تماس با بخش پژوهش

همکاران پژوهش دانشگاه خاتم

سمت

شماره تماس

دکتربهاءالدین شریعت

معاون آموزشی و پژوهشی

89174004

دکترندا معنوی زاده

مدیر پژوهش 89174031

آزاده ناصرهلالی

کارشناس پژوهش

89174023