برنامه دوره دکتری دانشگاه خاتم
رشته دکتری فلسفه
ورودی ورودی 95 ورودی 96
چهارشنبه کانت و ایدئالیسم آلمانی متن فلسفی به زبان عربی
دکتر معماری دکتر معماری
12-14 14-16
   
فلسفه افلاطون زبان یونانی
دکتر شفیع بیگ دکتر شفیع بیگ
14-16 16-20
202 202
   
   
   
   
پنجشنبه فلسفه اسلامی مشاء فلسفه اسلامی 1
دکتر فنا دکتر فنا
11-13 9-11
   
تاریخ فلسفه یونان و رم متون فلسفه به زبان انگلیسی
دکتر مینایی دکتر مینایی
13-16 11-13
   
  تاریخ فلسفه یونان و رم
  دکتر مینایی
  13-16