تاریخ های آزمون GRE

"تاریخ آزمونهای GRE "

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

 

October 2020

CANCELED

October 12, 2020

دوشنبه 1399/07/21

1

CANCELED

October 26, 2020

دوشنبه 1399/08/05

2

November 2020

CANCELED

November 02, 2020

دوشنبه12 /1399/08

3

CANCELED

November 09,2020

دوشنبه 1399/08/19

4

CANCELED

November 11,2020

چهارشنبه 1399/08/21

5

CANCELED

November 25,2020

چهارشنبه1399/09/05

6

December 2020

CANCELED

December 01, 2020

سه شنبه 1399/09/11

7

CANCELED

December 08,2020

سه شنبه 1399/09/18

8

CANCELED

December 15,2020

سه شنبه 1399/09/25

9

CANCELED

December 22,2020

سه شنبه 02/1399/10

10

CANCELED

December 28,2020

دوشنبه 1399/10/08

11

 

 

January  2021

 

 

ACTIVE

January 04, 2021

دوشنبه 1399/10/15

12

 

ACTIVE

January 13, 2021

چهارشنبه 1399/10/24

13

 

February 2021

 

ACTIVE

February 01, 2021

دوشنبه 1399/11/13

14

 

ACTIVE

February 08, 2021

دوشنبه 20/1399/11

15

 

ACTIVE

February 22, 2021

دوشنبه1399/12/04

16

 

March 2021

 

ACTIVE

March 08, 2021

دوشنبه 1399/12/18

17

 

April 2021

 

May 2021

 

ACTIVE

May 02, 2021

یکشنبه 1400/02/12

18

 

INACTIVE

May 03, 2021

دوشنبه 1400/02/13

19

 

ACTIVE

May 10, 2021

دوشنبه 1400/02/20

20

 

ACTIVE

May 29, 2021

شنبه 1400/03/08

21

 

June 2021

 

INACTIVE

June 23, 2021

چهارشنبه 02/1400/04

22

ACTIVE

June 27, 2021

یکشنبه 06/1400/04

23

 

 

             
 

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.