برنامه هفتگی رشته های کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
رشته  گرایش استراتژیک MBA 
ورودی ورودی 95 ورودی 96
یکشنبه پیاده سازی استراتژی مدیریت استراتژیک
دکتر بایرام زاده دکتر بایرام زاده
16-19 13-16
204 110
  روش تحقیق پیشرفته
  دکتر قنبرزاده
  16-18
  110
دوشنبه اخلاق و احکام کسب و کار نظریه های سازمان و مدیریت
دکتر قجاوند دکتر کریمی
13-16 16-19
209 104
مدیریت منابع انسانی پیشرفته  
دکتر حاجی کریمی  
16-19  
209  
سه شنبه مدیریت مالی  
دکتر حجازی  
13-16  
203  
مدیریت بازاریابی  
دکتر آقایی  
16-19  
203  
پنجشنبه   زبان تخصصی
  دکتر لطفی
  8-10
  206
  آمار و احتمال
  دکتر رضوی
  10-13
  206

 
رشته مدیریت بازرگانی بازاریابی
ورودی ورودی 95 ورودی 96
یکشنبه   روش تحقیق پیشرفته
  دکتر شیرازی
  13-15
  207
  زبان تخصصی
  دکتر لطفی
  15-17
  207
دوشنبه مدیریت رفتار مصرف کننده  
دکتر جلال زاده  
13-15  
201  
مدیریت استراتژیک بازاریابی  
دکتر جلالی  
15-17  
201  
مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی  
دکتر جلالی  
17-19  
201  
سه شنبه اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری تحلیل آماری
دکتر ناصحی فر خانم دکتر دانشور
13-15 13-15
202 204
روش شناسی پژوهش کیفی و آمیخته در مدیریت نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
دکتر شیرازی دکتر حاجی کریمی
15-17 15-17
202 204
  بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
  دکتر جلال زاده
  17-19
  204

 
رشته مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)
ورودی ورودی 95 ورودی 96
شنبه هوش مصنوعی و روشهای فراابتکاری  
دکتر عیوق  
13-15  
203  
مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار  
دکتر عیوق  
15-17  
203  
سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته  
دکتر مانیان  
17-19  
203  
یکشنبه   پژوهش عملیاتی
  خانم دکتر دانشور
  13-15
  105
  مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
  دکتر دانشور
  15-17
  105
  روش تحقیق پیشرفته
  دکتر شیرازی
  17-19
  105
دوشنبه اصول صف و شبیه سازی  
دکتر رضوی  
15-17  
103  
اخلاق و احکام کسب و کار  
خانم دکتر قجاوند  
17-19  
103  
پنجشنبه   تحلیل آماری
  دکتر رضوی
  8-10
  203
  زبان تخصصی
  دکتر لطفی
  10-12
  203
  نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
  خانم دکتر کریمی
  13-15
  203

 
رشته مدیریت بازرگانی بین الملل
ورودی ورودی 95-گروه 1 ورودی 95-گروه 2 ورودی 96
یکشنبه     روش تحقیق پیشرفته
    دکتر شیرازی
    15-17
    102
    زبان تخصصی
    دکتر لطفی
    17-19
    102
دوشنبه بازاریابی بین المللی و صادرات استراتژی های بازرگانی بین المللی  
دکتر جلال زاده دکتر اسفندانی  
16-18 16-18  
106 107  
استراتژی های بازرگانی بین المللی بازاریابی بین المللی و صادرات  
دکتر اسفندانی دکتر جلال زاده  
18-20 18-20  
106 107  
سه شنبه روش شناسی پژوهش کیفی و آمیخته مدیریت رفتار مصرف کننده بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
دکتر شیرازی دکتر آقایی دکتر جلال زاده
13-15 13-15 13-15
207 208 209
مدیریت رفتار مصرف کننده اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی تحلیل آماری
دکتر جلال زاده دکتر ناصحی فر خانم دکتر دانشور
15-17 15-17 15-17
207 208 209
اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی روش شناسی پژوهش کیفی و آمیخته نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
دکتر ناصحی فر دکتر شیرازی دکتر حاجی کریمی
17-19 17-19 17-19
207 208 209

