تقویم نیم سال دوم سال آموزشی 99-98

تقویم آموزشی سال 99-98

نیمسال دوم

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و تخصیص واحد
 کلیه ورودیها
(کارشناسی و 
کارشناسی ارشد) از طریق سامانه
IUMS
15 بهمن 1398 18بهمن 1398

شروع کلاس ها

19-بهمن-1398

حذف و اضافه

5 -اسفند-1398

8-اسفند-1398

حذف اضطراری
(ویژه کارشناسی)

20-خرداد-1398

25-خرداد-1398

بازه تکمیل
ارزشیابی اساتید

10-خرداد-1398

30-خرداد-1398

پایان کلاس ها

22-خرداد-1398

امتحانات

31-خرداد-1398

14-تیر-1398