برنامه دوره دکتری حسابداری

اول

تئوری حسابداری
(1)(پیش نیاز)

پنج شنبه

12

15

3002

محسن

خوش طینت

حسابداری-
دکتری

11/7

9

11

اول

زبان تخصصی(1)
(پیش نیاز)

پنج شنبه

8

10

3002

ایرج

نوروش

حسابداری-
دکتری

11/9

9

11

اول

حسابداری مدیریت
پیشرفته(پیش نیاز)

پنج شنبه

15

18

3002

رضوان

حجازی

حسابداری-
دکتری

11/4

13

15

سوم

تئوری های مالی
و سرمایه گذاری

پنج شنبه

8

10

3001

سید علی

حسینی

حسابداری-
دکتری

11/5

13

15

سوم

اقتصادسنجی
پیشرفته

یک شنبه

17

19

2001

هاترا

وقوعی

حسابداری-
دکتری

10/30

13

15

سوم

روش تحقیق کیفی

پنج شنبه

13

15

3001

رضوان

حجازی

حسابداری-
دکتری

11/13

13

15

سوم

زبان تخصصی
(3)(پیش نیاز)

پنج شنبه

10

12

3001

ایرج

نوروش

حسابداری-
دکتری

11/9

9

11

سوم

فلسفه علم و
روش تحقیق

پنج شنبه

15

17

3001

کاوه

مهرانی

حسابداری-
دکتری

11/11

9

11