تاریخ های آزمون GRE

 

تاریخ آزمونهای GRE

 

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

April 2020

CANCELED

April 05,  2020

یکشنبه 17/01/1399

1

CANCELED

April 06,  2020

دوشنبه 18/01/1399

2

ACTIVE

April 21,  2020

سه شنبه 02/02/1399

3

May 2020

ACTIVE

May 04,  2020

دوشنبه 15/02/1399

4

ACTIVE

May 09,  2020

شنبه 20/02/1399

5

June 2020

ACTIVE

June 09,  2020

سه شنبه 20/03/1399

6

ACTIVE

June 16,  2020

سه شنبه 27/03/1399

7

ACTIVE

June 22,  2020

دو شنبه 02/04/1399

8

July 2020

INACTIVE

July 06,  2020

دوشنبه 16/04/1399

9

INACTIVE

July 08, 2020

چهارشنبه 18/04/1399

10

INACTIVE

July 14,  2020

سه شنبه 24/04/1399

11

INACTIVE

July 21,  2020

سه شنبه 31/04/1399

12

INACTIVE

July 27,  2020

دوشنبه 06/05/1399

13

August 2020

INACTIVE

August 04,  2020

سه شنبه 14/05/1399

14

INACTIVE

August 12,  2020

چهارشنبه 22/05/1399

15

INACTIVE

August 15, 2020

شنبه 25/05/1399

16

INACTIVE

August 18,  2020

سه شنبه 28/05/1399

17

INACTIVE

August 25,  2020

سه شنبه 04/06/1399

18

September 2020

INACTIVE

September 01, 2020

سه شنبه 11/06/1399

19

INACTIVE

September 08,  2020

سه شنبه 18 /06/1399

20

INACTIVE

September 14,  2020

دوشنبه24/06/1399

21

INACTIVE

September 15,  2020

سه شنبه25/06/1399

22

INACTIVE

September 22,  2020

سه شنبه01/07/1399

23

INACTIVE

September 30, 2020

چهارشنبه09/07/1399

24

October 2020

INACTIVE

October 03,  2020

شنبه 12/07/1399

25

INACTIVE

October 05,  2020

دوشنبه 14/08/1399

26

INACTIVE

October 12,  2020

دوشنبه 21/07/1399

27

INACTIVE

October 26,  2020

دوشنبه 05/08/1399

28

November 2020

INACTIVE

November 02, 2020

دوشنبه12 /08/1399

29

INACTIVE

November 09,  2020

دوشنبه 19/08/1399

30

INACTIVE

November 11, 2020

چهارشنبه 21/08/1399

31

INACTIVE

November 25, 2020

چهارشنبه05/09/1399

32

December 2020

INACTIVE

December 01,  2020

سه شنبه 11/09/1399

33

INACTIVE

December 08,  2020

سه شنبه 18/09/1399

34

INACTIVE

December 15,  2020

سه شنبه 25/09/1399

35

INACTIVE

December 22,  2020

سه شنبه 02/10/1399

36

INACTIVE

December 28,  2020

دوشنبه 08/10/1399

37

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.