برنامه دوره های کارشناسی

 
رشته تحصیلی مدیریت امور بانکی
ترم تحصیلی  ترم 1 ترم 3 ترم 5 ترم 7
شماره کلاس 108   107 106 104 103 102
شنبه           پژوهش
عملیاتی 2
تربیت بدنی
1 و 2
          دکترنوفرستی دکترپورکیانی
          8-11 (201) 9-11 
          کنترل داخلی  
             
          11-14 (109)  
یکشنبه زبان پیش دانشگاهی   مبانی سازمان و مدیریت   بانکداری
داخلی 2
روش تحقیق حقوق تجارت
دکترواعظیان   دکترپرچمی   جناب آقای اختیار دکترناظمی دکترنورالهی
8-11   8-11   8-11 8-11 8-11
اصول حسابداری 1   اصول بانکداری   پژوهش عملیاتی 1 حقوق تجارت روش تحقیق
دکترزمانی   مهندس معلمیان   دکترنوفرستی دکترسجادی دکترناظمی
11-14   11-14   11-14 11-14 11-14
        آمار    
        دکتراصغری    
        11-13 (106)    
دوشنبه              
             
             
             
             
             
             
             
             
سه شنبه ریاضی پیش دانشگاهی   پول و بانک   حقوق اساسی حسابرسی
داخلی
سازمان های
پولی و مالی
دکترچقازردی   آقای نظریان   دکتررضایی دکترتک دهقان دکترکیانی راد
8-11   9-11   9-11 8-10 8-10
اصول
اقتصاد 1
  ریاضی
کاربردی 2
  نظریه پول سازمان های
پولی و مالی
حسابرسی
داخلی
دکتردهقانی   دکتراصغری   آقای نظریان دکترکیانی راد آقای امیرسهامی
11-13   11-14   11-13 10-12 10-12
      آمار ریشه های انقلاب توسعه
اقتصادی
توسعه
اقتصادی
      دکتراصغری دکترآقاجری دکتردهقانی دکتردهقانی
      15-17
(104)
13-15 13-16 13-16
(103)
چهارشنبه              
             
             
             
             
             
            حسابداری صنعتی 2
            دکترخوش کار
            14-17
پنجشنبه اصول
اقتصاد 1
اصول حسابداری 2 حسابداری
صنعتی 1
مدیریت
منابع
انسانی
بانکداری خارجی 1 جغرافیای
اقتصادی
حسابداری مالیاتی
دکتردهقانی جناب آقای بخشایی جناب آقای محمودزاده دکترصادق جناب آقای زمانی دکترخیراندیش دکترقزلباش
8-10 8-11 (205) 8-11 8-11 8-10 8-10 8-10
اندیشه
اسلامی 1
  حقوق
اساسی
مدیریت مالی 1   حسابداری
مالیاتی
بانکداری خارجی 2
دکترحقیقت   دکترلبانی جناب آقای محمودزاده   دکترقزلباش جناب آقای جوادیان
10-12   11-13 11-14   11-13 10-13
روانشناسی   تفسیر
موضوعی
قرآن
    بانکداری
خارجی 2
جغرافیای اقتصادی
دکترنیکنام   دکترآقاجری     آقای
جوادیان
دکترخیراندیش
12-15   13-15     13-16 13-15
 
 


رشته تحصیلی حسابداری 
ترم تحصیلی  ترم 1 ترم 3 ترم 5 ترم 7
شماره کلاس 108 107 106 104 103 102
شنبه اصول
حسابداری 1
حسابداری
میانه 1
مالیه عمومی حسابداری
پیشرفته 1
حسابداری
میانه 2
تربیت بدنی
دکترحاجیان دکترزمانی دکترولیمقدم
زنجانی
دکتریوسفی دکترحمیدی دکترپورکیانی
9-11 (205) 9-11 8-11 8-11 9-11 9-11
اصول
اقتصاد 1
مالیه
عمومی
حسابداری
میانه 1
نرم افزارهای کاربردی   حسابداری
صنعتی 3
دکتر
فرحبخش
دکترولیمقدم
زنجانی
دکترحاجیان دکتراخترکاوان   دکتریوسفی
11-14 11-14 11-13 11-14   11-14
یکشنبه            
           
           
           
           
           
           
           
           
دوشنبه اصول حسابداری 1 اندیشه اسلامی 2 اندیشه اسلامی 2 بودجه   توسعه اقتصادی
دکترحاجیان دکترشرفی دکترشرفی دکترضیائی
بیگدلی
  دکترجمشیدی
8-10(201) 8-10 8-10 (107) 8-10   8-11
اخلاق اسلامی پول و ارز و بانکداری حسابداری
میانه 1
آمار   بودجه
دکترشرفی دکترپورفتحی دکترحاجیان آقای تقوی طلب   دکترضیائی بیگدلی
10-12 10-13 10-12 (201) 10-12   11-14
زبان
پیش دانشگاهی
حسابداری
میانه 1
اصول
اقتصاد 2
تاریخ اسلام    
دکترحاج ملک دکترزمانی دکتررستمکلائی دکترآقاجری    
12-14 13-15 12-14 12-14    
سه شنبه            
           
           
           
           
           
           
           
           
چهارشنبه فارسی رفتار
سازمانی
ریاضی
کاربردی 1
مالیاتی 1   مدیریت مالی 2
دکترمحمدی دکترزرنگار آقای تقوی طلب دکترقزلباش   دکترحمیدی
8-11 8-11 8-11 8-10   8-11
ریاضی
پیش دانشگاهی
ریاضی 2 رفتارسازمانی مکاتبات
تجاری
  حسابداری
پیشرفته 2
دکترمحمودزاده آقای تقوی طلب دکترزرنگار دکترمهدی دانشور   دکتریوسفی
11-14 11-14 11-14 10-12   11-14
      زبان
تخصصی 1
حسابداری
میانه 2
حسابداری
صنعتی 2
      خانم رحمانی دکترحمیدی دکترخوش کار
      12-14 12-14 14-17
پنجشنبه            
           
           
           
           
           
          تربیت بدنی
           
          15-17