برگزاری دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی KM4D (با رویکرد مدیریت منابع)

برگزاری دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی KM4D
(با رویکرد مدیریت منابع)