برنامه امتحانی ساختمان شماره 2( دانشور) در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

نام درس نام استاد نام خانوادگی استاد رشته گرایش مشخصات آزمون از ساعت تا ساعت
اقتصاد انرژی سمانه عابدی اقتصاد انرژی 99/04/10 11:00 13:00
اقتصاد ایران محمدرضا عبداللهی اقتصاد انرژی 99/04/02 11:00 13:00
اقتصاد خرد هاترا وقوعی اقتصاد انرژی 99/04/07 11:00 13:00
اقتصاد منابع طبیعی هاترا وقوعی اقتصاد انرژی 99/04/02 8:00 10:00
اقتصاد کلان شعله باقری پرمهر اقتصاد انرژی 99/04/14 11:00 13:00
تجارت بین الملل هاترا وقوعی اقتصاد انرژی 99/04/12 8:00 10:00
اقتصاد خرد هاترا وقوعی اقتصاد انرژی 99/04/07 11:00 13:00
اقتصاد سنجی بهنام امین رستمکلائی اقتصاد انرژی 99/03/31 11:00 13:00
اقتصاد کلان شعله باقری پرمهر اقتصاد انرژی 99/04/14 11:00 13:00
اقتصاد خرد پیشرفته هاترا وقوعی اقتصاد و تجارت
الکترونیک
99/04/07 11:00 13:00
اقتصاد کلان پیشرفته شعله باقری پرمهر اقتصاد و تجارت
الکترونیک
99/04/14 11:00 13:00
تجارت الکترونیکی 2 فتح اله تاری اقتصاد و تجارت
الکترونیک
99/03/31 8:00 10:00
اقتصاد خرد پیشرفته هاترا وقوعی اقتصاد و تجارت
الکترونیک
99/04/07 11:00 13:00
اقتصاد کلان پیشرفته شعله باقری پرمهر اقتصاد و تجارت
الکترونیک
99/04/14 11:00 13:00
پول و بانکداری الکترونیکی محمد طهرانی اقتصاد و تجارت
الکترونیک
99/04/03 8:00 10:00
تئوری های سازمان و
مدیریت با رویکرد اسلامی
احمد پویانفر بانکداری 99/04/10 11:00 13:00
مدیریت بانک و
بانکداری اسلامی
محمد پور غلامعلی بانکداری 99/04/02 11:00 13:00
روش ها و مدل های
ارزشیابی سرمایه گذاری ها
مجید امروی بانکداری 99/04/21 11:00 13:00
مهندسی مالی و مدیریت ریسک محمد علی رستگار سرخه بانکداری 99/04/03 8:00 10:00
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته مهدی آسیما بانکداری 99/04/07 8:00 10:00
اقتصاد سنجی مالی سعید رحیمیان بانکداری 99/03/31 11:00 13:00
سیستم های دینامیکی 1 محمدمهدی موسوی برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
99/04/10 8:00 10:00
برنامه ریزی اقتصادی شعله باقری پرمهر برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
99/04/04 11:00 13:00
برنامه ریزی ریاضی بهنام امین رستمکلائی برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
99/04/01 11:00 13:00
اقتصاد خرد هاترا وقوعی برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
99/04/07 11:00 13:00
اقتصاد کلان شعله باقری پرمهر برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
99/04/14 11:00 13:00
اقتصاد خرد هاترا وقوعی برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
99/04/07 11:00 13:00
اقتصاد سنجی بهنام امین رستمکلائی برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
99/03/31 11:00 13:00
اقتصاد کلان شعله باقری پرمهر برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
99/04/14 11:00 13:00
آرای متفکران در باب
هنر (2) (زیبایی شناسی)
سعید حقیر پژوهش هنر 99/04/14 8:00 10:00
اسطوره و هنر آزاده پشوتنی زاده پژوهش هنر 99/04/08 8:00 10:00
نظریه های نقد هنر
از 1900 تا 1980
حمیدرضا بواسحق پژوهش هنر 99/04/03 11:00 13:00
مطالعات تطبیقی هنر (1) ایلناز رهبر پژوهش هنر 99/04/01 11:00 13:00
جامعه شناسی هنر محمدرضا مریدی پژوهش هنر 99/04/10 8:00 10:00
موضوعات انتخابی
در اقتصاد اسلام
فتح اله تاری توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی
99/04/09 8:00 10:00
برنامه ریزی اقتصادی شعله باقری پرمهر توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی
99/04/04 11:00 13:00
اقتصاد ایران محمدرضا عبداللهی توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی
99/04/02 11:00 13:00
اقتصاد خرد هاترا وقوعی توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی
99/04/07 11:00 13:00
