برنامه دوره های کارشناسی ارشد

گروه

گروه مدیریت

رشته

گرایش استراتژیک MBA

مدیریت

 بازرگانی
 بازاریابی

مدیریت
 صنعتی
 (تحقیق در
 عملیات)

مدیریت
 بازرگانی
 بین الملل

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95-
گروه 1

ورودی 95-
گروه 2

ورودی 96

شنبه

       

هوش مصنوعی و روشهای فراابتکاری

       
       

دکتر عیوق

       
       

13-15

       
       

203

       
       

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

       
       

دکتر عیوق

       
       

15-17

       
       

203

       
       

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

       
       

دکتر مانیان

       
       

17-19

       
       

203

       

یکشنبه

پیاده سازی استراتژی

مدیریت استراتژیک

 

روش تحقیق پیشرفته

 

پژوهش عملیاتی

   

روش تحقیق پیشرفته

خانم دکتر بایرام زاده

خانم دکتر بایرام زاده

 

دکتر شیرازی

 

خانم دکتر دانشور

   

دکتر شیرازی

16-19

13-16

 

13-15

 

13-15

   

15-17

204

110

 

207

 

105

   

102

 

روش تحقیق پیشرفته

 

زبان تخصصی

 

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

   

زبان تخصصی

 

دکتر قنبرزاده

 

دکتر لطفی

 

دکتر دانشور

   

دکتر لطفی

 

16-18

 

15-17

 

15-17

   

17-19

 

110

 

207

 

105

   

102

         

روش تحقیق پیشرفته

     
         

دکتر شیرازی

     
         

17-19

     
         

105

     

دوشنبه

اخلاق و احکام کسب و کار

نظریه های سازمان و مدیریت

مدیریت رفتار مصرف کننده

 

اصول صف و شبیه سازی

 

بازاریابی بین المللی و صادرات

استراتژی های بازرگانی بین المللی

 

خانم دکتر قجاوند

خانم دکتر کریمی

دکتر جلال زاده

 

دکتر رضوی

 

دکتر جلال زاده

دکتر اسفندانی

 

13-16

16-19

13-15

 

15-17

 

16-18

16-18

 

209

104

201

 

103

 

106

107

 

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

 

مدیریت استراتژیک بازاریابی

 

اخلاق و احکام کسب و کار

 

استراتژی های بازرگانی بین المللی

بازاریابی بین المللی و صادرات

 

دکتر حاجی کریمی

 

دکتر جلالی

 

خانم دکتر قجاوند

 

دکتر اسفندانی

دکتر جلال زاده

 

16-19

 

15-17

 

17-19

 

18-20

18-20

 

209

 

201

 

103

 

106

107

 
   

مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی

           
   

دکتر جلالی

           
   

17-19

           
   

201

           

سه شنبه

مدیریت مالی

 

اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری

تحلیل آماری

   

روش شناسی پژوهش کیفی و آمیخته

مدیریت رفتار مصرف کننده

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

خانم دکتر حجازی

 

دکتر ناصحی فر

خانم دکتر دانشور

   

دکتر شیرازی

دکتر آقایی

دکتر جلال زاده

13-16

 

13-15

13-15

   

13-15

13-15

13-15

203

 

202

204

   

207

208

209

مدیریت بازاریابی

 

روش شناسی پژوهش کیفی و آمیخته در مدیریت

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

   

مدیریت رفتار مصرف کننده

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی

تحلیل آماری

دکتر آقایی

 

دکتر شیرازی

دکتر حاجی کریمی

   

دکتر جلال زاده

دکتر ناصحی فر

خانم دکتر دانشور

16-19

 

15-17

15-17

   

15-17

15-17

15-17

203

 

202

204

   

207

208

209

     

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

   

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی

روش شناسی پژوهش کیفی و آمیخته

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

     

دکتر جلال زاده

   

دکتر ناصحی فر

دکتر شیرازی

دکتر حاجی کریمی

     

17-19

   

17-19

17-19

17-19

     

204

   

207

208

209

چهارشنبه

                 

پنجشنبه

 

زبان تخصصی

     

