برنامه دوره دکتری فلسفه

ترم

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

کلاس

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

پنجم

هرمنوتیک

چهار شنبه

10

12

206

معماری

فلسفه معاصر

99/11/11

09

پنجم

مسائل مهم
فلسفه معاصر

سه شنبه

10

12

206

طالب زاده

فلسفه معاصر

99/10/27

09

پنجم

مسائل مهم
فلسفه عصر جدید

شنبه

08

10

204

اعوانی

فلسفه معاصر

99/11/04

09

اول

تاریخ فلسفه
یونان و رم

پنج شنبه

10

15

209

شفیع بیگ

فلسفه معاصر

99/10/30

09

اول

متون فلسفی
به زبان
انگلیسی 1

سه شنبه

13

15

208

نوری یالقوزآغاجی

فلسفه معاصر

99/11/05

09

اول

فلسفه مشاء
 (جبرانی)

دو شنبه

10

12

201

کیان خواه

فلسفه معاصر

99/11/08

09

اول

متون فلسفی
به زبان عربی 1

سه شنبه

10

12

209

مخبر

فلسفه معاصر

99/11/06

09