تماس با بخش آموزش

همکاران آموزش دانشگاه خاتم سمت شماره تلفن
دکتربهاءالدین شریعت معاون آموزشی و پژوهشی 89174004
دکتر ندا معنوی زاده مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی 89174031
محمدحسن کمایی رییس امور دانشجویی- کارشناسی 89174005
89174407
شادی شریعت دانشکده مدیریت و امورمالی 89174020
شیرین بیسادی دانشکده فنی مهندسی 89174021
زهرا طغیانی دانشکده علوم انسانی 89174026
الهام ابراهیمی کارشناس ارتباط با استادان 89174027
آزاده هلالی کارشناس امور پژوهش 89174023
فرخنده اجاق رئیس کتابخانه 89174028
بهناز فتاحی مسئول دفتر معاونت 89174004
پوریا کریمی چاپ و تکثیر 89174098
فرهاد سروش انتشارات 89174074