برگزاری همایش «تغییر رشته به اقتصاد» در دانشگاه امیرکبیر در تاریغ 5 آذر 98