تحلیل آماری

     
 

دکتر لطفی

     

دکتر رضوی

     
 

8-10

     

8-10

     
 

206

     

203

     
 

آمار و احتمال

     

زبان تخصصی

     
 

دکتر رضوی

     

دکتر لطفی

     
 

10-13

     

10-12

     
 

206

     

203

     
         

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

     
         

خانم دکتر کریمی

     
         

13-15

     
         

203

     
 
 

گروه

گروه حسابداری و حسابرسی

رشته

حسابرسی

حسابداری

حسابداری مدیریت

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

شنبه

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

دکترزمانی

14-16

101

کاربرد
قوانین و مقررات

دکتررحیمیان

13-15

207

 

آمار

دکترقره داغی

13-15

303

 

مبانی حسابداری مدیریت

دکترخوش طینت

14-17

201

   
   
   

مباحث
کاربردی در حسابرسی

دکتررحیمیان

16-19

101

آمار

دکترقره داغی

15-17

303

 

حسابداری مدیریت

دکترحجازی

15-18

204

 

آمار

دکترقره داغی

17-19

303

   
   
   
 

حسابداری مدیریت

دکترخوش طینت

17-19

207

       
         
         
         

یکشنبه

 

حسابرسی داخلی

دکترلنگری

8-11

303

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

دکتریوسفی

14-16

109

حسابداری
بخش عمومی

دکترباغ ابریشمی

13-16

205

سیستم های
اطلاعاتی
حسابداری

دکترحاجیان

14-16

104

 
   
   
   
 

زبان

دکترحاجیان

11-13

201

حسابداری
بخش
عمومی

دکترباغ ابریشمی

16-19

109

زبان

دکترزمانی

16-18

205

مسائل جاری
در
حسابداری
مدیریت

دکتریوسفی

16-18

104

 
   
   
   

دوشنبه

   

مسائل
جاری در
حسابداری

دکتر
حمیدی

15-17

207

تئوری حسابداری 1

دکتر
خوش طینت

15-18

208

برنامه ریزی استراتژیک

دکتر
بایرام زاده

14-16

101

مدیریت
ریسک

دکتر
امیدی نژاد

14-16

102

   
   
   
   

حسابرسی
پیشرفته

دکتر
کثیری

17-19

207

 

مدیریت
ریسک

دکتر
امیدی نژاد

16-18

101

زبان

دکتر
حمیدی

17-19

102

     
     
     
       

مدیریت و ارزیابی عملکرد

دکترحجازی

18-20

101

 
         
         
         

سه شنبه

           

چهارشنبه

           

پنجشنبه

تئوری
حسابرسی

دکتر
صفار

8-11

201

         
         
         
         

اصول و
مبانی حسابرسی
اسلامی

دکترحمیدی

11-13

201

         
         
         
         
 
 

گروه

گروه مالی

رشته

مالی بانکداری

مالی گرایش
 مدیریت و ریسک

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

شنبه

       
       
       

یکشنبه

مدیریت
 ریسک
بانک ها

دکتر
پویان فر

14-16

208

زبان
تخصصی

دکتر
دادبین

14-16

101

مهندسی
مالی پیشرفته

دکتر
رستگار

14-16

108

مدلسازی
مالی

دکتر
رحیمیان

14-16

106

مالی
پروژه ها

دکتر
آسیما

16-18

208

مدلسازی
مالی

دکتر
رحیمیان

16-18

303

ابزارهای
 مالی اسلامی

دکتر
رستگار

16-18

206

زبان
تخصصی

دکتر
دادبین

16-18

106

 

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

دکتر پورغلامعلی

18-20

101

مدلسازی
 ریسک

دکتر جمالی

16-18

بازارها و نهادهای مالی

 

دکتر آسیما

 

18-20

 

106

دوشنبه

بانکداری بین الملل

دکتر رشیدی

14-16

108

تحلیل آماری

ارزشگذاری
 سرمایه گذاری ها

دکتر پویان فر

14-16

106

ریاضیات مالی

دکتر کاظمی

دکتر محبیان

14-16

14-16

109

107

مدیریت سرمایه
 گذاری پیشرفته

بازارها  نهادهای مالی

دکتر حسینی

16-18

109

مدیریت مالی
 پیشرفته

تحلیل آماری

دکتر کاظمی

16-18

206

دکتر جمالیان

دکتر بالونژاد

16-19

16-19

108

202

 

