تاریخ های آزمون GRE

"تاریخ آزمونهای GRE نیمه ی دوم 2019"

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

July 2019

INACTIVE

July 16, 2019

سه شنبه 25/04/1398

1

INACTIVE

July 23, 2019

سه شنبه 01/05/1398

2

August 2019

ACTIVE

August 6, 2019

سه شنبه 15/05/1398

3

ACTIVE

August 28, 2019

چهارشنبه 6/06/1398

4

September 2019

ACTIVE

September 3, 2019

سه شنبه 12/06/1398

5

ACTIVE

September 15, 2019

یکشنبه 24/06/1398

6

INACTIVE

September 25, 2019

چهارشنبه 03/07/1398

7

October 2019

ACTIVE

October 02, 2019

چهارشنبه 10/07/1398

8

ACTIVE

October 05, 2019

شنبه 13/07/1398

9

ACTIVE

October 08, 2019

سه شنبه 16/07/1398

10

ACTIVE October 30, 2019 چهارشنبه 08/08/1398 11

November 2019

ACTIVE

November 04, 2019

دوشنبه 13/08/1398

12

ACTIVE

November 20, 2019

چهارشنبه 29/08/1398

13

ACTIVE

November 26, 2019

سه شنبه 05/09/1398

14

December 2019

ACTIVE

December 03, 2019

سه شنبه 12/09/1398

15

ACTIVE

December 11, 2019

چهارشنبه 20/09/1398

16

ACTIVE

December 18, 2019

چهار شنبه 27/09/1398

17

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد، امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.

  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.