برنامه دوره دکتری معماری






برنامه کلاس های دکترای معماری
نیمسال اول 1399-1400
8 تا 11 11 تا 14 14 تا 17
سه‌شنبه ترم 3 درس      
استاد      
ترم 1 درس   زبان عمومی
2 واحد جبرانی
مطالعات تطبیقی در معماری
3 واحد
استاد   خانم دکتر کیانا ژاله دکتر حقیر
چهارشنبه ترم 3 درس      
استاد      
ترم 1 درس زبان مشترک
معماری و سایر
هنرها
3 واحد
مباحث متنخب
در معماری
3 واحد
زبان تخصصی
2 واحد جبرانی
استاد دکتر آیوازیان دکتر دیبا خانم دکتر کیانا ژاله