برنامه دوره های کارشناسی ارشد

گروه

گروه علوم اقتصادی

رشته

اقتصاد نظری

توسعه اقتصادی

تجارت بین الملل

ورودی

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

وررودی 95

ورودی 94

ورودی 95

شنبه

اقتصاد پولی

دکتر بالونژاد

8-11

204

اقتصادسنجی پیشرفته

دکتر باقری

8-11

102

تجارت بین الملل

دکتر دانشمند

8-11

208

 

استراتژی توسعه تجارت الکترونیک

دکتر خوش الحان

13-14:30

203

 
 

اقتصاد کلان

دکتر بالونژاد

12-13:30

205

اقتصاد ایران

دکتر باقری

11-14

102

     
       
       
       
 

اقتصاد خرد

دکتر وقوعی

14-15:30

205

       
         
         
         

یکشنبه

     

اقتصاد خرد

دکتر وقوعی

10-11:30

205

   
         
         
         
     

اقتصاد کلان

دکتر باقری

12-13:30

201

   
         
         
         

دوشنبه

 

اقتصاد کلان

دکتر بالونژاد

12-13:30

201

     

زبان تخصصی

دکتر اخترکاوان

8-11

204

       
       
       
 

اقتصاد خرد

دکتر وقوعی

14-15:30

207

     

اقتصاد اطلاعات

دکتر وقوعی

12-14

202

       
       
       
         

اقتصاد سنجی

دکتر وقوعی

16-18

105

         
         
         

سه شنبه

     

اقتصاد خرد

دکتر وقوعی

10-11:30

208

   
         
         
         
     

اقتصاد کلان

دکتر باقری

12-13:30

206

   
         
         
         

چهارشنبه

اقتصاد ایران

دکتر باقری

12:30-15:30

202

 

اقتصاد اسلامی
(همه گروه ها)

دکتر تاری

9-12

204

   

اقتصاد خرد

دکتر فریدزاد

8-12

203

     
     
     
         

کلیات فناوری اطلاعات

دکتر اخترکاوان

14-17

203

         
         
         

پنجشنبه

 

اقتصادسنجی پیش نیاز

دکتر بالونژاد

8-11:30

Lab 1

 

اقتصادسنجی پیشرفته

دکتر بالونژاد

13-16:30

209

بازاریابی اینترنتی

دکتر عبدالهی

11-12:30

207

 
     
     
     
       

اقتصاد پول و بانکداری

دکتر طهرانی

13-15

207

 
         
         
         
 
 

گروه

گروه روانشناسی و علوم تربیتی

رشته

مشاوره و راهنمایی

مشاوره خانواده

روان شناسی عمومی

مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی

ورودی

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 95

شنبه

نظریه های مشاوره گروهی

خانم دکتر نیکنام

8-11

201

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

خانم دکتر خدابخشی کولایی

8-11

202

   

برنامه ریزی توسعه
آموزش عالی

دکتر محب زادگان

14-16

208

 

نظریه های مشاوره و روان درمانی (پیش نیاز)

دکتر خدابخشی

11-14

202

   

کاربرد روشهای آماری در آموزش عالی

دکتر آریا

16-19

208

     
     
     

یکشنبه

کارورزی

دکتر حسینیان

8-10

204

نظریه های مشاوره گروهی

دکتر نیکنام

8-11

207

آسیب شناسی روانی پیشرفته

دکتر خدابخشی

8-10

206

روان شناسی رشد پیشرفته

دکتر حمیدی

9-11

201

 

تهیه و کاربرد آزمون های روان شناختی در مشاوره

دکتر خدابخشی

10-13

202

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته

دکتراکرمی

11-13

207

سمینار در
روان شناسی

دکترحسینیان

10-12

206

روشهای
آماری پیشرفته

دکترفلسفی نژاد

13-16

202

 
 
 
 
 

آمار استنباطی

دکتر فلسفی نژاد

16-18

101

نوروسایکولوژی

دکتر اعتمادی

14-16

207

نوروسایکولوژی

دکتر اعتمادی

16-18

202

 
   
   
   

دوشنبه

   

روان شناسی شخصیت

دکتر پاکدامن

8-10

202

روان شناسی عمومی (اصلی)

دکتر رضابخش

8-11

206

 
     
     
     
   

روان شناسی اجتماعی

دکتر پاکدامن

10-12

202

   
       
       
       