ریاضیات مالی

دکتر محبیان

18-20

109

 

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

دکتر حسینی

18-20

206

   
   
   

سه شنبه

       
       
       

چهارشنبه

       
       
       

پنجشنبه

       
       
       
 
 


گروه


گروه مهندسی صنایع


رشته


مهندسی مالی


سیستم های
 اقتصادی- اجتماعی


لجستیک و زنجیره تامین


مدیریت مهندسی


ورودی


ورودی 95


ورودی 96


ورودی 95


ورودی 96


ورودی 95


ورودی 96


ورودی 95


ورودی 96


شنبه


برنامه ریزی استراتژیک

دکترجعفری نژاد

17-20

104


 

 

 

تجزیه و تحلیل و طراحی سیتم های لجستیک

دکترخلج

16-19

103


فناوری اطلاعات

دکترفتاحی

13-16

208


تئوری تصمیم گیری

دکترمجیبیان

17-20

206


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول
 و مبانی لجستیک

دکتراکبری جوکار

17-20

208


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه


 

بازارهای مالی اسلامی

خانم دکترکیانی راد

8-11

207


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیندهای تصادفی

دکترتیموری

11-14

103


 

پیش بینی سری های زمانی

دکتر
وقوعی

10-13

302


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه


 

مدل های انتخاب سبد سرمایه

 دکترمخاطب رفیعی

13-16

301


 

روش تحقیق دکترمعنوی زاده

8-10

206


 

 

 

بازاریابی

دکترکلالی

17-20

110


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت سرمایه گذاری

دکترنجفی

16-19

301


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه


 

 

 

 

 

طراحی سیستم های صنعتی

دکترشیخ سجادیه

13-16

105


 

برنامه ریزی زنجیره عرضه

دکترمعنوی زاده

9-12

206


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت تقاضا

دکترشیخ سجادیه

16-19

105


 

مدیریت کیفیت
جامع

دکترربانی

13-16

206


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه


 

 

پیش بینی سری های زمانی

دکترخدمتی

14-17

107


 

 

 

 

شبیه سازی

دکترخدمتی

17-20

106


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه


تحقیق در عملیات (جبرانی)

دکترفرخی

13-16

208


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار مهندسی

دکترفرخی

16-19

208


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه

گروه مهندسی کامپیوتر

رشته

فناوری اطلاعات

کامپیوتر  نرم افزار

کامپیوتر  معماری

هوش مصنوعی

ورودی

95 ورودی

96 ورودی

95 ورودی

96 ورودی

95 ورودی

96 ورودی

95 ورودی

96 ورودی

شنبه

 

داده
کاوی

دکتر
مجیدی

9-12

303

سیستم های عامل پیشرفته

دکتر
اخترکاوان

9-12

301

داده
کاوی

دکتر
مجیدی

9-12

303

   

سیستم های عامل پیشرفته

دکتر
اخترکاوان

9-12

301

بینایی
ماشین

دکتر
مجیدی

13-16

301

     
     
     
   

بینایی
ماشین

دکترمجیدی

13-16

301

     

بینایی
ماشین

دکترمجیدی

13-16

301

یادگیری ماشین

دکترمجیدی

16-19

301

         
         
         

یکشنبه

ارزیابی کارائی سیستم های کامپیوتری

دکتر
موقر

13-16

209

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

بانکداری الکترونیک

دکتر
طهرانی

13-16

301

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

دکتر
اخترکاوان

9-12

302

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

دکتر
اخترکاوان

9-12

302

معماری کامپیوتر پیشرفته

دکتر
طهرانی

9-11

301

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

دکتر
اخترکاوان

9-12

302

پردازش تصویر رقمی

دکتر
منظوری

13-16

303

دکتر
اخترکاوان

9-12

302

سیستم های عامل پیشرفته

بانکداری الکترونیک

 

