برنامه دوره های کارشناسی

رشته
تحصیلی

مدیریت امور بانکی

ترم
تحصیلی

اول

سوم

پنجم

هفتم

گروه

1

2

1

2

1

2

5

6

شماره
کلاس

109

108

107

106

104

103

102

101

شنبه

             

ریاضی پایه

دکترقره داغی

8-11 (205)

             
             

یکشنبه

ریاضی
پیش
 دانشگاهی

دکترچقازردی

8-11

روانشناسی

دکتررضابخش

8-11

جغرافیای
اقتصادی

دکترجمالی

8-11

اصول
بانکداری

آقای شعبانی

8-11

مالیه
عمومی

دکترولیمقدم
 زنجانی

8-11

بانکداری
داخلی 2

آقای اختیار

8-11

بانکداری
خارجی 2

دکتر زرنگار

8-11

پژوهش
عملیاتی 2

دکترمشیری

8-11

روانشناسی

دکتررضابخش

11-14

ریاضی
پیش دانشگاهی

دکترچقازردی

11-14

اصول
بانکداری

مهندس معلمیان

11-14

ریاضی 2

آقای تقوی طلب

11-14

بانکداری
داخلی 2

آقای اختیار

11-14

پژوهش
عملیاتی 1

دکتر جلیلی

11-14

پژوهش
عملیاتی 2

دکترمشیری

11-14

امور مالی
 بین الملل

دکترکیانی راد

11-14

دوشنبه

             

آمار

دکترقره داغی

8-11 (205)

             
             

سه شنبه

اصول
اقتصاد 1

دکترفرامرزی

9-11

اصول
حسابداری 1

آقای بخشایی

8-11

سازمان و
مدیریت

دکترصادق

8-11

جغرافیای
اقتصادی

دکترجمالی

8-11

مدیریت
منابع انسانی

دکترحیدری

8-11

مالیه
عمومی

دکترولیمقدم
 زنجانی

8-11

روش
تحقیق

8-11

بانکداری
خارجی 2

دکتررشیدی

8-11

اصول
حسابداری 1

آقای بخشایی

11-14

اصول
اقتصاد 1

دکترفرامرزی

11-13

ریاضی 2

آقای تقوی طلب

11-14

سازمان
و مدیریت

دکترصادق

11-14

پژوهش
عملیاتی 1

دکترنوفرستی

11-14

مدیریت
منابع انسانی

دکترحیدری

11-14

امور مالی
بین الملل

دکترکیانی راد

11-14

روش
تحقیق

11-14

پنجشنبه

اصول
اقتصاد 1

دکنر فرامرزی

8-10

زبان پیش
 دانشگاهی

دکترحاج ملک

8-11

حسابداری
 صنعتی 1

آقای محمودزاده

8-11

پول و
بانکداری

دکتردانشمند

8-10

حقوق
اساسی

دکترمدنی

8-10

مدیریت
مالی 2

دکترحمیدی

8-11

تفسیر
موضوعی
 قرآن
دکترحقیقت
8-10
 (کلاس 101)

تقسیر
 موضوعی
 قرآن

دکترحقیقت

8-10

اندیشه
اسلامی 1

دکترآشوری

10-12

اصول
اقتصاد 1

دکترفرامرزی

11-13

پول و

بانکداری

دکتردانشمند

11-13

اندیشه
اسلامی 2

دکترآقاجری

10-12

تفسیر
موضوعی
قرآن

دکترحقیقت

10-12

حقوق
مالی

دکترمدنی

11-13

حسابداری
مالیاتی

آقای قزلباش

10-12

زبان
تخصصی 2

خانم عبدالعلیزاده

10-12

زبان پیش
 دانشگاهی
دکتر واعظیان

12-15

اندیشه
اسلامی 1

دکترآشوری

13-15

اندیشه
 اسلامی 2

دکترآقاجری

13-15

حسابداری
 صنعتی 1

آقای طاهری

12-15

مدیریت
مالی 1

آقای محمودزاده

12-15

تفسیر
موضوعی
قرآن

دکترحقیقت

13-15

زبان
تخصصی 2

خانم عبدالعلیزاده

12-14

حسابداری
 مالیاتی

آقای قزلباش

12-14

 
 

