برگزاری جلسه دفاع خانم محمدیاری دانشجوی رشته مشاوره و راهنمایی

به آگاهی می رساند جلسه دفاع خانم انسیه محمدیاری دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه خاتم به راهنمایی سرکارخانم دکترخدابخشی در تاریخ 95/5/12 ساعت 10 صبح در سالن امام رضا برگزار گردید.