تقویم آموزشی سال 98-97

 

تقویم آموزشی سال 98-97

نیمسال اول

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام حضوری ورودی های
جدید 97
 (کارشناسی)

1 مهرماه-1397

2 مهر ماه-1397

ثبت نام و تخصیص واحد
ورودی های
96 و ما قبل

12 شهریور ماه-1397

15 شهریورماه-1397

شروع کلاس ها

24-شهریور ماه-1397

حذف و اضافه

10 -مهر ماه -1397

12-مهر ماه -1397

حذف اضطراری

27-آذرماه-1397

29-آذرماه-1397

هفته تکمیل
ارزشیابی اساتید

27-آذر ماه-1397

29-آذر ماه-1397

پایان کلاس ها

13-دی ماه-1397

امتحانات

20-دی ماه-1397

4-بهمن ماه-1397

نیمسال دوم

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و تخصیص واحد

6-بهمن ماه -1397

9-بهمن ماه -1397

شروع کلاس ها

13-بهمن ماه -1397

حذف و اضافه

28-بهمن ماه -1397

30- بهمن ماه -1397

آخرین روز کلاس در سال 97

27-اسفند ماه -1397

شروع کلاس در سال 98

17-فروردین ماه-1398

حذف اضطراری

14-اردیبهشت ماه-1398

17-اردیبهشت ماه -1398

هفته تکمیل ارزشیابی اساتید

28-اردیبهشت ماه-1398

31-اردیبهشت ماه-1398

پایان کلاس ها

16-خرداد ماه-1397

امتحانات

23-خرداد ماه-1397

14-تیرماه-1397