 
رشته حسابرسی حسابداری  حسابداری مدیریت
ورودی ورودی
95
ورودی
96
ورودی
95
ورودی
96
ورودی
95
ورودی
96
شنبه سیستم های
اطلاعاتی
حسابداری
کاربرد
قوانین و
مقررات
  آمار   مبانی
حسابداری
مدیریت
دکتر
زمانی
دکتر
رحیمیان
  دکتر
قره داغی
  دکتر
خوش طینت
14-16 13-15   13-15   14-17
101 207   204   201
مباحث
کاربردی
در حسابرسی
آمار   حسابداری
مدیریت
  آمار
دکتر
رحیمیان
دکتر
قره داغی
  دکتر
حجازی
  دکتر
قره داغی
16-19 15-17   15-18   17-19
101 207   204   201
  حسابداری
مدیریت
       
  دکتر
خوش طینت
       
  17-19        
  207        
یکشنبه   حسابرسی
داخلی
سیستم های
اطلاعاتی
حسابداری
حسابداری
بخش
عمومی
سیستم های
اطلاعاتی
حسابداری
 
  دکتر
لنگری
دکتر
یوسفی
دکترباغ
ابریشمی
دکتر
حاجیان
 
  8-11 14-16 13-16 14-16  
  303 109 205 104  
  زبان حسابداری
بخش
عمومی
زبان مسائل جاری
در حسابداری
مدیریت
 
  دکتر
حاجیان
دکترباغ
ابریشمی
دکتر
زمانی

دکتر
یوسفی

 
  11-13 16-19 16-18 16-18  
  201 109 205 104  
دوشنبه     مسائل جاری
در حسابداری
تئوری
حسابداری 1
برنامه ریزی
استراتژیک
مدیریت
ریسک
    دکتر
حمیدی
دکتر
خوش طینت
دکتر
بایرام زاده
دکتر
امیدی نژاد
    15-17 15-18 14-16 14-16
    207 208 101 102
    حسابرسی
پیشرفته
  مدیریت
ریسک
زبان
    دکتر
کثیری
  دکتر
امیدی نژاد
دکتر
حمیدی
    17-19   16-18 17-19
    207   101 102
        مدیریت و
ارزیابی عملکرد
 
        دکتر
حجازی
 
        18-20  
        101  
پنجشنبه تئوری
حسابرسی
         
دکتر صفار          
8-11          
201          
اصول و
مبانی
حسابرسی
اسلامی
         
دکتر حمیدی          
11-13          
201          

 


رشته مالی بانکداری مالی گرایش مدیریت و ریسک
ورودی ورودی 95 ورودی 96 ورودی 95 ورودی 96
یکشنبه مدیریت
ریسک بانک ها
زبان تخصصی مهندسی
مالی پیشرفته
مدلسازی مالی
دکتر
پویان فر
دکتر
دادبین

دکتر
رستگار

دکتر
رحیمیان
14-16 14-16 14-16 14-16
208 101 108 106
مالی
پروژه ها
مدلسازی مالی ابزارهای
مالی اسلامی
زبان تخصصی
دکتر
آسیما
دکتر
رحیمیان
دکتر
رستگار
دکتر
دادبین
16-18 16-18 16-18 16-18
208 303 206 106
  تجزیه و تحلیل صورت های مالی   بازارها و نهادهای مالی
  دکتر پورغلامعلی   دکتر
آسیما
  18-20   18-20
  101   106
دوشنبه بانکداری
بین الملل
تحلیل
آماری
ارزشگذاری
سرمایه گذاری ها
ریاضیات مالی
دکتر
رشیدی
دکتر
کاظمی
دکتر
پویان فر
دکتر
محبیان
14-16 14-16 14-16 14-16
108 109 106 107
مدیریت
سرمایه گذاری
پیشرفته
بازارها  نهادهای
مالی
مدیریت
مالی
پیشرفته
تحلیل
آماری
دکتر
جمالیان
دکتر
حسینی
دکتر
بالونژاد
دکتر
کاظمی
16-19 16-18 16-19 16-18
108 109 202 206
  ریاضیات مالی   تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  دکتر
محبیان
  دکتر
حسینی
  18-20   18-20
  109   206

