برنامه درسی دوره دکتری فلسفه در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

برنامه درسی دوره دکتری  فلسفه در نیم سال اول سال تحصیلی 97-1396
رشته فلسفه
ورودی ورودی 95 ورودی 96
چهارشنبه تام درس : فلسفه افلاطون تام درس : متن فلسفی به زبان عربی
نام استاد :  دکتر ایمان شفیع بیگ نام استاد : دکتر زهره معماری
ساعت کلاس : 4-2 ساعت کلاس :4-2
شماره کلاس : شماره کلاس :
  تام درس : زبان یونانی
  نام استاد : دکتر ایمان شفیع بیگ
  ساعت کلاس : 8-4
  شماره کلاس :
پنجشنبه تام درس : فلسفه اسلامی تام درس : فلسفه مشاء
نام استاد : دکتر فاطمه فنا نام استاد : دکتر فاطمه فنا
ساعت کلاس : 11-9 ساعت کلاس : 13-11
شماره کلاس : شماره کلاس :
  تام درس : متون فلسفی به زبان انگلیسی
  نام استاد : دکتر فاطمه مینایی
  ساعت کلاس : 13-11
  شماره کلاس :
  تام درس : تاریخ فلسفه یونان و رم
  نام استاد : دکتر فاطمه مینایی
  ساعت کلاس: 16-13
  شماره کلاس :