   

روان شناسی تجربی

دکتر یزدی

14-16

107

   
       
       
       

چهارشنبه

       

اصول مدیریت آموزش عالی

دکتر عباسیان

14-16

206

       
       
       
       

مدیریت امور مالی و اداری در دانشگاه ها

دکتر نوه ابراهیم

16-18

206

       
       
       
 

گروه

گروه حقوق

رشته

حقوق مالی-اقتصادی

حقوق خصوصی

حقوق تجارت بین الملل

ورودی

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 95

ورودی 95

شنبه

تجزیه و تحلیل اراء قضایی مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی

دکترقربان وند

13-15

207

 

حقوق مدنی

دکتر نورالهی

8-10

203

حقوق شرکت ها و
موسسات تجاری

دکتر نورالهی

13-15

206

سازمانهای اقتصادی بین المللی

خانم دکتر افشاری

15-16

207

 

متون فقه 1

دکتر نورالهی

10-12

203

بیمه های
بازرگانی بین الملل

دکتر سجادی

15-16

206

حقوق بیمه

دکتر سجادی

16-17

207

 

آئین دادرسی مدنی

دکترقربانوند

15-17

209

تعارض قوانین
 تطبیقی و
صلاحیت بین المللی

خانم دکترافشاری

16-18

206

 
 
 

یکشنبه

حقوق مالی، محاسباتی و بودجه

دکتر رستمی

10-12

209

مبانی فقهی حقوقی مالی-اقتصادی

دکتر نورالهی

7:30-9:30

202

   
   
   
   

حقوق مالیاتی

دکتررستمی

12-13

209

حقوق بازرگانی

دکترنورالهی

9:30-11:30

Lab 2

   
   
   
   

سه شنبه

 

متون حقوقی 1

خانم دکتر ضرابی

7:30-9:30

209

متون حقوقی 1

خانم دکتر ضرابی

9:30-11:30

202

حقوق تجارت الکترونیکی

خانم دکتر صاحب

10-11

207

 
 
 
 

حقوق مسئولیت مدنی

دکتر جعفری مجد

10-12

209

حقوق تجارت

دکتر فرجی

13-15

202

متون حقوقی 1

خانم دکتر ضرابی

11:30-12:30

207

 
 
 
 

حقوق تجارت الکترونیکی

خانم دکتر صاحب

12-13

209

داوری بین المللی

دکتر شهبازی نیا

15-17

104

مسئولیت مدنی در تجارت بین المللی

دکتر جعفری مجد

13-15

207

 
 
 
 

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی

دکتر منتظر

13-15

209

 

داوری بازرگانی بین المللی

دکتر شهبازی نیا

17-19

207

   
   
   
 

گروه

گروه زبان انگلیسی

رشته

آموزش زبان انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

مطالعات ترجمه

ورودی

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 95

چهارشنبه

زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها

دکتر حاج ملک

12-14

204

روش تحقیق در مسائل آموزش زبان

دکتر سلیمی

10-12

208

ادبیات قرن هفده و هجده

خانم دکتر رضایی

14-16

108

نقد و بررسی ادبیات فارسی

خانم دکتر احمدیان

14-16

107

ارزشیابی پیشرفته در ترجمه

خانم دکتر فرحزاد

8-10

206

مبانی نظری ترجمه

خانم دکتر واعظیان

12-14

lab 3

جامعه شناسی زبان

دکتر رضایی

14-16

109

مسائل زبان شناسی

دکتر سیری

12-14

208

ادبیات اروپا

خانم دکتر احمدیان

16-18

108

شعر دوره رمانتیک

خانم دکتر نیلچیان

16-18

107

سمینارمسائل ترجمه

خانم دکتر فرحزاد

10-12

206

کارگاه ترجمه

دکتر بلوری

14-16

102

 

اصول و روش تدریس زبان های خارجی

دکتر عنانی سراب

14-16

106

نقد ادبی 2

خانم دکتر احمدیان

18-20

108

 

نقد کاربردی در ادبیات انگلیسی

دکتر بلوری

12-14

206

فلسفه تعلیم و تربیت

خانم دکتر عالی

16-18

101

   
   
   