ارزیابی کارائی سیستم های کامپیوتری

بانکداری الکترونیک

طراحی با زبان های توصیف سخت افزار

بانکداری الکترونیک

سیستم های عامل پیشرفته

دکتر
اخترکاوان

دکتر
طهرانی

 

دکتر
موقر

دکتر
طهرانی

دکتر
عشقی

دکتر
طهرانی

دکتر
اخترکاوان

16-19

16-19

 

13-16

13-16

13-16

16-19

16-19

302

301

 

209

301

302

301

302

     

مهندسی
نرم افزار
پیشرفته

دکترمیریان

16-19

209

سیستم های عامل
پیشرفته

دکتراخترکاوان

16-19

302

طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم پیشرفته

دکترناوی

17-20

203

   
         
         
         

دوشنبه

               

سه شنبه

               

چهارشنبه

               

پنجشنبه

 

سمینار

دکترطهرانی

13-15

آتلیه معماری

           
             
             
             
 
 
 
 

گروه

گروه مهندسی برق و الکترونیک

رشته

کنترل

قدرت سیستم

مخابرات سیستم

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

شنبه

           

یکشنبه

           

دوشنبه

           

سه شنبه

           

چهارشنبه

ریاضی مهندسی پیشرفته

دکتر نکویی

16-19

202

کنترل
بهینه

دکتر شمیسا

13-16

302

بهره برداری
از سیستم های قدرت

دکتر دوستی زاده

13-16

203

دینامیک
سیستم های
قدرت 1

دکتر بطحایی

9-12

209

پردازش
سیگنال دیجیتال
پیشرفته

دکتر شمس الهی

13-16

208

فرآیندهای
تصادفی

دکتر ایمانی

9-12

207

 

ریاضی مهندسی پیشرفته

دکتر نکویی

16-19

302

کنترل
محرکه های الکتریکی

دکتر افجه ای

16-19

203

الکترونیک
قدرت 1

دکتر افجه ای

13-16

209

تئوری
تخمین

دکتر شمیسا

16-19

208

مخابرات
دیجیتال

دکتر محامدپور

13-16

207

 
 
 
         

پردازش سیگنال دیجیتال

دکتر شمس الهی

16-19

207

         
         
         

پنجشنبه

شناسایی
سیستم

دکتر
شمیسا

9-12

202

کنترل
دیجیتال

دکتر
افشار

9-12

204

 

تحلیل
سیستم های الکتریکی 2

دکتر
سیادتان

9-12

301

سیستم های
فازی

دکتر
ایمانی

9-12

303

شبکه های
عصبی

دکتر
ایمانی

13-16

202

 
 
 

شبکه های
عصبی

دکتر
ایمانی

13-16

202

کنترل
مدرن

دکتر
شمیسا

13-16

204

 

ماشین های الکتریکی 3

دکتر
سیادتان

13-16

301

   
     
     
     
 
 
 
 

گروه

 

رشته

مواد انرژی ها و فناوری های کوانتومی

ورودی

ورودی 96

شنبه

فیزیک حالت جامد

9-11

 
 

مکانیک کوانتومی پیشرفته

11:30-14:30

یکشنبه

مواد پیشرفته

9-11

 
 

مکانیک آماری پیشرفته

11:30-14:30

دوشنبه

مکانیک کوانتومی پیشرفته

9-11

فیزیک حالت جامد

11:30-14:30

سه شنبه

مواد پیشرفته

9-11

 
 

مکانیک آماری پیشرفته

11:30-14:30

چهارشنبه

 

پنجشنبه

 
 
 
 
 

گروه

گروه روانشناسی و علوم تربیتی

رشته

مشاوره خانواده

روان شناسی عمومی

مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

شنبه

سمینار مسائل
خانواده و ازدواج

دکتر تقی پورابراهیم

10-12

202

نظریه های
پیشرفته در مشاوره

دکترخدابخشی کولایی

8-11

201

   

بررسی تطبیقی
مدیریت و
برنامه ریزی
آموزش عالی

دکتر آریا

14-16

105

   
   
   