 


رشته مهندسی مالی سیستم های
اقتصادی- اجتماعی
لجستیک و
زنجیره تامین
مدیریت مهندسی
ورودی ورودی
95
ورودی
96
ورودی
95
ورودی
96
ورودی
95
ورودی 96
 
ورودی 95 ورودی
96
شنبه برنامه ریزی استراتژیک     تئوری تصمیم گیری تجزیه و تحلیل و طراحی سیتم های لجستیک فناوری اطلاعات تئوری تصمیم گیری  
دکتر جعفری نژاد      دکتر مجیبیان دکتر خلج دکتر فتاحی  دکتر مجیبیان  
17-20     17-20 16-19 13-16 17-20  
104     206 103 208 206  
          اصول و مبانی لجستیک    
          دکتر اکبری جوکار    
          17-20    
          208    
یکشنبه   بازارهای مالی اسلامی            
   دکتر کیانی راد            
  8-11            
  207            
  فرآیندهای تصادفی            
  دکتر تیموری            
  11-14            
  103            
دوشنبه   مدل های انتخاب سبد سرمایه           بازاریابی
   دکتر مخاطب رفیعی           دکتر کلالی
  13-16           17-20
  301           110
  مدیریت سرمایه گذاری            
  دکتر نجفی            
  16-19            
  301            
سه شنبه           طراحی سیستم های صنعتی   برنامه ریزی زنجیره عرضه
          دکتر شیخ سجادیه    دکتر معنوی زاده
          13-16   9-12
          105   206
          مدیریت تقاضا   مدیریت کیفیت جامع
          دکتر شیخ سجادیه   دکتر ربانی
          16-19   13-16
          105   206
چهارشنبه     پیش بینی سری های زمانی پیش بینی سری های زمانی       شبیه سازی
    دکتر خدمتی دکتر خدمتی       دکتر خدمتی
    14-17 14-17       17-20
    107 107       106
پنجشنبه تحقیق در عملیات (جبرانی)     تحقیق در عملیات (جبرانی)        
دکتر فرخی     دکتر فرخی        
13-16     13-16        
208     208        
آمار مهندسی     آمار مهندسی        
دکتر فرخی     دکتر فرخی        
16-19     16-19        
208     208        

 


رشته فناوری اطلاعات کامپیوتر  نرم افزار کامپیوتر  معماری هوش مصنوعی
ورودی  ورودی95  ورودی96  ورودی95  ورودی96  ورودی95  ورودی96  ورودی95  ورودی96
شنبه   داده کاوی سیستم های
عامل پیشرفته
داده کاوی     سیستم های عامل
پیشرفته
بینایی
ماشین
  دکتر
مجیدی
دکتر اخترکاوان دکتر
مجیدی
    دکتر اخترکاوان دکتر
مجیدی
  9-12 9-12 9-12     9-12 13-16
  303 301 303     301 301
    بینایی
ماشین
      بینایی
ماشین
یادگیری ماشین
    دکتر
مجیدی
      دکتر
مجیدی
دکتر
مجیدی
    13-16       13-16 16-19
    301       301 301
               
               
               
               
               
               
               
               
یکشنبه ارزیابی کارائی
سیستم های کامپیوتری
شبکه های کامپیوتری پیشرفته بانکداری الکترونیک شبکه های کامپیوتری پیشرفته شبکه های کامپیوتری پیشرفته معماری کامپیوتر پیشرفته شبکه های کامپیوتری پیشرفته پردازش تصویر
رقمی
دکتر
موقر
دکتر اخترکاوان دکتر طهرانی دکتر اخترکاوان دکتر اخترکاوان دکتر
طهرانی
دکتر اخترکاوان دکتر منظوری
13-16 9-12 13-16 9-12 9-12 9-11 9-12 13-16
209 302 301 302 302 301 302 303
سیستم های عامل پیشرفته بانکداری الکترونیک   ارزیابی
کارائی
سیستم های کامپیوتری
بانکداری الکترونیک طراحی
با زبان های توصیف
سخت افزار
بانکداری الکترونیک سیستم های عامل
پیشرفته
دکتر اخترکاوان دکتر
طهرانی
  دکتر
موقر
دکتر
طهرانی
دکتر
عشقی
دکتر
طهرانی
دکتر اخترکاوان
16-19 16-19   13-16 13-16 13-16 16-19 16-19
302 301   209 301 302 301 302
      مهندسی نرم افزار
پیشرفته
سیستم های عامل
پیشرفته
طراحی مدارهای مجتمع
پرتراکم پیشرفته
   