پنجشنبه

آزمون زبان خارجی

خانم دکتر استاجی

8-10

203

نگارش پیشرفته

دکتر حاج ملک

14-16

201

سمینار

خانم دکتر پرویزی

8-10

206

مقاله نویسی

خانم دکتر شبرنگ

8-10

204

زبانشناسی کاربردی در ترجمه

دکتر موسوی

8-10

205

مقاله نویسی

خانم دکتر واعظیان

8-10

208

سمینار آموزش زبان

خانم دکتر استاجی

10-12

203

آواشناسی

دکتر کریمی

16-18

201

روش تحقیق

خانم دکتر شبرنگ

10-12

206

داستان کوتاه

خانم دکتر پرویزی

10-12

204

ادب فارسی در ادبیات جهان

خانم دکتر واعظیان

10-12

205

بررسی و ترجمه آثار اسلامی

دکتر موسوی

10-12

208

اصول و روش تدریس مهارتها

دکتر کریمی

14-16

208

 

شعر معاصر انگلیسی

خانم دکتر نیلچیان

12-14

206

مبانی کامپیوتر

دکتر مجیدی

12-14

204

کاربرد رایانه در ترجمه

خانم دکتر واعظیان

12-14

Lab 3

واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه

خانم دکتر حیدرپور

12-14

208

 
 
 
 

گروه

گروه مهندسی صنایع

رشته

مهندسی مالی

 

سیستم بهره وری

سیستم های اقتصادی- اجتماعی

لجستیک و زنجیره تامین

 

مدیریت مهندسی

ورودی

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 95

شنبه

اقتصادسنجی
دکتر صمیمی
13-16
201

           
           
           
           

یکشنبه

حسابداری مالی پیشرفته
دکتر پورغلامعلی
13-16
اتاق جلسات طبقه 5

بازارهای مالی
دکتر کیانی راد
8-11
208

       

برنامه ریزی زنجیره عرضه
دکتر معنوی زاده
10-13
203

       
       
       
 

فرآیندهای تصادفی
دکتر حسنلو
11-14
208

       

اصول مدیریت و تئوری سازمان
دکتر سوری
13-16
203

         
         
         

دوشنبه

روش تحقیق
خانم دکتر حسنلو
14-16
208

مدیریت سرمایه گذاری
دکترنجفی
9:30-12:30
207

مدیریت منابع انسانی
دکترچمران
9-12
203

اقتصاد خرد
دکتر چمران
13-16
204

 

شبیه سازی
دکتر نوروزی
13-16
205

 
   
   
   

مدیریت ریسک
دکتر امیدی نژاد
16-19
Lab 2

مدلهای انتخاب سبد
دکتر مخاطب رفیعی
16-19
202

تحلیل اقتصادی طرح های صنعتی
دکتر مصطفوی
13-16
203

   

اصول و مبانی لجستیک
دکتر اکبری جوکار
16-19
205

 
     
     
     

سه شنبه

   

زنجیره عرضه
دکترمعنوی زاده
9-12
203

برنامه ریزی ریاضی
دکتر حسنلو
10-13
205

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی
دکتر نوروزی
9-12
206

طراحی سیستم های صنعتی
دکتر شیخ سجادیه
15-17
203

شبیه سازی
دکتر آقایی
13-16
205

   
   
   
   

مدیریت و کنترل پروژه
دکتر رفیعی
13-16
208

شبیه سازی 
دکتر آقایی
13-16
205

 

فن آوری اطلاعات
دکتر فتاحی
17-20
203

مدیریت کیفیت جامع
دکتر رفیعی
16-19
205

     
     
     
     

برنامه ریزی استراتژیک
دکتر البدوی
16-19
107

     
           
           
           
 

گروه

گروه مهندسی برق و الکترونیک

رشته

برق-کنترل

برق قدرت

برق -مخابرات

ورودی

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 95

ورودی 95

چهارشنبه

بهینه سازی محدب

دکتر نکویی

16-19

103

کنترل بهینه

دکتر شمیسا

13-16

Lab 1

دینامیک سیستم های قدرت 1

دکتر بطحایی

9-12

201

مخابرات دیجیتال

دکتر مرزبان

13-16

209

   

الکترونیک قدرت 1

دکتر افجه ای

13-16

201

پردازش سیگنال دیجیتال

دکتر شمیسا

16-19

209

   
   
   

پنجشنبه

سیستم های عیب یابی و کنترل تحمل پذیر خطا

دکتر افشار

13-16

202

کنترل دیجیتال

دکتر افشار

8-11

209

بهره برداری از سیستم های قدرت

دکتر صفدریان

8-11

Lab 2

پردازش تصویر

دکتر صالحی

9-12

Lab 3

 

