برنامه دوره های کارشناسیرشته تحصیلی

مدیریت امور بانکی

ترم تحصیلی

ترم 1

ترم 3

ترم 5

ترم 7

گروه

1

2

3

4

7

1

2

شماره کلاس

109

108

107

106

104

103

102

شنبه

 

بودجه

تربیت بدنی

دکتر
پورغلامعلی

دکتر
پورکیانی

 8-11
(کلاس (101

9-11

تربیت بدنی

بودجه

دکتر پورکیانی

دکتر بیگدلی

11-13

11-14

یکشنبه

روانشناسی

اصول

حسابداری 1

اصول

بانکداری

ریاضی

کاربردی 2

مالیه

عمومی

پژوهش

عملیاتی 2

 

دکتر

نیکنام

دکتر

حاجیان

آقای

شعبانی

دکتر

اصغری

دکتر

ولیمقدم

زنجانی

دکتر

مشیری

 

9-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

 

اصول

حسابداری 1

روانشناسی

ریاضی

کاربردی 2

اصول

بانکداری

بانکداری

داخلی 2

   

دکتر

زمانی

دکتر

نیکنام

دکتر

اصغری

مهندس

معلمیان

آقای

اختیار

   

11-14

11-13

11-14

11-14

8-11
(102)

   
       

پژوهش

عملیاتی 1

   
       

دکتر

مشیری

   
       

11-14

   

دوشنبه

 

سه شنبه

ریاضی

پیش دانشگاهی

اصول

اقتصاد 1

سازمان و

مدیریت

حسابداری

صنعتی 1

مالیه
عمومی

حقوق

تجارت

امور مالی

بین الملل

دکتر

چقازردی

دکتر

فرامرزی

دکتر

حیدری

آقای

محمودزاده

دکتر
 ولیمقدم

زنجانی

دکتر
وحیدی

دکتر

کیانی راد

8-11

9-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

اصول

اقتصاد 1

ریاضی

پیش دانشگاهی

حسابداری

صنعتی 1

سازمان و

مدیریت

بانکداری

داخلی 2

امور مالی

بین الملل

حقوق

تجارت

دکتر

فرامرزی

دکتر

چقازردی

آقای

محمودزاده

دکتر

صادق

آقای

شعبانی

دکتر
کیانی راد

آقای

صحراییان

11-13

11-14

11-14

11-14

8-11
(110)

11-14

11-14

       

زبان

تخصصی 1

   
       

خانم
 عبدالعلیزاده

   
       

11-13

   

چهارشنبه

         

حسابرسی

داخلی 1

 
         

دکتر

تک دهقان

 
         

8-10
(105)

 