سنجش و
ارزیابی در مشاوره
خانواده و
ازدواج

دکترخدابخشی کولایی

13-16

202

نظریه ها و
 روش های
مشاوره
گروهی

دکتر
نیکنام

11-14

201

   

متون تخصصی
زبان انگلیسی

دکتر
محب زادگان

16-18

105

   
   
   

تهیه و کاربرد آزمون های
 هوش و
استعداد

دکترخدابخشی کولایی

16-18

209

       
       
       
       

یکشنبه

کارورزی
در مشاوره
خانواده
و ازدواج

دکترحسینیان

10-13

202

آمار استنباطی پیشرفته

دکتر فلسفی نژاد

13-15

203

روان شناسی
تجربی

دکتریزدی

13-15

202

نظریه های رشد پیشرفته

دکترپاکدامن

13-15

201

 
 
 
 
 

هدایت و
مشورت
اسلام

دکتر
فضلی خانی

15-17

203

روانشناسی
اجتماعی

دکتر
پاکدامن

15-17

202

روش های
آماری پیشرفته

دکتر
فلسفی نژاد

15-18

201

 
   
   
   

دوشنبه

   

مباحث جدید
در آسیب شناسی روانی

دکترخدابخشی کولایی

8-10

201

پسیکوفیزیولوژی
و نوروپسیکو
فیزیولوژی

دکترنیکنام

10-12

204

 
     
     
     
   

سمینار در
نظریه ها و
یافته های روانشناسی

دکترخدابخشی
کولایی

10-12

201

روان شناسی
عمومی
پیشرفته

دکتر
حسینی المدنی

16-19

204

 
     
     
     
   

انگیزش و هیجان

دکتر حسینی المدنی

14-16

202

   
       
       
       

سه شنبه

         

چهارشنبه

       

برنامه ریزی
درسی در
آموزش عالی

دکتر نیرو

14-16

110

       
       
       
       

سمینار بر مبنای
کارورزی
برنامه ریزی در
آموزش عالی

دکتر عباسیان

16-18

110

       
       
       

پنجشنبه

         
 
 
 

گروه

گروه زبان انگلیسی

رشته

آموزش زبان انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

مطالعات ترجمه

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

شنبه

           

یکشنبه

           

دوشنبه

           

سه شنبه

 

زبان شناسی در آموزش زبان

دکتر خمیجانی فراهانی

10-12

201

       
         
         
         
 

نگارش متون
علمی
دانشگاهی

دکتر حاج ملک

12-14

201

       
         
         
         
 

آزمون سازی
پیش نیاز

دکتر
حاج ملک

14-16

201

       
         
         
         

چهارشنبه

زبان شناسی
مقابله ای و
تجزیه و
تحلیل
خطاها

دکتر حاج ملک

14-16 & 16-18

204

روش تحقیق
کمی و کیفی
در آموزش

دکتر سیری

8-10

110

ادبیات اروپا

دکترپرویزی

10-12

202

نقد و بررسی ادبیات فارسی

دکترشبرنگ

10-12

206

ارزشیابی
پیشرفته در ترجمه

دکترفرحزاد

14-16

103

مبانی
نظری
ترجمه

دکترواعظیان

12-14

205

جامعه شناسی زبان

دکتر
رضایی

14-16 & 16-18

206

SPSS

نقد ادبی 2

شعر دوره
رمانتیک

دکترنیلچیان

12-14

206

سمینار
مسائل
ترجمه

مقاله
نویسی

دکتر
واعظیان

14-16

205

دکتر
سیری

دکتر
آرین

دکتر
فرحزاد

10-12

14-16

16-18

110

102

103

 

اصول و روش
تدریس
زبان های
خارجی

دکتر
عنانی سراب

12-14

110

ادبیات
قرن
هفده و
هجده

دکتر
آرین

16-18

104

 

نقد کاربردی
در ادبیات
انگلیسی

دکتر
بلوری

18-20

103

کارگاه
ترجمه

دکتر
بلوری

16-18

205

   
   
   

پنجشنبه

آزمون
زبان
خارجی

دکتراستاجی

8-10

تالار
امام رضا

 

