برنامه دوره های کارشناسی

رشته تحصیلی

مدیریت امور بانکی

ترم تحصیلی

ترم 2

ترم 4

ترم 6

ترم 8

گروه

             

شماره کلاس

109

108

107

106

104

103

102

شنبه

           

جغرافیای
اقتصادی

           

دکترجمالی

           

(8-10
کلاس 101)

           

مدیریت
منابع انسانی

           

دکتر
زرین نگار

           

11-14 (
کلاس 101)

یکشنبه

اصول
حسابداری 2

اصول
اقتصاد 2

بانکداری
داخلی 1

آمار

نظریه پول
و بانک

پژوهش
عملیاتی 2

 

بخشایی

دکتر
فرامرزی

شعبانی

دکتر
اصغری

دکتر
ولیمقدم
زنجانی

دکتر
نوفرستی

 

8-11

9-11

8-11

8-10

8-10

8-11

 

اصول
اقتصاد 2

اصول
حسابداری 2

آمار

بانکداری
داخلی 1

زبان
تخصصی 2

نظریه
پول و بانک

 

دکتر
فرامرزی

بخشایی

دکتر
اصغری

مهندس
معلمیان

خانم
عبدالعلیزاده

دکترولبمقدم
زنجانی

 

11-13

11-14

11-13

10-13

10-12

11-13

 
 

حسابداری 1

   

پژوهش
عملیاتی 2

زبان
تخصصی 2

 
 

بخشایی

   

دکتر
نوفرستی

خانم
عبدالعلیزاده

 
 

14-17 (101)

   

12-15

13-15

 

دوشنبه

             

سه شنبه

ادبیات فارسی

ریاضی 1

حسابداری
صنعتی 2

رفتارسازمانی

حسابرسی

روش تحقیق

مدیریت
مالی 2

دکترمحمدی

دکترچقازردی

دکترزمانی

دکتربیگدلی

دکتررحیمیان

دکترزرنگار

دکترکیانی راد

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

ریاضی 1

ادبیات
فارسی

رفتار
سازمانی

حسابداری
صنعتی 2

روش تحقیق

حسابرسی

سازمان های
پولی و مالی

دکترچقازردی

دکترذاکری

دکتربیگدلی

دکترزمانی

دکترزرنگار

دکتررحیمیان

دکترکیانی راد

11-14

11-14

11-14

11-14

11-14

11-14

11-13

   

ریاضی پیش

       
   

دکترچقازردی

       
   

14-17 (108)

       

چهارشنبه

         

ریاضی 2

 
         

تقوی طلب

 
         

8-11 (
کلاس 102)

 

پنجشنبه

اصول
اقتصاد 2

زبان عمومی

آمار

نظریه های
پول

حقوق
تجارت

بانکداری
خارجی 1

حسابرسی
داخلی بانک ها

دکترفرامرزی

خانم صالحی

دکتراصغری

نظریان

صحراییان

زمانی

تک دهقان

8-10

8-11

8-10

8-10

8-11

8-10

8-10

اندیشه
اسلامی 2

اصول
اقتصاد 2

نظریه های
پول

آمار

بانکداری
خارجی 1

تفسیر
موضوعی
قرآن

توسعه
اقتصادی

دکترآشوری

دکتر
فرامرزی

نظریان

دکتراصغری

زمانی

دکترحقیقت

دکترجمشیدی

10-12

11-13

10-12

10-12

11-13

10-12

10-13

زبان
عمومی

اندیشه
اسلامی 2

ریشه های
انقلاب اسلامی

ریشه های
انقلاب اسلامی

تفسیر
موضوعی قرآن

حقوق تجارت

 

غیاثوند

دکترآشوری

دکترمدنی

دکترمدنی

دکترحقیقت

صحراییان

 

12-15

13-15

12-14

12-14 (107)

13-15

12-15

 
 
 

رشته تحصیلی

حسابداری

ترم تحصیلی

ترم 2

ترم4

ترم 6

ترم 8

گروه

               

شماره کلاس

109

108

107

106

104

 

103

102

شنبه

اصول
حسابداری 2

 

حسابداری
میانه 1

مبانی
سازمان
و مدیریت

حسابرسی
2

 

مدیریت
مالی 2

حسابداری
صنعتی 3

دکتر
زمانی

 

دکتر
حاجیان

دکتر
حیدری

دکتر
رحیمیان

 

دکتر
کیانی راد

دکتر
یوسفی

9-11

 

9-11
(209)

8-11

8-11

 

8-11

8-11

اصول
اقتصاد 2

 

مبانی
سازمان
و مدیریت

حسابداری
میانه 1

پژوهش
عملیاتی 2

 

حسابداری
صنعتی 3

مدیریت
مالی 2

دکتر
فرح بخش

 

دکتر
حیدری

دکتر
حاجیان

دکتر
نوفرستی

 

دکتر
یوسفی

دکتر
کیانی راد

11-14

 

11-14

11-13
(209)

11-14

 

11-14

11-14

         

پژوهش
عملیاتی 1

 

حسابداری
پیشرفته 2

         

دکتر
اصغری

 

دکتر
حمیدی

         

11-14
(108)

 

16-19

یکشنبه

               

دوشنبه

 

اندیشه
اسلامی 1

مالیه
عمومی

حسابداری
میانه 1

حسابداری
پیشرفته 1

حسابداری
میانه 2

   
 

دکتر
شرفی

دکتر
ولیمقدم
زنجانی

دکتر
حاجیان

دکتر
یوسفی

دکتر
فیالی

   
 

8-10

8-11

9-11
(209)

8-11

8-12
(103)

   
 

روانشناسی

حسابداری
میانه 1

مالیه
عمومی

مدیریت
تولید

     
 

دکتر
نیکنام

دکتر
حاجیان

دکتر
ولیمقدم
زنجانی

دکتر
سلطان
محمدی

     
 

10-12

11-13
(209)

11-14

11-14

     
 

اصول
حسابداری 2

آمار

آمار

       
 

دکتر
زمانی

آقای
تقوی طلب

آقای
تقوی طلب

       
 

12-14

14-16

14-16

       

سه شنبه

               

چهارشنبه

ریاضی
کاربردی 1

زبان ع
مومی

حسابداری
صنعتی 1

 

حسابداری
مالیاتی

 

حسابداری
و حسابرسی

 

خانم دکتر
محمودزاده

دکتر
میرزایی

آقای
محمودزاده

 

دکتر
قزلباش

 

دکتر
پورغلامعلی

 

8-11
(108)

8-11
(109)

8-11

 

8-10

 

8-12

 

زبان
عمومی

ریاضی
کاربردی 1

آمار

حسابداری
صنعتی 1

زبان
تخصصی 2

 

مباحث
جاری
حسابداری

 

دکتر
میرزایی

خانم دکتر
محمودزاده

آقای
تقوی طلب

آقای
محمودزاده

خانم
رحمانی

 

دکتر
حمیدی

 

11-14

11-14

11-13

11-14

10-12

 

12-14

 
   

تفسیر
موضوعی
قرآن

تفسیر
موضوعی
قرآن

ریشه های
انقلاب
اسلامی

     
   

دکتر
حقیقت

دکتر
آقاجری

دکتر
آقاجری

     
   

14-16
(105)

14-16

12-14

     

پنجشنبه

   

اصول
حسابداری 3

         
   

دکتر
حمیدی

         
   

8-12 (101)