اصول کنترل مدرن

دکتر شمیسا

13-16

203

ماشین های الکتریکی 3

دکتر سیادتان

13-16

Lab 2

فرآیندهای تصادفی

خانم دکتر ایمانی

13-16

205

 
 
 
   

تحلیل سیستم های الکتریکی 2

دکتر سیادتان

16-19

204

 
     
     
     

 

گروه

گروه مهندسی برق و الکترونیک

رشته

برق-کنترل

برق قدرت

برق -مخابرات

ورودی

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 95

ورودی 95

چهارشنبه

بهینه سازی محدب

دکتر نکویی

16-19

103

کنترل بهینه

دکتر شمیسا

13-16

Lab 1

دینامیک سیستم های قدرت 1

دکتر بطحایی

9-12

201

مخابرات دیجیتال

دکتر مرزبان

13-16

209

   

الکترونیک قدرت 1

دکتر افجه ای

13-16

201

پردازش سیگنال دیجیتال

دکتر شمیسا

16-19

209

   
   
   

پنجشنبه

سیستم های عیب یابی و کنترل تحمل پذیر خطا

دکتر افشار

13-16

202

کنترل دیجیتال

دکتر افشار

8-11

209

بهره برداری از سیستم های قدرت

دکتر صفدریان

8-11

Lab 2

پردازش تصویر

دکتر صالحی

9-12

Lab 3

 

اصول کنترل مدرن

دکتر شمیسا

13-16

203

ماشین های الکتریکی 3

دکتر سیادتان

13-16

Lab 2

فرآیندهای تصادفی

خانم دکتر ایمانی

13-16

205

 
 
 
   

تحلیل سیستم های الکتریکی 2

 
   

دکتر سیادتان

 
   

16-19

 
   

204

 
 

گروه

گروه مهندسی کامپیوتر

رشته

فناوری اطلاعات

 

کامپیوتر - نرم افزار

 

کامپیوتر - معماری

 

هوش مصنوعی

ورودی

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 95

شنبه

سیستم های عامل پیشرفته
دکتر اخترکاوان
17-20
Lab 1

           
           
           
           

یکشنبه

     

شبکه های کامپیوتری پیشرفته
دکتر اخترکاوان
13-16
Lab 1

شبکه های کامپیوتری پیشرفته
دکتر اخترکاوان
13-16
Lab 1

طراحی با زبان های توصیف سخت افزار
دکتر عشقی
13-16
204

سیگنال ها و سیستم ها
دکتر شمیسا
13-16
Lab 3

     
     
     
     

مهندسی نرم افزار پیشرفته
دکتر میریان
16-19
Lab 1

طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم پیشرفته
دکتر ناوی
17-20
204

طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم پیشرفته
دکتر ناوی
17-20
204

رباتهای متحرک خودگردان
دکتر مجیدی
16-19
Lab 3

     
     
     

دوشنبه

ارزیابی کارائی سیستم های کامپیوتری
دکتر موقر
17-20
102

داده کاوی
دکتر مجیدی
16-19
Lab 3

سیستم های عامل پیشرفته
دکتر اخترکاوان
13-16
Lab 2

داده کاوی
دکتر مجیدی
13-16
Lab 3

   

پردازش تکاملی
دکتر طهرانی
13-16
Lab 1

   
   
   
   

پردازش تکاملی
دکتر طهرانی
16-19
103

ارزیابی کارائی سیستم های کامپیوتری
دکتر موقر
16-20
102

   

پردازش تصویر رقمی
دکتر منظوری
16-19
104

       
       
       

سه شنبه

 

شبکه های کامپیوتری پیشرفته
دکتر اخترکاوان
13-16
Lab 1

     

معماری کامپیوتر پیشرفته
دکتر طهرانی
16-19
109

 
         
         
         
 

شبکه های اجتماعی
دکتر صفایی
17-20
208

         
           
           
           
 

گروه

گروه مالی

رشته

مالی-بانکداری

مالی -مدیریت و ریسک

ورودی

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 95

شنبه

تئوری های مدیریت
دکتر سراج
17-20
201

مدلسازی مالی
دکترتاجیک
16-19
302

   
   
   
   

