تقویم آموزشی سال 96-95

تقویم آموزشی  سال تحصیلی 1396-1395

نیمسال اول

 

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و تخصیص واحد

15-شهریور-1395

20-شهریور-1395

شروع کلاس ها

20-شهریور-1395

حذف و اضافه

27-شهریور-1395

1-مهر-1395

حذف اضطراری

28-آذرماه-1395

30-آذرماه-1395

هفته تکمیل ارزشیابی اساتید

20-آذر ماه-1395

27-آذر ماه-1395

پایان کلاس ها

9-دی ماه-1395

امتحانات

16-دی ماه-1395

30-دی-1395

نیمسال دوم

 

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و تخصیص واحد

4-بهمن-1395

7-بهمن-1395

شروع کلاس ها

9-بهمن-1395

حذف و اضافه

17-بهمن-1395

20-بهمن-1395

آخرین روز کلاس در سال 95

26-اسفند-1395

26-اسفند-1395

شروع کلاس در سال 96

14-فروردین-1396

14-فروردین-1396

حذف اضطراری

25-اردیبهشت-1396

27-اردیبهشت-1396

هفته تکمیل ارزشیابی اساتید

30-اردیبهشت-1396

4-خرداد-1396

پایان کلاس ها

11-خرداد-1396

امتحانات

18-خرداد-1396

01-تیرماه-1396