تقویم آموزشی سال 97-96

تقویم آموزشی سال 97-96

نیمسال اول

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و تخصیص واحد ورودیهای
 جدید 96  (کارشناسی ارشد)

پذیرش برخط

14 شهریور
1396

19 شهریور
 1396

ثبت نام حضوری و

تشکیل پرونده

(مطابق جدول زمانبندی )

19 شهریور
1396

23 شهریور
 1396

ثبت نام حضوری ورودی های جدید 96  
(کارشناسی) تاریخ ثبت نام
 الکترونیکی بعد از اعلام نتایج

27 شهریور
1396

28 شهریور
1396

ثبت نام و تخصیص واحد
ورودی های 95 و ما قبل

11 شهریور
1396

15 شهریور
1396

شروع کلاس ها

1 مهر
1396

حذف و اضافه

11 مهر
 1396

 12 مهر
 1396

حذف اضطراری

28 آذر
1396

30 آذر
1396

هفته تکمیل
 ارزشیابی اساتید

2 دی
1396

 7دی
1396

پایان کلاس ها

  21 دی
1396

امتحانات

 28 دی
1396

12 بهمن
 1396

نیمسال دوم

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و
تخصیص واحد

21 بهمن
 1396

24 بهمن
 1396

شروع کلاس ها

28 بهمن
1396

حذف و اضافه

5 اسفند
  1396

7  اسفند
 1396

آخرین روز کلاس
در سال 96

28 اسفند
  1396

شروع کلاس
در سال 97

14 فروردین
 1397

حذف اضطراری

25 اردیبهشت
 1397

27 اردیبهشت
1397

هفته تکمیل
 ارزشیابی اساتید

5 خرداد
1397

10خرداد
1397

پایان کلاس ها

24 خرداد
 1397

امتحانات

31 خرداد
 1397

14 تیر
1397