تاریخ های آزمون تافل

 

"تاریخ آزمونهای TOEFL نیمه ی دوم 2019 و نیمه اول 2020 "

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

September 2019

ACTIVE

September 1, 2019

یکشنبه 10/06/1398

1

ACTIVE

September 7, 2019

شنبه 16/06/1398

2

ACTIVE

September 21, 2019

شنبه 30/06/1398

3

ACTIVE

September 28, 2019

شنبه 6/07/1398

4

October 2019

ACTIVE

October 12, 2019

شنبه 20/07/1398

5

ACTIVE

October 13, 2019

یکشنبه 21/07/1398

6

November 2019

ACTIVE

November 2, 2019

شنبه 11/08/1398

7

ACTIVE

November 9, 2019

شنبه 18/08/1398

8

ACTIVE

November 10, 2019

یکشنبه 19/08/1398

9

ACTIVE

November 17, 2019

یکشنبه 26/08/1398

10

INACTIVE

November 23, 2019

شنبه 02/09/1398

11

December 2019

ACTIVE

December 1, 2019

یکشنبه 10/09/1398

12

INACTIVE

December 7, 2019

شنبه 16/09/1398

13

INACTIVE

December 14, 2019

شنبه 23/09/1398

14

ACTIVE

December 21, 2019

شنبه 30/09/1398

15

January  2020

ACTIVE

January 04, 2020

شنبه 14/10/1398

16

INACTIVE

January 11, 2020

شنبه 21/10/1398

17

ACTIVE

January 18, 2020

شنبه 28/10/1398

18

February 2020

ACTIVE

February 01, 2020

شنبه 12/11/1398

19

INACTIVE

February 08, 2020

شنبه 19/11/1398

20

INACTIVE

February 15, 2020

شنبه 26/11/1398

21

INACTIVE

February 29, 2020

شنبه 10/12/1398

22

March 2020

INACTIVE

March 14, 2020

شنبه 24/12/1398

23

April 2020

INACTIVE

April 18, 2020

شنبه 30/01/1399

24

INACTIVE

April 26, 2020

یکشنبه 07/02/1399

25

May 2020

INACTIVE

May 10, 2020

یکشنبه 21/02/1399

26

INACTIVE

May 30, 2020

شنبه 10/03/1399

27

June 2020

INACTIVE

June 13, 2020

شنبه 24/03/1399

28

INACTIVE

June 20, 2020

شنبه 31/03/1399

29

 
         
 

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.