یکشنبه

بانکداری بین الملل
دکتر رشیدی
13-15
206

علوم و ریاضی اکچوری
دکتر زندی
13-16
205

ارزشیابی سرمایه گذاری ها
دکتر پویانفر
13-15
209

علوم و ریاضی اکچوری

دکتر زندی

13-16

205

مدیریت ریسک در بانک ها
دکتر پویانفر
15-18
206

بازارها و نهادهای مالی
دکتر آسیما
16-18
207

ابزارهای مالی اسلامی
دکتر رستگار
15-17
209

بازارها و نهادهای مالی

دکتر جمالیان

16-18

205

مدیریت مالی پیشرفته (تامین مالی)

دکتر آسیما

18-20

206

مدلسازی مالی
دکتر رحیمیان
18-19 (کلاس 207)
19-21 (Lab 1)

مهندسی مالی پیشرفته 2
دکتر رستگار
17-19
209

مدلسازی مالی
دکتر تاجیک
18-21
Lab 2

دوشنبه

روش تحقیق

دکتر شیرزادی

16-18

109

زبان تخصصی
خانم دکتر دادبین
12-14
209

روش تحقیق
خانم دکتر حسنلو
12-14
208

زبان تخصصی
خانم دکتر دادبین
14-16
202

اقتصادسنجی مالی

دکتر رحیمیان

18-21

109

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
دکتر پورغلامعلی
14-16
201

مدیریت مالی پیشرفته (سری های زمانی مالی)
دکتر بالونژاد
15-17
102

تحلیل آماری
دکتر خالدی
16-19
201

 

تحلیل آماری
دکتر خالدی
16-19
201

 

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
دکتر حسینی
19-21
202

   
   
   

سه شنبه

مدیریت استراتژیک
دکتر سلیمی
17-20
104

     
     
     
     

چهارشنبه

اقتصادسنجی مالی
دکتر مهرگان
10-13
Lab 2

     
     
     
     
 

گروه

گروه مدیریت

رشته

گرایش استراتژیک
MBA

 

مدیریت بازرگانی بازاریابی

 

مدیریت بازرگانی  بیمه

مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)

 

مدیریت بازاریابی بین الملل

 

ورودی

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 95 (گروه 2)

ورودی 95 (گروه 1)

یکشنبه

اخلاق و احکام کسب و کار

خانم دکتر قجاوند

13-16

105

   

تحلیل آماری

خانم دکتر دانشور

12-14

lab 2

 

حسابداری مدیریت

خانم دکتر حجازی

14-16

102

نظریه های سازمان و مدیریت

خانم دکتر قجاوند

16-18

103

 

تحلیل آماری

خانم دکتر دانشور

14-16

104

       
       
       

مدیریت بازاریابی

دکتر مهاجرانی

16-19

105

   

روش تحقیق پیشرفته

دکتر شیرازی

14-16

201

 

برنامه ریزی غیرخطی

دکتر دری

16-18

102

روش تحقیق پیشرفته

دکتر شیرازی

18-20

103

 

روش تحقیق پیشرفته

دکتر شیرازی

16-18

104

       
       
       
     

زبان تخصصی

دکتر لطفی

16-18

201

 

بررسی مسائل نیروی انسانی

دکتر دری

18-20

102

   

زبان تخصصی

دکتر لطفی

18-20

104

           
           
           

دوشنبه

مدیریت منابع انسانی

دکتر حاجی کریمی

16-19

208

نظریه های سازمان و مدیریت

دکتر حاجی پور

17-20

203

مدیریت رفتار سازمانی

دکتر عباس زاده

14-16

103

 

بیمه اتکایی

دکتر ریاحی

14-16

101

اصول شبیه سازی

دکتر عیوق

16-18

207

مدیریت تولید و عملیات

دکتر دانشور

8-10

201

   
     
     
     
   

بازاریابی صنعتی

دکتر آقایی

16-18

206

 

سمینار در مدیریت

دکتر ریاحی

16-18

101

نظریه های صف

دکتر رضوی

18-20

207

     
           
           
           
   

سمینار در مسائل بازار

دکتر آقایی

18-20

206

 

مدیریت رفتار سازمانی

دکتر دهقانان

18-20

101

       
             
             
             

سه شنبه

پیاده سازی استراتژی

دکتر عموزاد

16-19

106

روش تحقیق پیشرفته

خانم دکتر دانشور

13-15

201

رفتار مصرف کننده

دکتر جلال زاده

16-18

202

نظریه های سازمان و مدیریت

دکتر حاجی کریمی

16-18

201

حسابداری شرکت ها

دکتر ریاحی

14-16

204

   