      دکتر
میریان
دکتر اخترکاوان دکتر
ناوی
   
      16-19 16-19 17-20    
      209 302 203    

 رشته کنترل قدرت سیستم مخابرات سیستم
ورودی ورودی 95 ورودی 96 ورودی 95 ورودی 96 ورودی 95 ورودی 96
چهارشنبه ریاضی
مهندسی پیشرفته
کنترل بهینه بهره برداری از سیستم های
قدرت
دینامیک
سیستم های قدرت 1
پردازش سیگنال دیجیتال
پیشرفته
فرآیندهای تصادفی
دکتر
نکویی
دکتر
شمیسا
دکتر
دوستی زاده
دکتر
بطحایی
دکتر
شمس الهی
دکتر
ایمانی
16-19 13-16 13-16 9-12 13-16 9-12
202 302 203 209 208 207
  ریاضی
مهندسی پیشرفته
کنترل
محرکه های الکتریکی
الکترونیک
قدرت 1
تئوری
تخمین
مخابرات
دیجیتال
  دکتر
نکویی
دکتر
افجه ای
دکتر
افجه ای
دکتر
شمیسا
دکتر
محامدپور
  16-19 16-19 13-16 16-19 13-16
  302 203 209 208 207
          پردازش
سیگنال
دیجیتال
          دکتر
شمس الهی
          16-19
          207
پنجشنبه شناسایی
سیستم
کنترل
دیجیتال
  تحلیل
سیستم های الکتریکی 2
سیستم های
فازی
شبکه های عصبی
دکتر
شمیسا
دکتر
افشار
  دکتر
سیادتان
دکتر
ایمانی
دکتر
ایمانی
9-12 9-12   9-12 9-12 13-16
202 204   207 208 202
شبکه های عصبی کنترل
مدرن
  ماشین های الکتریکی 3    
دکتر
ایمانی
دکتر
شمیسا
  دکتر
سیادتان
   
13-16 13-16   13-16    
202 204   207    

 رشته مواد انرژی ها و فناوری های کوانتومی
ورودی ورودی 96
شنبه فیزیک حالت جامد
9-11
 
 
مکانیک کوانتومی پیشرفته
11:30-14:30
یکشنبه مواد پیشرفته
9-11
 
 
مکانیک آماری پیشرفته
11:30-14:30
دوشنبه مکانیک کوانتومی پیشرفته
9-11
 
 
فیزیک حالت جامد
11:30-14:30
سه شنبه مواد پیشرفته
9-11
 
 
مکانیک آماری پیشرفته
11:30-14:30

 

 
رشته مشاوره خانواده روان شناسی  عمومی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
ورودی ورودی 95 ورودی 96 ورودی 95 ورودی 96 ورودی 95 ورودی 96
شنبه سمینار
مسائل خانواده
و ازدواج
نظریه های پیشرفته در مشاوره      بررسی
تطبیقی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
برنامه ریزی توسعه
در
آموزش عالی
دکتر تقی پورابراهیم  دکترخدابخشی کولایی     دکتر
آریا
دکتر
محب زادگان
10-12 8-11     14-16 14-16
202 201     105 110
سنجش و
ارزیابی در مشاوره
خانواده و ازدواج
نظریه ها و
روش های
مشاوره
گروهی
    متون تخصصی زبان انگلیسی کاربرد
روش های آماری در آموزش
عالی
 دکتر
خدابخشی
کولایی
 دکتر
نیکنام
    دکتر
محب زادگان
 
دکتر
آریا
13-16 11-14     16-18 16-18
202 201     105 110
تهیه و کاربرد آزمون های
هوش و استعداد
         
 دکتر
خدابخشی کولایی
         
16-18          
209          
یکشنبه کارورزی در مشاوره
خانواده و ازدواج
آمار
استنباطی
پیشرفته
روان شناسی تجربی نظریه های
رشد پیشرفته
   
