تاریخ های آزمون تافل

 

"تاریخ آزمونهای TOEFL  "

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

 

September 2020

ACTIVE

September 06. 2020

یکشنبه 16/06/1399

1

ACTIVE

September 12. 2020

شنبه 22/06/1399

2

ACTIVE

September 19. 2020

شنبه 29/06/1399

3

ACTIVE

September 26. 2020

شنبه  05/07/1399

4

INACTIVE

September 27. 2020

یکشنبه 06/07/1399

5

October 2020

ACTIVE

October 10. 2020

شنبه 19/07/1399

6

ACTIVE

October 14. 2020

چهارشنبه 23/07/1399

7

ACTIVE

October 28. 2020

چهارشنبه 07/08/1399

8

ACTIVE

October 31. 2020

شنبه 10/08/1399

9

November 2020

ACTIVE

November 07. 2020

شنبه17 /08/1399

10

ACTIVE

November 14 .2020

شنبه24/08/1399

11

ACTIVE

November 15. 2020

یکشنبه 25/08/1399

12

ACTIVE

November 21. 2020

شنبه01/09/1399

13

ACTIVE

November 29. 2020

یکشنبه09/09/1399

14

December 2020

ACTIVE

December 02. 2020

چهارشنبه 12/09/1399

15

ACTIVE

December 06. 2020

یکشنبه 16/09/1399

16

ACTIVE

December 12. 2020

شنبه 22/09/1399

17

ACTIVE

December 20. 2020

یکشنبه 30/09/1399

18

 

 

 

January  2021

 

 

ACTIVE

January 09. 2021

شنبه 20/10/1399

19

 

ACTIVE

January 30. 2021

شنبه 11/11/1399

20

 

ACTIVE

January 31. 2021

شنبه 12/11/1399

21

 

February 2021

 

ACTIVE

February 06. 2021

شنبه 18/11/1399

22

 

INACTIVE

February 20.  2021

شنبه 30/11/1399

23

 

ACTIVE

February 27.  2021

شنبه09/12/1399

24

 

ACTIVE

February 28.  2021

یکشنبه10/12/1399

25

 

March 2021

 

INACTIVE

March 06 . 2021

شنبه 16/12/1399

26

 

INACTIVE

March 13 . 2021

شنبه 23/12/1399

27

 

April 2021

 

INACTIVE

April 10. 2021

شنبه 21/01/1400

28

 

INACTIVE

April 24 . 2021

شنبه 04/02/1400

29

 

May 2021

 

INACTIVE

May 08.  2021

شنبه 18/02/1400

30

 

INACTIVE

May 22.  2021

شنبه 01/03/1400

31

 

June 2021

 

INACTIVE

June 19.  2021

شنبه 29/03/1400

32

INACTIVE

June 20.  2021

یکشنبه 30/03/1400

33

INACTIVE

June 26.  2021

شنبه 05/04/1400

34

 

 

 

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.