تاریخ های آزمون تافل

 

"تاریخ آزمونهای TOEFL نیمه ی دوم 2019 و نیمه اول 2020 "

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

February 2020

CANCELED

February 15, 2020

شنبه 26/11/1398

1

CANCELED

February 29, 2020

شنبه 10/12/1398

2

March 2020

CANCELED

March 14, 2020

شنبه 24/12/1398

3

April 2020

CANCELED

April 18, 2020

شنبه 30/01/1399

4

INACTIVE

April 25, 2020

شنبه 06/01/1399

5

ACTIVE

April 26, 2020

یکشنبه 07/02/1399

6

May 2020

ACTIVE

May 10, 2020

یکشنبه 21/02/1399

7

ACTIVE

May 30, 2020

شنبه 10/03/1399

8

June 2020

ACTIVE

June 13, 2020

شنبه 24/03/1399

9

INACTIVE

June 20, 2020

شنبه 31/03/1399

10

July 2020

ACTIVE

July 04, 2020

شنبه 14/04/1399

11

INACTIVE

July 11, 2020

شنبه 21/04/1399

12

INACTIVE

July 18, 2020

شنبه 28/04/1399

13

August 2020

ACTIVE

August 02, 2020

یکشنبه 12/05/1399

14

ACTIVE

August 22, 2020

شنبه 01/06/1399

15

September 2020

INACTIVE

September 06, 2020

یکشنبه 16/06/1399

16

INACTIVE

September 12,2020

شنبه22 /06/1399

17

INACTIVE

September 19,2020

شنبه29/06/1399

18

INACTIVE

September 26,2020

شنبه05/07/1399

19

October 2020

INACTIVE

October 10, 2020

شنبه 19/07/1399

20

INACTIVE

October 31, 2020

شنبه 10/08/1399

21

November 2020

INACTIVE

November 07, 2020

شنبه17 /08/1399

22

INACTIVE

November 14,2020

شنبه24/08/1399

23

INACTIVE

November 15,2020

یکشنبه 25/08/1399

24

INACTIVE

November 21,2020

شنبه01/09/1399

25

INACTIVE

November 29,2020

یکشنبه09/09/1399

26

December 2020

INACTIVE

December 06, 2020

یکشنبه 16/09/1399

27

INACTIVE

December 12,2020

شنبه 22/09/1399

28

INACTIVE

December 20,2020

یکشنبه 30/09/1399

29

 
 

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.