برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع چالش های توسعه سرمایه انسانی در دانشگاه خاتم

کرسی آزاد اندیشی با موضوع چالش های توسعه سرمایه انسانی در دانشگاه خاتم برگزار می گردد.

 

زمان : 25 آذرماه 96 از ساعت 15 تا 17
مکان: دانشگاه خاتم (سالن آمفی تئاتر)