تاریخ های آزمون GRE

تاریخ آزمونهای GRE

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

September 2020

ACTIVE

September 14,  2020

دوشنبه24/06/1399

1

ACTIVE

September 15,  2020

سه شنبه25/06/1399

2

INACTIVE

September 22,  2020

سه شنبه01/07/1399

3

INACTIVE

September 30, 2020

چهارشنبه09/07/1399

4

October 2020

ACTIVE

October 03,  2020

شنبه 12/07/1399

5

ACTIVE

October 05,  2020

دوشنبه 14/08/1399

6

ACTIVE

October 12,  2020

دوشنبه 21/07/1399

7

ACTIVE

October 26,  2020

دوشنبه 05/08/1399

8

November 2020

ACTIVE

November 02, 2020

دوشنبه12 /08/1399

9

ACTIVE

November 09,  2020

دوشنبه 19/08/1399

10

ACTIVE

November 11, 2020

چهارشنبه 21/08/1399

11

ACTIVE

November 25, 2020

چهارشنبه05/09/1399

12

December 2020

ACTIVE

December 01,  2020

سه شنبه 11/09/1399

13

ACTIVE

December 08,  2020

سه شنبه 18/09/1399

14

ACTIVE

December 15,  2020

سه شنبه 25/09/1399

15

ACTIVE

December 22,  2020

سه شنبه 02/10/1399

16

ACTIVE

December 28,  2020

دوشنبه 08/10/1399

17

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.