برنامه دوره دکتری دانشگاه خاتم

گروه

گروه فلسفه نیم سال دوم 1397-98

رشته

دکتری فلسفه

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 97

شنبه

     
     

یکشنبه

   

فلسفه اشراق

   

خانم دکتر نوربخش

   

8-10

   

202

دوشنبه

     
     
     

سه شنبه

     
     
     

چهارشنبه

 

حکمت مشاء

متن فلسفی به زبان انگلیسی

 

دکتر طاهری

دکتر شفیع بیگ

 

8-10

14-18

 

202

202

فلسفه کانت

فلسفه کانت

 

دکتر طالبزاده

دکتر طالبزاده

 

10-12

10-12

 

202

202

 

پنجشنبه

فلسفه علم

فلسفه علم

فلسفه قرون وسطی

دکتر مسگری

دکتر مسگری

خانم دکتر معماری

8-10

8-10

8-10

202

202

201

متون فلسفی به زبان آلمانی

متون فلسفی به زبان آلمانی

متون فلسفی به زبان آلمانی

     

10-12

10-12

10-12

202

202

202

   

فلسفه قرون وسطی

   

خانم دکتر معماری

   

12-14

   

201