پنجشنبه

اصول

اقتصاد 1

زبان پیش

دانشگاهی

مبانی

کامپیوتر

پول و

بانک

مدیریت

مالی 1

بانکداری

خارجی 2

حسابداری

مالیاتی

دکتر

فرامرزی

دکتر

میرزایی

دکتر

اخترکاوان

دکتر

نظریان

دکتر

حمیدی

دکتر

زمانی

دکتر

قزلباش

8-10

8-11

8-11

8-10

8-11

8-11

8-10

اندیشه
اسلامی 1

اصول
اقتصاد 1

پول و
بانک

تاریخ
 اسلام

کلیات
 حقوق

حسابداری

مالیاتی

ارزیابی

طرح ها

دکتر

آشوری

دکتر

فرامرزی

دکتر

نظریان

دکتر

حقیقت

دکتر

فیروزبخت

دکتر

قزلباش

آقای

معروف خانی

10-12

11-13

11-13

10-12

11-13

11-13

10-12

زبان پیش
دانشگاهی

اندیشه
 اسلامی 1

تاریخ
اسلام

مبانی
کامپیوتر

ریشه های
 انقلاب
اسلامی

ارزیابی
طرح ها

بانکداری

خارجی 2

دکتر

میرزایی

دکتر

آشوری

دکتر

حقیقت

دکتر

اخترکاوان

دکتر

آقاجری

آقای
معروف خانی

دکتر
 زمانی

12-15

13-15

13-15

12-15

13-15

13-15

12-15

رشته تحصیلی

حسابداری

ترم تحصیلی

ترم 1

ترم 3

ترم 5

ترم 7

گروه

3

4

5

6

8

8

3

4

شماره کلاس

109

108

107

106

104

101

103

102

شنبه

اصول
حسابداری 1

اصول
اقتصاد 1

اصول
حسابداری 3

جامعه
شناسی

حسابداری
میانه 2

آمار

بودجه

تربیت بدنی

دکتر
حمیدی

دکتر
فرح بخش

دکتر
زمانی

دکتر
صادقی

دکتر
حاجیان

دکتر
اصغری

دکتر
بیگدلی

دکتر
پورکیانی

8-10

8-11

9-11

8-11

8-10

14-16
(104)

8-11

9-11

اصول
اقتصاد 1

اصول
حسابداری 1

جامعه
شناسی

اصول
حسابداری 3

حسابداری
صنعتی 2

اصول
حسابداری 2

تربیت
بدنی

بودجه

دکتر
فرح بخش

آقای
بخشایی

دکتر
صادقی

دکتر
یوسفی

دکتر
حمیدی

آقای
بخشایی

دکتر
پورکیانی

دکتر
بیگدلی

11-14

11-13

11-14

11-13

11-14

8-11 (209)

11-13

11-14

یکشنبه

               

دوشنبه

اصول
حسابداری 1

اخلاق

اصول
حسابداری 3

اصول
حسابداری 3

حسابداری
میانه 2

حسابداری
میانه 1

توسعه
اقتصادی

روش
تحقیق

دکتر
حمیدی

دکتر
شرفی

دکتر
زمانی

دکتر
یوسفی

دکتر
حاجیان

دکتر
فیالی

دکتر
ولیمقدم زنجانی

دکتر
زرنگار

8-10

8-10

8-10

8-10

8-10

8-12

8-11

8-11

اخلاق

اصول
حسابداری 1

حقوق
تجارت

حقوق
تجارت

پژوهش
عملیاتی 1

 

روش
تحقیق

توسعه
اقتصادی

دکتر
شرفی

آقای
بخشایی

دکتر
فیروزبخت

دکتر
فیروبخت

دکتر
نوفرستی

 

دکتر
زرنگار

دکتر ولیمقدم
زنجانی

10-12

10-12

10-13
(کلاس 106)

10-13

10-13

 

11-14

11-14

زبان
پیش
دانشگاهی

زبان
پیش
دانشگاهی

           

خانم
زمانی

آقای
غیاثوند

           

12-14

12-14

           

سه شنبه

         

آمار

   
         

دکتر
اصغری

   
         

14-16
(104)

   
               
               
               
               
               
               

چهارشنبه

فارسی

ریاضی
پیش دانشگاهی

ریاضی
پایه

ریاضی
کاربردی

حسابرسی 1

حسابداری
پیشرفته 1

مدیریت
مالی 1

 

دکتر
محمدی

دکتر
محمودزاده

دکتر
اصغری

آقای
تقوی طلب

دکتر
رحیمیان

دکتر
پورغلامعلی

آقای
محمودزاده

 

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

 

ریاضی
پیش دانشگاهی

فارسی

 

پول و ارز
و بانکداری

زبان
تخصصی

 

حسابداری
پیشرفته 2

 

دکتر
محمودزاده

دکتر
ذاکری

 

آقای
نظریان

دکتر
رحمانی

 

دکتر
یوسفی

 

11-14

11-14

 

11-14

11-13

 

11-14

 
       

تاریخ
اسلام

     
       

دکتر
حقیقت

     
       

14-16

     

پنجشنبه

       

ریشه های
انقلاب
اسلامی

   

تربیت بدنی
1 و 2

       

دکتر مدنی

   

15:30-17:30

       

13-15
(201)

   

خانم ها

             

تربیت بدنی
1 و 2

             

18-20

             

آقایان