تقویم آموزشی سال 1400-1399

تقویم آموزشی سال 1400-1399

نیمسال دوم

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و انتخاب واحد

کلیه ورودی ها / کلیه مقاطع تحصیلی : از طریق سامانه IUMS

http://iums.khatam.ac.ir/

21   بهمن ماه-1399

27 بهمن ماه 1399

شروع کلاس ها ( کلاسها بصورت مجازی در سامانه LMS)

http://lms.khatam.ac.ir/

2- اسفند ماه-1399    (   شنبه  )

حذف و اضافه

16 -اسفند ماه -1399

19-اسفند ماه -1399

حذف اضطراری (ویژه کارشناسی)

22-خرداد ماه-1400

26-خرداد ماه-1400

بازه تکمیل ارزشیابی اساتید

20-خرداد ماه-1400

11-تیر ماه-1400

پایان کلاس ها

3-تیر ماه-1400

امتحانات

12-تیر ماه-1400

29-تیر ماه-1400