تاریخ های آزمون GRE

 

تاریخ آزمونهای GRE

 

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

 

December 2019

ACTIVE

December 03, 2019

سه شنبه 12/09/1398

1

ACTIVE

December 11, 2019

چهارشنبه 20/09/1398

2

ACTIVE

December 16, 2019 دوشنبه 25/09/1398 3

ACTIVE

December 18, 2019

چهار شنبه 27/09/1398

4

January 2020

ACTIVE

January 06, 2020

دوشنبه 16/10/1398

5

ACTIVE

January 13, 2020

دوشنبه 23/10/1398

6

ACTIVE

January 20, 2020

دوشنبه 30/10/1398

7

ACTIVE

January 25, 2020

شنبه 05/11/1398

8

February 2020

ACTIVE

February 05, 2020

چهارشنبه 16/11/1398

9

ACTIVE

February 17, 2020

دوشنبه 28/11/1398

10

ACTIVE

February 22, 2020

شنبه 03/12/1398

11

ACTIVE

February 25, 2020

سه شنبه 06/12/1398

12

March 2020

ACTIVE

March 10, 2020

سه شنبه 20/12/1398

13

April 2020

ACTIVE

April 05, 2020

یکشنبه 17/01/1399

14

ACTIVE

April 06, 2020

دوشنبه 18/01/1399

25

ACTIVE

April 21, 2020

سه شنبه 02/02/1399

16

May 2020

ACTIVE

May 04, 2020

دوشنبه 15/02/1399

17

ACTIVE

May 09, 2020

شنبه 20/02/1399

18

June 2020

ACTIVE

June 09, 2020

سه شنبه 20/03/1399

19

INACTIVE

June 16, 2020

سه شنبه 27/03/1399

20

ACTIVE

June 22, 2020

دو شنبه 02/04/1399

21

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد، امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.

  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.