بازاریابی و مدیریت بازار

دکتر جلال زاده

12-14

204

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

دکتر جلال زاده

14-16

206

   
   
   
 

مدیریت استراتژیک

خانم دکتر بایرام زاده

16-19

101

اقتصاد مدیریت

دکتر جمشیدی

18-20

202

بازاریابی و مدیریت بازار

دکتر جلال زاده

18-20

201

اقتصاد مدیریت

دکتر جمشیدی

16-18

204

   

تحلیل آماری

دکتر رضوی

16-18

105

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

دکتر حاجی کریمی

18-20

209

     
     
     

پنجشنبه

 

زبان تخصصی
دکتر لطفی
8-10
202

       

تحلیل آماری

دکتر رضوی

8-10

201

زبان تخصصی

دکتر لطفی

13-15

Lab 1

 
           
           
           
 

احتمال و آمار در مدیریت
دکتر رضوی
10-13
202

       

زبان تخصصی

دکتر لطفی

10-12

201

روش تحقیق پیشرفته

دکتر قنبرزاده

15-17

Lab 1

 
           
           
           
 

گروه

گروه مدیریت

رشته

گرایش استراتژیک
MBA

 

مدیریت بازرگانی بازاریابی

 

مدیریت بازرگانی  بیمه

مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)

 

مدیریت بازاریابی بین الملل

 

ورودی

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 95 (گروه 2)

ورودی 95 (گروه 1)

یکشنبه

اخلاق و احکام
کسب و کار
دکتر قجاوند
13-16
105

   

تحلیل آماری
دکتر دانشور
12-14
lab 2

 

حسابداری مدیریت
دکتر حجازی
14-16
102

نظریه های سازمان و مدیریت
دکتر قجاوند
16-18
103

 

تحلیل آماری
دکتر دانشور
14-16
104

       
       
       

مدیریت
بازاریابی
دکتر مهاجرانی
16-19
105

   

روش تحقیق پیشرفته
دکتر شیرازی
14-16
201

 

برنامه ریزی غیرخطی
دکتر دری
16-18
102

روش تحقیق پیشرفته
دکتر شیرازی
18-20
103

 

روش تحقیق پیشرفته
دکتر شیرازی
16-18
104

       
       
       
     

زبان تخصصی
دکتر لطفی
16-18
201

 

بررسی مسائل نیروی انسانی
دکتر دری
18-20
102

   

زبان تخصصی
دکتر لطفی
18-20
104

           
           
           

دوشنبه

مدیریت
منابع انسانی
دکترحاجی
کریمی
16-19
208

نظریه های
سازمان و مدیریت
دکترحاجی پور
17-20
203

مدیریت رفتار سازمانی
دکترعباس زاده
14-16
103

 

بیمه اتکایی
دکترریاحی
14-16
101

اصول شبیه سازی
دکترعیوق
16-18
207

مدیریت تولید و عملیات
دکتردانشور
8-10
201

   
     
     
     
   

بازاریابی صنعتی
دکتر آقایی
16-18
206

 

سمینار در مدیریت
دکتر ریاحی
16-18
101

نظریه های صف
دکتر رضوی
18-20
207

     
           
           
           
   

سمینار در
مسائل بازار
دکتر آقایی
18-20
206

 

مدیریت رفتار سازمانی
دکتر دهقانان
18-20
101

       
             
             
             

سه شنبه

پیاده سازی
استراتژی
دکترعموزاد
16-19
106

روش تحقیق پیشرفته
دکتر دانشور
13-15
201

رفتار مصرف کننده
دکتر جلال زاده
16-18
202

نظریه های سازمان و مدیریت
دکتر حاجی کریمی
16-18
201

حسابداری شرکت ها
دکتر ریاحی
14-16
204

   

بازاریابی و مدیریت بازار
دکتر جلال زاده
12-14
204

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
دکتر جلال زاده
14-16
206

   
   
   
 

مدیریت استراتژیک
دکتر
بایرام زاده
16-19
101

اقتصاد
مدیریت
دکتر
جمشیدی
18-20
202

بازاریابی و مدیریت بازار
دکتر
جلال زاده
18-20
201

اقتصاد مدیریت
دکتر جمشیدی
16-18
204

   