اقتصاد کلان شعله باقری پرمهر توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی
99/04/14 11:00 13:00
اقتصاد خرد هاترا وقوعی توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی
99/04/07 11:00 13:00
اقتصاد سنجی بهنام امین رستمکلائی توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی
99/03/31 11:00 13:00
اقتصاد کلان شعله باقری پرمهر توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی
99/04/14 11:00 13:00
حسابداری میانه 2
(پیش نیاز)
الهام حمیدی باروق حسابداری 99/04/08 8:00 10:00
تئوری حسابداری 2 رضوان حجازی حسابداری 99/04/02 8:00 10:00
روش تحقیق پیشرفته فرزانه یوسفی اصل حسابداری 99/04/07 11:00 13:00
بررسی موارد
خاص در حسابداری
محسن خوش طینت نیک نیت حسابداری 99/04/04 8:00 10:00
اقتصاد سنجی هاترا وقوعی حسابداری 99/03/31 11:00 13:00
متون تخصصی
به زبان انگلیسی
لیلا زمانی حسابداری 99/04/14 8:00 10:00
حسابداری مدیریت
پیشرفته(پیش نیاز)
رضوان حجازی حسابداری-
حسابداری
99/04/10 8:00 10:00
زبان تخصصی(2)
(پیش نیاز)
ایرج نوروش حسابداری-
حسابداری
99/04/14 8:00 10:00
زبان عمومی(2)
(پیش نیاز)
میترا جنتی فر حسابداری-
حسابداری
99/04/05 8:00 10:00
تصمیم گیری در
مسائل مالی(پیش نیاز)
سید علی حسینی حسابداری-
حسابداری
99/03/31 11:00 13:00
تئوری حسابداری(2)
(پیش نیاز)
محسن خوش طینت نیک نیت حسابداری-
حسابداری
99/04/02 8:00 10:00
حسابداری پیشرفته 2 فرزانه یوسفی اصل حسابداری
مدیریت
99/04/03 11:00 13:00
تئوری حسابداری محسن خوش طینت نیک نیت حسابداری
مدیریت
99/04/02 8:00 10:00
اقتصاد سنجی هاترا وقوعی حسابداری
مدیریت
99/03/31 11:00 13:00
زبان پیش تخصصی لیلا زمانی حسابداری
مدیریت
99/04/14 8:00 10:00
حسابداری صنعتی 2 ناصر محمود زاده احمدی نژاد حسابداری
مدیریت
99/04/03 8:00 10:00
حسابداری مدیریت
پیشرفته با رویکرد
استراتژیک
رضوان حجازی حسابداری
مدیریت
99/04/10 8:00 10:00
مدیریت مالی 2 فرزانه یوسفی اصل حسابداری
مدیریت
99/04/03 8:00 10:00
روش تحقیق و سمینار نجمه حاجیان حسابداری
مدیریت
99/04/07 11:00 13:00
حسابداری میانه 2 الهام حمیدی باروق حسابرسی 99/04/08 8:00 10:00
حسابرسی فناوری
اطلاعات
نظام الدین رحیمیان حسابرسی 99/04/09 8:00 10:00
تئوری های حسابداری محسن خوش طینت نیک نیت حسابرسی 99/04/02 8:00 10:00
حسابداری میانه 2 الهام حمیدی باروق حسابرسی 99/04/08 8:00 10:00
منطق و روش شناسی نجمه حاجیان حسابرسی 99/04/07 11:00 13:00
سیستم های اطلاعاتی
حسابداری (AIS)
فرزانه یوسفی اصل حسابرسی 99/04/11 8:00 10:00
بررسی موارد خاص
در حسابرسی (افته کاوی)
محمود لنگری حسابرسی 99/04/04 8:00 10:00
روش تحقیق(حسابرسی) نجمه حاجیان حسابرسی 99/04/07 11:00 13:00
بازاریابی صنعتی و خدمات سیدرضا جلال زاده مدیریت بازرگانی
-بازاریابی
99/04/04 8:00 10:00
اخلاق و احکام کسب و کار فاطمه کریمی جعفری مدیریت بازرگانی
-بازاریابی
99/04/01 8:00 10:00
مدیریت استراتژیک پیشرفته سونا بایرام زاده مدیریت بازرگانی
-بازاریابی
99/04/09 11:00 13:00
پویایی سیستم ها فاطمه مجیبیان مدیریت بازرگانی
-بازاریابی
99/04/02 8:00 10:00
کاربرد تئوری تصمیم گیری مریم دانشور مدیریت بازرگانی
-بازاریابی
99/04/04 11:00 13:00
مدیریت زنجیره تامین
بین المللی و واردات
سیدحسین رضوی حاجی آقا مدیریت بازرگانی
-بازاریابی
99/04/10 11:00 13:00
مدیریت تبلیغات و برند سیدرضا جلال زاده مدیریت بازرگانی-
بازاریابی
99/04/11 8:00 10:00
مدیریت منابع انسانی پیشرفته حسن رنگریز مدیریت بازرگانی
-بازاریابی
99/04/14 8:00 10:00
اخلاق و احکام کسب و کار فاطمه کریمی جعفری مدیریت بازرگانی
بین الملل
99/04/01 8:00 10:00
مدیریت استراتژیک پیشرفته سونا بایرام زاده مدیریت بازرگانی
بین الملل
99/04/09 11:00 13:00
مدیریت زنجیره تامین
بین المللی و واردات
سیدحسین رضوی حاجی آقا مدیریت بازرگانی
بین الملل
99/04/10 11:00 13:00
