برگزاری مدرسه تابستانی دانشگاه خاتم با عنوان اقتصاد رمزارزها برگزار می گردد