برگزاری سخنرانی دکتر احمد محمودی با عنوان Scalable betweenness centrality maximalization via samplingدر دانشگاه خاتم