تاریخ های آزمون تافل

 

"تاریخ آزمونهای TOEFL  "

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

 

 

October 2020

ACTIVE

October 10. 2020

شنبه 1399/07/19

1

CANCELED

October 14. 2020

چهارشنبه 1399/07/23

2

CANCELED

October 28. 2020

چهارشنبه 1399/08/07

3

CANCELED

October 31. 2020

شنبه 1399/08/10

4

November 2020

CANCELED

November 07. 2020

شنبه17 /1399/08

5

CANCELED

November 14 .2020

شنبه1399/08/24

6

CANCELED

November 15. 2020

یکشنبه 1399/08/25

 7

CANCELED

November 21. 2020

شنبه1399/09/01

8

CANCELED

November 29. 2020

یکشنبه1399/09/09

9

December 2020

CANCELED

December 02. 2020

چهارشنبه 1399/09/12

10

CANCELED

December 06. 2020

یکشنبه 1399/09/16

11

CANCELED

December 12. 2020

شنبه 1399/09/22

12

CANCELED

December 20. 2020

یکشنبه 1399/09/30

13

 

 

 

January  2021

 

 

ACTIVE

January 09. 2021

شنبه 1399/10/20

14

 

ACTIVE

January 30. 2021

شنبه 1399/11/11

15

 

ACTIVE

January 31. 2021

شنبه 1399/11/12

16

 

February 2021

 

ACTIVE

February 06. 2021

شنبه 1399/11/18

17

 

ACTIVE

February 20.  2021

شنبه 1399/12/02

18

 

ACTIVE

February 27.  2021

شنبه1399/12/09

19

 

ACTIVE

February 28.  2021

یکشنبه1399/12/10

20

 

March 2021

 

ACTIVE

March 06 . 2021

شنبه 1399/12/16

21

 

ACTIVE

March 13 . 2021

شنبه 1399/12/23

22

 

April 2021

 

ACTIVE

April 10. 2021

شنبه 1400/01/21

23

 

ACTIVE

April 24 . 2021

شنبه 1400/02/04

24

 

May 2021

 

ACTIVE

May 08.  2021

شنبه 1400/02/18

25

 

ACTIVE

May 22.  2021

شنبه 1400/03/01

26

 

June 2021

 

INACTIVE

June 19.  2021

شنبه 1400/03/29

27

INACTIVE

June 20.  2021

یکشنبه 1400/03/30

28

ACTIVE

June 26.  2021

شنبه 05/1400/04

29
 

 

 

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.