برنامه ترم تابستان سال 1395 (ویژه دانشجویان کارشناسی)

بسمه تعالی

برنامه ترم تابستان سال 1395

مخصوص ورودیهای 91 و 92 و 93

روزهای هفته

نام درس و ساعت

نام درس و ساعت

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

حسابداری صنعتی 1 (ساعت 11 – 8)

ریاضی 2 ( ساعت 13-11 )
خانم دکتر بیاناتی

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ریاضی پایه  (ساعت 11 – 8)
 خانم دکتر بیاناتی

اصول حسابداری 2 ( ساعت 15-11 )
 آقای طاهری

 

دانشجویان گرامی می توانند از روز چهارشنبه 9/04/1395 جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند .

تشکیل کلاسها منوط به ثبت نام حداقل 15 نفر می باشد .

تاریخ شروع کلاسها از روز شنبه مورخ 19/04/1395 می باشد .

                                                                                                                                         امور آموزش

                                                                                                                                         6/04/1395