تاریخ های آزمون تافل

 

"تاریخ آزمونهای TOEFL  "

 

"تاریخ آزمونهای TOEFL نیمه ی دوم 2019 و نیمه اول 2020 "

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

 

December 2019

ACTIVE

December 1, 2019

یکشنبه 10/09/1398

1

ACTIVE

December 7, 2019

شنبه 16/09/1398

2

ACTIVE December 8, 2019

شنبه 17/09/1398

3

ACTIVE

December 14, 2019

شنبه 23/09/1398

4

ACTIVE

December 21, 2019

شنبه 30/09/1398

5

January  2020

ACTIVE

January 04, 2020

شنبه 14/10/1398

6

ACTIVE

January 11, 2020

شنبه 21/10/1398

7

ACTIVE

January 18, 2020

شنبه 28/10/1398

8

February 2020

ACTIVE

February 01, 2020

شنبه 12/11/1398

9

INACTIVE

February 08, 2020

شنبه 19/11/1398

10

ACTIVE

February 15, 2020

شنبه 26/11/1398

11

INACTIVE

February 29, 2020

شنبه 10/12/1398

12

March 2020

ACTIVE

March 14, 2020

شنبه 24/12/1398

13

April 2020

ACTIVE

April 18, 2020

شنبه 30/01/1399

14

INACTIVE

April 26, 2020

یکشنبه 07/02/1399

15

May 2020

ACTIVE

May 10, 2020

یکشنبه 21/02/1399

16

INACTIVE

May 30, 2020

شنبه 10/03/1399

17

June 2020

ACTIVE

June 13, 2020

شنبه 24/03/1399

18

INACTIVE

June 20, 2020

شنبه 31/03/1399

19

 
 

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.