 دکتر
حسینیان
دکتر
فلسفی نژاد
 دکتر
یزدی
 دکتر
پاکدامن
   
10-13 13-15 13-15 13-15    
202 203 202 201    
  هدایت و
مشورت
اسلام
روانشناسی اجتماعی روش های
آماری
پیشرفته
   
  دکتر
فضلی خانی
 دکتر
پاکدامن
دکتر
فلسفی نژاد
   
  15-17 15-17 15-18    
  203 202 201    
دوشنبه     مباحث جدید در آسیب شناسی روانی پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکو
فیزیولوژی
   
     دکتر
خدابخشی
کولایی
 دکتر
نیکنام
   
    8-10 10-12    
    201 204    
    سمینار در
نظریه ها و
یافته های روانشناسی
روان شناسی
عمومی
پیشرفته
   
     دکتر
خدابخشی
کولایی
دکتر
حسینی المدنی
   
    10-12 16-19    
    201 204    
    انگیزش و
هیجان
     
    دکتر
حسینی المدنی
     
    14-16      
    202      
چهارشنبه         برنامه ریزی
درسی در
آموزش عالی
اصول
مدیریت آموزش
عالی
        دکتر
نیرو
دکتر
عباسیان
        14-16 14-16
        110 105
        سمینار بر
مبنای کارورزی برنامه ریزی
در آموزش عالی
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی
       

دکتر
عباسیان

دکتر
نیرو
        16-18 16-18
        110 105

 
رشته آموزش زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی مطالعات ترجمه
ورودی ورودی 95 ورودی 96 ورودی 95 ورودی 96 ورودی 95 ورودی 96
سه شنبه   زبان شناسی
در آموزش زبان
       
  دکتر خمیجانی
فراهانی
       
  10-12        
  201        
  نگارش متون
علمی
دانشگاهی
       
  دکتر
حاج ملک
       
  12-14        
  201        
  آزمون سازی
پیش نیاز
       
  دکتر حاج ملک        
  14-16        
  201        
چهارشنبه زبان شناسی
مقابله ای و تجزیه
و تحلیل خطاها
روش تحقیق
کمی و
کیفی
در آموزش
ادبیات
اروپا
نقد و بررسی ادبیات
فارسی
ارزشیابی
پیشرفته
در ترجمه
مبانی نظری
ترجمه
دکتر
حاج ملک
دکتر
سیری
دکتر
پرویزی
دکتر
شبرنگ
دکتر
فرحزاد
دکتر
واعظیان
14-16 & 16-18 8-10 10-12 10-12 14-16 12-14
204 110 202 206 103 205

جامعه شناسی
زبان

SPSS نقد ادبی 2 شعر دوره رمانتیک سمینار
مسائل
ترجمه
مقاله
نویسی
دکتر
رضایی
دکتر
سیری
دکتر
آرین
دکتر
نیلچیان
دکتر
فرحزاد
دکتر
واعظیان
14-16 & 16-18 10-12 14-16 12-14 16-18 14-16
206 110 102 206 103 205
  اصول و روش
تدریس
زبان های
خارجی
ادبیات قرن هفده و هجده   نقد کاربردی
در ادبیات
انگلیسی
کارگاه
ترجمه
  دکتر
عنانی سراب
دکتر
آرین
  دکتر
بلوری
دکتر
بلوری
  12-14 16-18   18-20 16-18
  110 104   103 205
پنجشنبه آزمون زبان خارجی   سمینار مقاله
نویسی
زبانشناسی کاربردی
در ترجمه
فلسفه تعلیم و
تربیت
دکتر
استاجی
  دکتر
پرویزی
دکتر
شبرنگ
دکتر
موسوی
دکتر
عالی
8-10   8-10 8-10 8-10 8-10
105   110 303 302 101
سمینار   روش
تحقیق
داستان
کوتاه
ادب فارسی در ادبیات جهان بررسی و ترجمه آثار اسلامی
دکتر
استاجی
  دکتر
شبرنگ
دکتر
پرویزی
دکتر
واعظیان
دکتر
موسوی
10-13   10-12 10-12 10-12 10-12
105   110 303 302 101
اصول و روش تدریس
مهارتها
  شعر
معاصر انگلیسی
مبانی
کامپیوتر
کاربرد
رایانه در
ترجمه
واژه شناسی و معادل گزینی
در ترجمه
دکتر
کریمی
  دکتر
نیلچیان
دکتر
مجیدی
دکتر
واعظیان
دکتر
حیدرپور
14-16   12-14 12-14 12-14 12-14
105   110 303 302 101