تحلیل آماری
دکتر رضوی
16-18
105

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
دکتر حاجی کریمی
18-20
209

     
     
     

پنجشنبه

 

زبان تخصصی
دکتر لطفی
8-10
202

       

تحلیل آماری
دکتر رضوی
8-10
201

زبان تخصصی
دکتر لطفی
13-15
Lab 1

 
           
           
           
 

احتمال و
آمار در
مدیریت
دکتر رضوی
10-13
202

       

زبان تخصصی
دکتر لطفی
10-12
201

روش تحقیق پیشرفته
دکتر قنبرزاده
15-17
Lab 1

 
           
           
           
 

گروه

گروه حسابداری

رشته

حسابرسی

 

حسابداری

 

حسابداری مدیریت

 

ورودی

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 95

شنبه

مباحث کاربردی در حسابرسی
دکتررحیمیان
14-17
103

حسابداری
مدیریت
دکترخوش طینت
15-17
203

 

حسابداری مدیریت
دکترحجازی
14-17
202

   
     
     
     

اصول و مبانی حسابرسی اسلامی
دکترحمیدی
17-19
103

کاربرد قوانین و مقررات در حسابرسی
دکتررحیمیان
17-19
203

 

تئوری حسابداری 1
دکترخوش طینت
17-20
202

   
     
     
     

یکشنبه

 

حسابرسی داخلی
دکتر لنگری
8-11
Lab 1

 

آمار پیش نیاز
دکتر وقوعی
14-16
یک هفته در میان (107 و Lab 2) هفته اول 107

ارزیابی، کنترل و مدیریت پروژه
دکتر تقوی فرد
14-16
108

زبان پیش نیاز
دکتر دوست حسینی
14-16
109

   
   
   
 

آمار پیش نیاز
دکتر قره داغی
14-16
یک هفته در میان (107 و Lab 2) هفته اول Lab2

 

تصمیم گیری در مسائل مالی
دکتر زمانی
16-18
106

مدیریت و ارزیابی عملکرد
دکتر حجازی
16-18
108

ارزیابی، کنترل و مدیریت پروژه
دکتر تقوی فرد
16-18
109

   
   
   
 

زبان پیش نیاز
دکتردوست حسینی
16-18
107

 

زبان پیش نیاز
دکتردوست حسینی
18-20
106

   
       
       
       

دوشنبه

تئوری حسابرسی
دکتر کثیری
15-18
106

 

بررسی موارد خاص در حسابداری
دکتر خوش طینت
14-16
209

   

مبانی حسابداری مدیریت
دکتر خوش طینت
16-19
108

     
     
     

سیستم های اطلاعاتی حسابداری
دکتر معیری
18-20
106

 

سیستم های اطلاعاتی حسابداری
دکتر معیری
16-18
209

     
       
       
       

سه شنبه

   

مسائل جاری در حسابداری
دکتر یوسفی
14-16
102

 

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
دکتر بایرام زاده
14-16
108

آمار پیش نیاز
دکتر وقوعی
14-16
Lab 2

     
     
     
   

حسابرسی پیشرفته
دکتر رحیمیان
16-18
102

 

مسائل جاری در حسابداری مدیریت
دکتر حاجیان
16-18
108

تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری
دکتر اکبری
16-18
103

     
     
     
       

حسابرسی عمومی
دکتر رحیمیان
18-20
108

 
         
         
         
 

دانشکده

دانشکده هنر و معماری

گروه

گروه هنر

رشته

معماری معماری

معماری مدیریت ساخت و پروژه

ورودی

ورودی 95

ورودی 95

سه شنبه

برنامه دهی و روش های طراحی

دکتر حقیر

10-12

204

مدیریت مالی پروژه

دکتر پویانفر

8-10

201

طراحی معماری 1

دکتر آیوازیان

13-20

آتلیه معماری

روش های آماری و تحقیق در عملیات

دکتر رضوی

10-12

201

چهارشنبه

روش تحقیق و تدوین پایان نامه

خانم دکتر نایبی

9-11

207

مدیریت تدارکات پروژه

دکتر فرجی

8-10

209

 

سیستم های ساختمان و روش های اجرا

دکتر فشارکی

11-13

209

 
 
 
 

نظریه های مدیریت پروژه

دکتر طوسی

14-18 (یک در هفته در میان)

207