برنامه دوره دکترای فلسفه

برنامه دوره دکترای فلسفه

ردیف روز ساعت نام درس تعدادواحد نام استاد
1 چهارشنبه 8-10 فلسفه غرب (یونان) 2 دکترزالی
2 چهارشنبه 13-17 زبان یونانی 4 دکترشفیع بیگ
3 پنجشنبه 8-10 فلسفه اسلامی 2 دکترزالی
4 پنجشنبه 13-15 متون فلسفی عربی 2 دکترمعماری
5 پنجشنبه 15-17 متون زبان انگلیسی 2 دکترمعماری
شروع کلاس ها از روز چهلرشنبه 5 آبان می باشد.