سمینار

دکتر
پرویزی

8-10

110

مقاله
نویسی

دکتر
شبرنگ

8-10

105

زبانشناسی کاربردی
در ترجمه

دکتر موسوی

8-10

302

فلسفه تعلیم
و تربیت

دکترعالی

8-10

101

 
 
 

سمینار

 

روش
تحقیق

داستان
کوتاه

ادب فارسی
در ادبیات
جهان

بررسی و
ترجمه آثار
اسلامی

دکتراستاجی

 

دکترشبرنگ

دکترپرویزی

دکترواعظیان

دکتر موسوی

10-13

 

10-12

10-12

10-12

10-12

تالار امام رضا

 

110

105

302

101

اصول و
روش
تدریس
مهارتها

 

شعر
معاصر انگلیسی

 

کاربرد
رایانه در
ترجمه

واژه شناسی
و معادل گزینی
در ترجمه

دکتر
کریمی

 

دکتر
نیلچیان

 

دکتر
واعظیان

دکتر
حیدرپور

14-16

 

12-14

 

12-14

12-14

105

 

110

 

302

101

 
 
 

گروه


گروه علوم اقتصادی


رشته


برنامه ریزی سیستم های اقتصادی


اقتصاد نظری


توسعه اقتصادی و انرژی


توسعه اقتصادی


تجارت الکترونیک


ورودی


96 ورودی


ورودی 95


96 ورودی


96 ورودی


95 ورودی


ورودی 95


ورودی 96


شنبه


اقتصاد
کلان 1


 

اقتصاد
خرد


 

 

 

 

دکتربالونژاد


 

 

 

 

 

 

8-10


 

16-18


 

 

 

 

204


 

202


 

 

 

 

اقتصاد
خرد 1


 

 

 

 

 

 

دکتر
وقوعی


 

 

 

 

 

 

10-12


 

 

 

 

 

 

204


 

 

 

 

 

 

اقتصادسنجی پیشرفته


 

 

 

 

 

 

دکتر
موسوی


 

 

 

 

 

 

13-16


 

 

 

 

 

 

302


 

 

 

 

 

 

یکشنبه


 

 

اقتصادسنجی پیشرفته


اقتصاد
خرد 1


 

پول و بانکداری الکترونیک

دکتر
طهرانی

13-16

301


 

 

 

دکتر
حیدری


دکتر
وقوعی


 

 

 

 

10:30-13


8-10


 

 

 

 

208


205


 

 

 

 

 

اقتصاد
کلان 1

دکترباقری

10-12

205


 

تجارت
بین الملل

دکتر دانشمند

16:30-18:30

108


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصادسنجی پیشرفته

دکتر موسوی

12-15

102


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه


اقتصاد
کلان 1


 

اقتصاد ریاضی


 

 

 

اقتصاد خرد


دکتر
بالونژاد


 

دکتر
سیدان


 

 

 

دکتر
بزازان


8-10


 

10:30-13


 

 

 

8-10


202


 

203


 

 

 

205


اقتصاد
خرد 1


 

اقتصاد
خرد


 

 

 

اقتصاد اطلاعات


دکتر
وقوعی


 

دکتر
مروتی


 

 

 

دکتر
جمالی


10-12


 

16-18


 

 

 

10-12


202


 

203


 

 

 

205


سه شنبه


 

اقتصاد ایران


اقتصادسنجی پیشرفته


اقتصاد
خرد 1


اقتصاد
منابع


 

 

 

دکتر
باقری


دکتر
حیدری


دکتر
وقوعی


دکتر
عابدی


 

 

 

12-15


10-13


8-10


12-15


 

 

 

301


203


208


303


 

 

 

اقتصاد پولی


 

اقتصاد
کلان 1


اقتصاد
توسعه


 

 

 

دکتر بالونژاد


 

دکتر
باقری


دکتر
صفرزاده


 

 

 

15-18


 

10-12


15-18


 

 

 

103


 

208


101


 

 

چهارشنبه


 

 

اقتصاد ریاضی


 

استراتژی های تجارت


بازاریابی اینترنتی


اقتصاد خرد


 

