برنامه دوره های کارشناسی

 
رشته تحصیلی مدیریت امور بانکی
ترم تحصیلی  ترم 1 ترم 3 ترم 5 ترم 7
شماره کلاس 109 108 107 106 104 103 102
شنبه       ریاضی 1 آمار   تربیت بدنی
      خانم دکتر اصغری جناب آقای تقوی طلب   دکتر پورکیانی
      14-17 14-18   9-11
            بودجه
            دکتر بیگدلی
            11-14
یکشنبه زبان پیش دانشگاهی اصول حسابداری 1 اصول بانکداری ریاضی کاربردی 2 پژوهش عملیاتی 1 بانکداری داخلی 2 پژوهش 2
دکتر حاج ملک خانم دکتر زمانی جناب آقای شعبانی  آقای تقوی طلب  دکتر دانشور   دکتر نوفرستی
8-11 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11
اصول حسابداری 1 زبان پیش دانشگاهی ریاضی کاربردی 2 اصول بانکداری بانکداری داخلی 2 پژوهش عملیاتی 1  
خانم دکتر زمانی دکتر حاج ملک  آقای تقوی طلب جناب آقای معلمیان جناب آقای شعبانی دکتر نوفرستی  
11-14 11-14 11-14 11-14 11-14 11-14  
دوشنبه         حسابداری صنعتی 2    
             
        14-17    
             
             
             
             
             
             
سه شنبه ریاضی پیش دانشگاهی اصول اقتصاد 1 مبانی سازمان و مدیریت حسابداری صنعتی 1 مدیریت مالی 1 مالیه عمومی امور مالی بین الملل
خانم دکتر چقازردی دکتر دهقانی خانم دکتر پرچمی  خانم دکتر زمانی جناب آقای محمودزاده دکتر فرامرزی  دکتر کیانی راد
8-11 9-11 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11
اصول اقتصاد 1 ریاضی پیش دانشگاهی حسابداری صنعتی 1 مبانی سازمان و مدیریت مالیه عمومی مدیریت مالی 1 مدیریت مالی 2
دکتر دهقانی خانم دکتر چقازردی خانم دکتر حجازی خانم دکتر پرچمی دکتر فرامرزی جناب آقای محمودزاده  دکتر کیانی راد
11-13 11-14 11-14 11-14 11-14 11-14 11-14
چهارشنبه              
             
             
             
             
             
             
             
             
پنجشنبه اصول اقتصاد 1 روانشناسی مبانی کامپیوتر پول و بانک تفسیر موضوعی قرآن تقسیر موضوعی قرآن حسابداری مالیاتی
دکتر دهقانی خانم دکتر نیکنام دکتر اخترکاوان دکتر نظریان دکتر حقیقت دکتر حقیقت آقای قزلباش
8-10 8-11 8-11 8-10 8-10 (105) 8-10 (105) 8-10
اندیشه اسلامی 1 اصول اقتصاد 1 پول و بانک تاریخ اسلام حقوق اساسی زبان تخصصی 1 بانکداری خارجی 2
دکتر حقیقت دکتر دهقانی دکتر نظریان دکتر آقاجری دکتر صحرائیان سرکار خانم عبدالعلیزاده جناب آقای زمانی
10-12 11-13 11-13 10-12 10-12 10-12 10-13
روانشناسی اندیشه اسلامی 1 تاریخ اسلام مبانی کامپیوتر زبان تخصصی 1 حقوق اساسی ارزیابی طرح ها
خانم دکتر نیکنام دکتر حقیقت دکتر آقاجری دکتر اخترکاوان خانم عبدالعلیزاده دکتر صحرائیان دکتر بیگدلی
12-15 13-15 13-15 12-15 12-14 12-14 13-15

 

 رشته تحصیلی حسابداری 
ترم تحصیلی  ترم 1 ترم 3 ترم 5 ترم 7
شماره کلاس 109 108 107 106 104
شنبه اصول حسابداری 1 اصول اقتصاد 1 حسابداری میانه 1 پژوهش عملیاتی 1 بودجه
 خانم دکتر حمیدی خانم دکتر فرحبخش  خانم دکتر حاجیان خانم دکتر اصغری دکتر بیگدلی
8-10 8-11 9-11 (204) 8-11 8-11
اصول اقتصاد 1 اصول حسابداری 1 ریاضی کاربردی حسابداری میانه 2 تربیت بدنی
خانم دکتر فرحبخش  خانم دکتر حاجیان خانم دکتر اصغری خانم دکتر یوسفی دکتر پورکیانی
11-14 11-13 (204) 11-14 11-13 11-13
یکشنبه     اقتصاد کلان    
    دکتر جمشیدی    
    14-18    
         
         
         
دوشنبه اصول حسابداری 1 اخلاق اسلامی حسابداری میانه 1 حسابداری میانه 2 توسعه اقتصادی
 خانم دکتر حمیدی دکتر شرفی  خانم دکتر حاجیان خانم دکتر یوسفی دکتر فرامرزی
8-10 8-10 8-10 (209) 8-10 8-11
اخلاق اسلامی زبان پیش دانشگاهی حقوق تجارت حسابداری صنعتی 2 روش تحقیق
دکتر شرفی خانم دکتر واعظیان دکتر لبانی   دکتر زرنگار
10-12 10-12 10-13 10-13 11-14
زبان پیش دانشگاهی اصول حسابداری 1 تفسیر موضوعی قرآن    
خانم دکتر واعظیان  خانم دکتر حاجیان دکتر شرفی    
12-14 12-14 (209) 14-16    
سه شنبه   اصول حسابداری 2      
  جناب آقای بخشایی      
  8-11      
         
         
         
چهارشنبه ادبیات فارسی ریاضی پیش دانشگاهی بهایابی 1 حسابرسی 1 حسابداری پیشرفته 2
خانم دکتر محمدی خانم دکتر محمودزاده جناب آقای محمودزاده دکتر رحیمیان خانم دکتر یوسفی
8-11 8-11 8-11 8-11 8-11
ریاضی پیش دانشگاهی ادبیات فارسی پول و ارز و بانکداری زبان تخصصی مدیریت مالی 1
خانم دکتر محمودزاده دکتر ذاکری   سرکار خانم رحمانی 1 جناب آقای محمودزاده
11-14 11-14 11-14 11-13 11-14
      ریشه های انقلاب حسابداری پیشرفته 1
      دکتر آقاجری  خانم دکتر حمیدی
      14-16 8-11 (103)
پنجشنبه       اصول حسابداری 3  
      جناب آقای بخشایی  
      8-12 (101)