برگزاری کارگاه های آموزشی توسط گروه زبان دانشگاه خاتم