 

دکتر
سیدان


 

دکتر
خوش الحان


دکتر
نیاکان


دکتر
بزازان


 

 

10-13


 

16:30-18:30


7:30-9


8-10


 

 

204


 

209


206


201


 

 

 

 

 

اقتصادسنجی


کلیات فناوری


 

 

 

 

 

دکترباقری


دکتر اخترکاوان


 

 

 

 

 

12-14


10-12


 

 

 

 

 

201


201


 

 

 

 

 

مهندسی نرم افزار


زبان تخصصی


 

 

 

 

 

دکتر
اخترکاوان


دکتر سعیدیان


 

 

 

 

 

14-16


14-17


 

 

 

 

 

301


201


پنجشنبه


اقتصادسنجی


 

 

اقتصادسنجی


 

 

 

دکتر
بالونژاد


 

 

دکتر
بالونژاد


 

 

 

12-16


 

 

12-16


 

 

 

205


 

 

205


 

 

 

نرم افزار


 

 

نرم افزار


 

 

 

دکتر
موسوی


 

 

دکتر
موسوی


 

 

 

9-11


 

 

9-11


 

 

 

301


 

 

301


 

 

 
 
 
 

گروه

گروه حقوق

رشته

حقوق مالی-اقتصادی

حقوق خصوصی

حقوق تجارت بین الملل

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

شنبه

حقوق مالی، محاسباتی
 و بودجه

       

حقوق
شرکت ها
و
موسسات
 تجاری

دکتر
درویشی

       

دکتر
نورالهی

13-15

       

8-10

205

       

206

حقوق مالیاتی

       

حقوق رقابت

دکتر
درویشی

       

دکتر
نورالهی

15-17

       

10-12

205

       

206

         

مسئولیت
مدنی در
تجارت
بین المللی

         

دکترلبانی

         

13-15

         

206

         

تعارض
قوانین
تطبیقی و
صلاحیت
 بین المللی
دادگاه ها

دکترلبانی

15-17

206

         
         
         

یکشنبه

روش های
استقراض از
منابع مالی

دکتر
نورالهی

11-13

204

   

مقررات
جهانی و
بین المللی
تجارت

دکتر
افشاری

10-12

203

   
       
       
       

سازمانهای
اقتصادی
بین المللی

     

بیع بین الملل

 

دکترافشاری

     

دکترلبانی

 

13-15

     

14-16

 

204

     

107

 

تجزیه و
تحلیل
آراء قضایی
مرتبط
با
مسائل
مالی و
اقتصادی

دکترقربانوند

15-17

204

     

قراردادهای
بین المللی

دکترلبانی

16-18

107

 
       
       
       

دوشنبه

 

حقوق
اعتبارات
اسنادی و
ضمانت نامه
بانکی

مسئولیت
مدنی

حقوق مدنی 1

مالیه و
تضمین های بازرگانی
بین الملل

 
 

دکترمنتظر

دکتر
جعفری مجد

دکتر
نورالهی

 دکتر
فیروزبخت

 
 

8-10

10-12

10-12

14-16

 
 

207

208

209

205

 
 

حقوق تجارت الکترونیکی

حقوق مدنی تطبیقی

آئین دادرسی مدنی

حقوق حمل
و نقل هوایی
و زمینی کالا

 
 

دکتر
لبانی

دکتر
سجادی

دکتر
لبانی

دکتر
سجادی

 
 

10-12

13-15

13-15

16-17

 
 

207

204

110

205

 
 

مبانی ف
قهی-حقوقی
حقوق مالی و اقتصادی

حقوق دریایی

متون فقه 1

   
 

دکترنورالهی

دکترسجادی

دکترپارساپور

   
 

13-15

15-16

15-17

   
 

207

204

110

   
   

متون فقه 2

     
   

دکترپارساپور

     
   

17-19

     
   

105

     

سه شنبه

 

متون
حقوقی

 

حقوق
تجارت

 

بیمه های
بازرگانی
بین المللی

 

 دکترضرابی

 

دکترفرجی

 

دکترسجادی

 

8-10

 

13-15

 