 
رشته اقتصاد نظری توسعه اقتصادی و انرژی توسعه اقتصادی تجارت الکترونیک
ورودی ورودی 95 96 ورودی 96 ورودی 95 ورودی ورودی 95 ورودی 96
شنبه   اقتصاد خرد        
  16-18        
  202        
یکشنبه   اقتصادسنجی پیشرفته اقتصاد
خرد 1
  پول و بانکداری الکترونیک  
  دکتر
حیدری
دکتر
وقوعی
  دکتر
طهرانی
 
  10:30-13 8-10   13-16  
  208 205   301  
    اقتصاد
کلان 1
  تجارت
بین الملل
 
    دکتر
باقری
  دکتر
دانشمند
 
    10-12   16:30-18:30  
    205   108  
    اقتصادسنجی
پیشرفته
     
    دکتر
موسوی
     
    12-15      
    102      
دوشنبه   اقتصاد
ریاضی
    استراتژی های
تجارت
اقتصاد خرد
  دکتر
سیدان
    دکتر
خوش الحان
دکتر
بزازان
  10:30-13     16-18 8-10
  203     303 205
  اقتصاد
خرد
      کلیات
فناوری
  دکتر
مروتی
      دکتر اخترکاوان
  16-18       10-12
  203       205
          اقتصاد اطلاعات
          دکتر
جمالی
          12-14
          202
سه شنبه اقتصاد ایران اقتصادسنجی پیشرفته اقتصاد
خرد 1
اقتصاد
منابع
   
دکتر باقری دکتر
حیدری
دکتر
وقوعی
دکتر
عابدی
   
12-15 10-13 8-10 12-15    
301 203 208 303    
اقتصاد پولی   اقتصاد
کلان 1
اقتصاد
توسعه
   
دکتر بالونژاد   دکتر
باقری
دکتر
صفرزاده
   
15-18   10-12 15-18    
103   208 101    
چهارشنبه   اقتصاد
ریاضی
    مهندسی
نرم افزار
اقتصاد خرد
  دکتر
سیدان
    دکتر
اخترکاوان
دکتر
بزازان
  10-13     13-16 8-10
  204     301 201
        بازاریابی
اینترنتی
اقتصادسنجی
        دکتر
نیاکان
دکتر
باقری
        16:30-18:30 12-14
        108 201
          زبان تخصصی
          دکتر
سعیدیان
          14-17
          201
پنجشنبه     نرم افزار      
    دکتر
موسوی
     
    9-11      
    301      
    اقتصادسنجی      
    دکتر
بالونژاد
     
    11-15      
    301      

 
رشته حقوق مالی-اقتصادی حقوق خصوصی حقوق تجارت بین الملل
ورودی ورودی 95 ورودی 96 ورودی 95 ورودی 96 ورودی 95 ورودی 96
شنبه تجزیه و تحلیل آراء قضایی
مرتبط
با مسائل
مالی
و اقتصادی
        حقوق
شرکت ها و
موسسات
تجاری
دکتر
قربانوند
        دکتر
نورالهی
13-15         8-10
205         206
حقوق مالی، محاسباتی
و بودجه
        حقوق
رقابت
دکتر
درویشی
        دکتر
نورالهی
15-17         10-12
205         206
حقوق
مالیاتی
        مسئولیت
مدنی در
تجارت
بین المللی
دکتر
درویشی
        دکتر
لبانی
17-19         13-15
205         206
          تعارض قوانین
تطبیقی و
صلاحیت
بین المللی
دادگاه ها
          دکتر لبانی
          15-17
          206
یکشنبه حقوق بورس     مقررات
جهانی و
بین المللی تجارت
   