 

رشته
 تحصیلی

حسابداری

ترم
تحصیلی

اول

سوم

پنجم

هفتم

گروه

3

4

3

4

3

4

3

4

شماره
کلاس

109

108

107

106

104

103

102

101

شنبه

اصول
اقتصاد 1
دکتر رجبی
8-11

اصول
حسابداری 1

آقای بخشایی

9-11

اصول
حسابداری 3

دکتریوسفی

9-11

ریاضی
کاربردی

 تقوی طلب

8-11

حسابداری
 میانه 2

دکترحمیدی

9-11

جامعه
شناسی

دکترصادقی

8-11

مدیریت
مالی 2

آقای نصیرپور

8-11

رو ش
تحقیق

دکترنوروزی

8-11

اصول
حسابداری 1

آقای بخشایی

11-13

ریاضی
پیش
دانشگاهی
محمودزاده

11-14

پول و ارز
و بانکداری

دکترصداقت
 پرست

11-14

اصول
حسابداری 3

دکتریوسفی

11-13

جامعه
شناسی

دکترصادقی

11-14

حسابداری
 میانه 2

دکترحمیدی

11-13

روش
 تحقیق

مدیریت
 مالی 2

آقای نصیرپور

11-14

دکترنوروزی

11-14

دوشنبه

اصول

حسابداری 1

آقای بخشایی

8-10

اخلاق

اسلامی

دکترشرفی

8-10

اصول

حسابداری 3

دکتریوسفی

9-11

حقوق

 تجارت

دکترکلهر

8-11

پژوهش

عملیاتی 1

دکترنوفرستی

8-11

حسابداری

 صنعتی 2

دکترزمانی

8-11

زبان

 تخصصی 2

دکترمهنام

9-11

مدیریت

تولید

مهندس فرخی

8-11

اخلاق
اسلامی

دکترشرفی

10-12

اصول
حسابداری 1

آقای بخشایی

10-12

حقوق
تجارت

دکترکلهر

11-14

اصول
حسابداری 3

دکتریوسفی

11-13

حسابداری
 صنعتی 2

دکترزمانی

11-14

پژوهش
عملیاتی 1

دکترنوفرستی

11-14

مدیریت
تولید

مهندس فرخی

11-14

زبان
تخصصی 2

دکترمهنام

11-13

زبان پیش
 دانشگاهی
آقای
مستوفی نور
12-15

زبان پیش
 دانشگاهی
دکتر میرزایی
12-15

           
           
           

چهارشنبه

فارسی
دکترذاکری
8-11

اصول
اقتصاد 1
دکترگلزاریان
8-11

ریاضی
کاربردی
آقای
تقوی طلب
8-11

سازمان و مدیریت
دکتر زرین نگار
8-11

تاریخ اسلام
دکتر شرفی
8-10

حسابرسی
دکتررحیمیان
8-11

حسابداری
پیشرفته 2
دکترخوش طینت
8-11

حسابداری
 صنعتی 3
دکترحاجیان
8-11

ریاضی
 پیش دانشگاهی
آقای
 تقوی طلب
11-14

فارسی
دکترمحمدی
11-14

سازمان و مدیریت
دکتر زرین نگار
11-14

پول و ارز و بانکداری
دکتر میرزایی
11-14

حسابداری
 میانه 2
دکترحمیدی
10-12

تاریخ اسلام
دکتر شرفی
11-13

حسابداری
صنعتی 3
دکترحاجیان
11-14

حسابداری
 پیشرفته 2
دکتریوسفی
11-14

       

حسابرسی

دکتررحیمیان

12-15

حسابداری
 میانه 2
دکترحمیدی
13-15

   
           
           

پنجشنبه

اصول
حسابداری 2
آقای طاهری
8-11 (105)