8-10

 

205

 

110

 

207

 

حقوق
مسئولیت
مدنی

 

حقوق تجارت
بین الملل

 

متون
حقوقی

 

دکتر
بیگ زاده

 

دکتر
شهبازی نیا

 

دکتر
ضرابی

 

10-12

 

15-17

 

10-12

 

205

 

110

 

207

 

حقوق
مالکیت
معنوی

     

بیع بین الملل

 

دکتر
سجادی

     

دکتر
شهبازی نیا

 

13-15

     

13-15

 

205

     

101

 

حقوق بیمه

       
 

دکترسجادی

       
 

15-17

       
 

205

       

چهارشنبه

           

پنجشنبه

           
 
 
 

گروه

گروه هنر

رشته

معماری معماری

معماری مدیریت ساخت و پروژه

معماری داخلی

معماری منظر

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 96

ورودی 96

شنبه

           

یکشنبه

           

دوشنبه

           

سه شنبه

خاستگاه ها ی نظریه ی معماری معاصر

برنامه دهی و روش های طراحی

   

تاریخ و مبانی نظری معماری داخلی

طرح منظر 1

دکتر حقیر

دکتر حقیر

   

دکتر دشتی

خانم دکتر شاهچراغی

8-10

10-12

   

10-12

8-10 & 10-12

202

204

   

209

آتلیه معماری

انسان و محیط

         

دکتر دیبا

         

10-12

         

202

         

طرح معماری 3

         

آقای مهندس احمدیان

         

14-16 & 16-19

         

آتلیه معماری

         

چهارشنبه

حقوق معماری

روش تحقیق

روش های مدیریت پروژه 2

روش های آماری و تحقیق در عملیات

طرح معماری داخلی 1

شناخت جزئیات اجرایی محوطه

دکتر ساعدسمیعی

دکتر رضوی

دکتر حاجی یخچالی

دکتر رضوی

دکتر آیوازیان

دکتر ثقفی

8-10

12-14

14-16

14-16

8-12

8-10

202

105

101

303

آتلیه معماری

208

 

طرح یک معماری

مدیریت مالی

مدیریت مالی

فن آوری های معماری داخلی

گیاه شناسی کاربردی

 

دکتر آیوازیان

دکتر نورزاد

دکتر نورزاد

12-14

دکتر کافی

 

14-16 & 16-19

16-18

16-18

دکتر ثقفی

10-12

 

آتلیه معماری

101

101

107

208

         

روش تحقیق

         

دکتر رضوی

         

12-14

         

105

پنجشنبه

   

سیستم های اطلاعات مدیریت

مدیریت تدارکات پروژه

   
   

خانم دکتر ارمغان

دکتر فرجی

   
   

8-10

8-10

   
   

205

209

   
   

پروژه های موردی مدیریت پروژه

سیستم های ساختمانی

   
   

دکتر فرجی

دکتر جعفری فشارکی

   
   

10-12

10-12

   
   

205

209

   
     

نظریه های مدیریت پروژه

   
     

دکتر مشکین فام

   
     

14-16

   
     

209

   
 
 
 

گروه

گروه فلسفه

رشته

دکتری فلسفه

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

شنبه

   

یکشنبه

   

دوشنبه

   

سه شنبه

   

چهارشنبه

کانت و ایدئالیسم آلمانی

متن فلسفی به زبان عربی

خانم دکتر معماری

خانم دکتر معماری

12-14

14-16

 

109

فلسفه افلاطون

زبان یونانی

دکتر شفیع بیگ

دکتر شفیع بیگ

14-16

16-20

202

202

پنجشنبه

فلسفه اسلامی مشاء

فلسفه اسلامی 1

خانم دکتر فنا

خانم دکتر فنا

11-13

9-11

208

208

تاریخ فلسفه یونان و رم

متون فلسفه به زبان انگلیسی

دکتر مینایی

خانم دکتر مینایی

13-16

11-13

206

اتاق کنفرانس طبقه 4

 

تاریخ فلسفه یونان و رم

 

خانم دکتر مینایی

 

13-16

 

اتاق کنفرانس طبقه 4