دکتر
لبانی
    دکتر
افشاری
   
10-12     10-12    
204     203    
سازمانهای
اقتصادی
بین المللی
      بیع بین الملل  

دکتر
افشاری

      دکتر
لبانی
 
13-15       14-16  
204       107  
روش های
استقراض
از منابع
مالی
      قراردادهای
بین المللی
 
دکتر
نورالهی
      دکتر
لبانی
 
15-17       16-18  
204       107  
دوشنبه   حقوق اعتبارات
اسنادی و
ضمانت نامه
بانکی
مسئولیت مدنی حقوق
مدنی 1
مالیه و تضمین
های بازرگانی
بین الملل
 
  دکتر
منتظر
دکتر
جعفری مجد
دکتر
نورالهی
دکتر
فیروزبخت
 
  8-10 10-12 10-12 14-16  
  207 208 209 205  
  حقوق تجارت الکترونیکی حقوق
مدنی تطبیقی
آئین
دادرسی
مدنی
حقوق
حمل و نقل
هوایی و
زمینی کالا
 
  دکتر
لبانی
دکتر سجادی دکتر
لبانی
دکتر
سجادی
 
  10-12 13-15 13-15 16-17  
  207 105 110 205  
  مبانی فقهی-حقوقی
حقوق مالی و اقتصادی
حقوق دریایی متون فقه 1    
  دکتر
نورالهی
دکتر سجادی دکتر
پارساپور
   
  13-15 15-16 15-17    
  207 105 110    
    متون فقه 2      
    دکتر پارساپور      
    17-19      
    105      
سه شنبه   متون حقوقی   حقوق تجارت   بیمه های بازرگانی
بین المللی
  دکتر
ضرابی
  دکتر
فرجی
  دکتر
سجادی
  8-10   13-15   8-10
  205   110   207
  حقوق
مسئولیت مدنی
  حقوق تجارت بین الملل   متون حقوقی
  دکتر
صفربیگ زاده
  دکتر
شهبازی نیا
  دکتر
ضرابی
  10-12   15-17   10-12
  205   110   207
  حقوق مالکیت
معنوی
      بیع بین الملل
  دکتر
سجادی
      دکتر
شهبازی نیا
  13-15       13-15
  205       101
  حقوق بیمه        
  دکتر
سجادی
       
  15-17        
  205        

 رشته معماری معماری معماری مدیریت ساخت و پروژه معماری منظر
ورودی ورودی 95 ورودی 96 ورودی 95 ورودی 96 ورودی 96
سه شنبه خاستگاه ها ی
نظریه ی معماری معاصر
برنامه دهی
و روش های طراحی
    طرح منظر 1
دکتر حقیر دکتر حقیر     دکتر شاهچراغی
8-10 10-12     8-10 & 10-12
202 204     آتلیه معماری
انسان و محیط        
دکتر دیبا        
10-12        
202        
طرح معماری 3        
مهندس احمدیان        
14-16 & 16-19        
آتلیه معماری        
         
         
         
         
چهارشنبه حقوق معماری روش تحقیق روش های مدیریت پروژه 2 روش های آماری و تحقیق در عملیات شناخت جزئیات
اجرایی محوطه
دکتر ساعدسمیعی دکتر رضوی دکتر حاجی یخچالی دکتر رضوی دکتر ثقفی
8-10 12-14 14-16 14-16 8-10
202 105 101 303 208
  طرح یک معماری مدیریت مالی مدیریت مالی گیاه شناسی
کاربردی
  دکتر آیوازیان دکتر نورزاد دکتر نورزاد دکتر کافی
  14-16 & 16-19 16-18 16-18 10-12
  آتلیه معماری 101 101 208
        روش تحقیق 
        دکتر رضوی
        12-14
        105
پنجشنبه     سیستم های اطلاعات مدیریت  مدیریت تدارکات پروژه  
    دکتر ارمغان دکتر فرجی  
    8-10 8-10  
    آتلیه 209  
    پروژه های موردی مدیریت پروژه سیستم های
ساختمانی
 
    دکتر فرجی دکتر جعفری فشارکی  
    10-12 10-12  
    آتلیه 209  
      نظریه های مدیریت پروژه  
      دکتر مشکین فام  
      14-16  
      209