تقویم آموزشی سال 99-1398

تقویم آموزشی سال 99-1398

نیمسال اول

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و تخصیص واحد
ورودیهای جدید
98
(کارشناسی ارشد) و قدیم

پذیرش برخط

23 شهریورماه-1398

28 شهریور ماه-1398

ثبت نام حضوری و

 تشکیل پرونده

(مطابق جدول زمانبندی)

23 شهریورماه-1398

28 شهریور ماه-1398

ثبت نام حضوری ورودی های
جدید 98
 (کارشناسی)
تاریخ ثبت نام الکترونیکی
بعد از اعلام نتایج

30 شهریورماه-1398

31 شهریور ماه-1398

شروع کلاس ها

1-مهر ماه-1398

حذف و اضافه

20 -مهر ماه -1398

23-مهر ماه -1398

حذف اضطراری
(ویژه کارشناسی)

17-دیماه-1398

19-دیماه-1398

هفته تکمیل
ارزشیابی اساتید

7-دی ماه-1398

27-دی ماه-1398

پایان کلاس ها

13-دی ماه-1398

امتحانات

28-دی ماه-1398

14-بهمن ماه-1398