تاریخ های آزمون تافل

 

"تاریخ آزمونهای TOEFL نیمه ی دوم  2020 "

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

July 2020

ACTIVE

July 04, 2020

شنبه 14/04/1399

1

ACTIVE

July 11, 2020

شنبه 21/04/1399

2

ACTIVE

July 18, 2020

شنبه 28/04/1399

3

ACTIVE July 29, 2020 چهارشنبه  8/05/1399 4

August 2020

ACTIVE

August 02, 2020

یکشنبه 12/05/1399

5

ACTIVE

August 22, 2020

شنبه 01/06/1399

6

September 2020

ACTIVE

September 06, 2020

یکشنبه 16/06/1399

7

INACTIVE September 09, 2020 چهارشنبه 19/06/1399 8

ACTIVE

September 12,2020

شنبه22 /06/1399

9

ACTIVE

September 19,2020

شنبه29/06/1399

10

ACTIVE

September 26,2020

شنبه05/07/1399

11

INACTIVE September 27,2020 یکشنبه06/07/1399 12

October 2020

ACTIVE

October 10, 2020

شنبه 19/07/1399

13

ACTIVE

October 31, 2020

شنبه 10/08/1399

14

November 2020

ACTIVE

November 07, 2020

شنبه 17/08/1399

15

ACTIVE

November 14,2020

شنبه24/08/1399

16

ACTIVE

November 15,2020

یکشنبه 25/08/1399

17

ACTIVE

November 21,2020

شنبه01/09/1399

18

ACTIVE

November 29,2020

یکشنبه09/09/1399

19

December 2020

INACTIVE December 02, 2020 چهارشنبه 12/09/1399 20

ACTIVE

December 06, 2020

یکشنبه 16/09/1399

21

ACTIVE

December 12,2020

شنبه 22/09/1399

22

ACTIVE

December 20,2020

یکشنبه 30/09/1399

23

 
 

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.