برنامه کلاسهای تابستانی دانشگاه خاتم در تابستان 1397 اعلام شد

اطلاعیه ترم تابستان 97

کلاسهای تابستانی دانشگاه خاتم در تابستان 1397 بشرح ذیل می باشد :

تاریخ امتحان

افراد مجاز به ثبت نام

ساعت تشکیل کلاس

روز تشکیل کلاس

نام درس

شنبه 3/6/97

ورودیهای 96 و قبل

11-8

شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه

ریاضی 1

شنبه 3/6/97

ورودیهای 95 و قبل

11-8

شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه

ریاضی 2

شنبه 3/6/97

ورودیهای 95 و قبل

11-8

شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه

اصول حسابداری 3

شنبه 3/6/97

ورودیهای 95 و قبل

11-8

شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه

حسابداری صنعتی 1

سه شنبه 6/6/97

ورودیهای 95 و قبل

14-11

شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه

حسابداری میانه 1

سه شنبه 6/6/97

ورودیهای 95 و قبل

14-11

شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه

آمار

شنبه 3/6/97

ورودیهای 94 و قبل

11-8

شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه

پژوهش 1

سه شنبه 6/6/97

ورودیهای 94 و قبل

14-11

شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه

پژوهش 2

 

تشکیل کلاسها منوط به ثبت نام حداقل 15 نفر می باشد .

تاریخ شروع کلاسها از روز دوشنبه مورخ 25/04/97 میباشد .

ثبت نام شنبه و یکشنبه 23و24/4/97 از ساعت 8  الی 12 و به صورت حضوری می باشد .

ساعت شروع امتحان رأس ساعت 9 صبح می باشد .

                                                                                                                                 امور آموزش

                                                                                                                                  21/04/97