برنامه دوره دکتری دانشگاه خاتم

نام درس

روز 

شروع

پایان

 کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از ساعت

تا ساعت

تصمیم گیری
 در مسائل مالی
(پیش نیاز)

پنج شنبه

08

11

 3004

سید علی

حسینی

حسابداری-
حسابداری

03/31

11

13

زبان عمومی(2)
(پیش نیاز)

پنج شنبه

16

19

 3004

عبدالباسط

سعیدیان

حسابداری-
حسابداری

04/05

08

10

حسابداری مدیریت
پیشرفته(پیش نیاز)

پنج شنبه

11

14

 3004

رضوان

حجازی

حسابداری-
حسابداری

04/10

08

10

زبان تخصصی
(2)(پیش نیاز)

پنج شنبه

14

16

 3004

ایرج

نوروش

حسابداری-
حسابداری

04/14

08

10

تئوری حسابداری(2)
(پیش نیاز)

یک شنبه

15

18

 2004

محسن

خوش طینت 

حسابداری-
حسابداری

04/02

08

10

ایدئالیسم آلمان

چهار شنبه

10

12

 206

سیدحمید

طالب زاده

فلسفه محض

04/14

11

13

فلسفه پراگماتیسم
(صلاح عملی)

دو شنبه

10

12

 209

محمدرضا

اسمخانی

فلسفه محض

04/04

08

10

مسائل مهم فلسفه یونان
و قرون وسطی

پنج شنبه

14

16

 206

ایمان

شفیع بیگ

فلسفه معاصر

04/11

11

13

فلسفه پراگماتیسم
(صلاح عملی)

دو شنبه

10

12

 209

محمدرضا

اسمخانی

فلسفه معاصر

04/04

08

10

تاریخ فلسفه
معاصر 2

پنج شنبه

10

12

 206

فاطمه

مینائی

فلسفه معاصر

04/08

08

10

مسائل مهم عرفان
و کلام اسلامی

شنبه

13

15

 206

سید مصطفی

محقق احمدآبادی

فلسفه معاصر

04/01

11

13

تاریخ تحلیلی
تکنولوژی ساخت

چهار شنبه

08

11

 2013

اصغر

ساعد سمیعی

معماری-
معماری

03/31

08

10

معماری اسلامی
(حکمت و روش ها)

سه شنبه

08

11

 3002

سیمون

آیوازیان

معماری-
معماری

04/04

11

13

روش تحقیق پیشرفته

چهار شنبه

14

16

 2013

امیر

فرجی

معماری-
معماری

     

معماری معاصر
(نظریه ها و مکاتب)

سه شنبه

11

14

 3002

داراب

دیبا

معماری-
معماری

04/11

11

13

زبان تخصصی

چهار شنبه

12

14

 2013

کیانا

ژاله

معماری-
معماری

04/08

11

13