مدیریت تبلیغات و برند سیدرضا جلال زاده مدیریت بازرگانی
بین الملل
99/04/11 8:00 10:00
مدیریت منابع انسانی
پیشرفته
حسن رنگریز مدیریت بازرگانی
بین الملل
99/04/14 8:00 10:00
کاربرد تئوری
تصمیم گیری
مریم دانشور مدیریت بازرگانی
بین الملل
99/04/04 11:00 13:00
سمینار و روش تحقیق امیر فرجی مدیریت پروژه
و  ساخت
99/03/31 8:00 10:00
پروژه های موردی مدیریت امیر فرجی مدیریت پروژه
و  ساخت
99/04/10 11:00 13:00
کاربرد کامپیوتر
در مدیریت پروژه
عصمت اله نورزایی مدیریت پروژه
و  ساخت
99/04/12 8:00 10:00
فناوری های
نوین ساخت
سپیده صمدزاده یزدی مدیریت پروژه
و  ساخت
99/04/07 11:00 13:00
روش های مدیریت
پروژه 1
احسان نیک صفت مدیریت پروژه
و  ساخت
99/04/02 11:00 13:00
نظریه های
مدیریت دولتی
فاطمه کریمی جعفری مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی
99/04/01 11:00 13:00
مدیریت رفتار
سازمانی پیشرفته
صدیقه صائمیان مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی
99/04/08 8:00 10:00
ارزشیابی عملکرد
دولت و سازمان های
دولتی
حسن رنگریز مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی
99/04/11 11:00 13:00
راهبردهای مدیریت
منابع انسانی
عباسعلی حاجی کریمی ساری مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی
99/04/14 8:00 10:00
اداره امور
عمومی در اسلام
فاطمه کریمی جعفری مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی
99/04/03 8:00 10:00
پویایی سیستم ها فاطمه مجیبیان مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات
99/04/02 8:00 10:00
مدیریت منابع
انسانی پیشرفته
فاطمه کریمی جعفری مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات
99/04/14 8:00 10:00
تحقیق در ع
ملیات پیشرفته
سیدحسین رضوی حاجی آقا مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات
99/04/11 11:00 13:00
کاربرد تئوری
تصمیم گیری
مریم دانشور مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات
99/04/04 11:00 13:00
مدیریت استراتژیک
پیشرفته
سونا بایرام زاده مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات
99/04/09 11:00 13:00
تحقیق در عملیات نرم بهروز دری نوکورانی مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات
99/04/01 8:00 10:00
سمینار در مدیریت
تولید و عملیات
سیدحسین رضوی حاجی آقا مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات
99/04/04 11:00 13:00
مدیریت زنجیره تامین
بین المللی و واردات
سیدحسین رضوی حاجی آقا مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات
99/04/10 11:00 13:00
مدیریت منابع انسانی
پیشرفته
فاطمه کریمی جعفری مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات
99/04/14 8:00 10:00
تحقیق در عملیات پ
یشرفته
مریم دانشور مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات
99/04/11 11:00 13:00
کاربرد تئوری
تصمیم گیری
سیدحسین رضوی حاجی آقا مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات
99/04/04 11:00 13:00
برنامه ریزی و کنترل
تولید و موجودی
اشکان عیوق مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات
99/04/01 11:00 13:00
مدیریت استراتژیک
پیشرفته
سونا بایرام زاده مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات
99/04/09 11:00 13:00
تحقیق در عملیات نرم بهروز دری نوکورانی مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات
99/04/01 8:00 10:00
مدیریت رفتار سازمانی عباسعلی حاجی کریمی ساری مدیریت کسب و
کار-استراتژی
99/04/02 11:00 13:00
پویایی سیستم ها فاطمه مجیبیان مدیریت کسب و
کار-استراتژی
99/04/02 8:00 10:00
مدیریت زنجیره تامین سیدحسین رضوی حاجی آقا مدیریت کسب و
کار-استراتژی
99/04/10 11:00 13:00
مدیریت عملیات سیدحسین رضوی حاجی آقا مدیریت کسب و
کار-استراتژی
99/03/31 11:00 13:00
حسابداری برای
مدیران
الهام حمیدی باروق مدیریت کسب و
کار-استراتژی
99/04/09 11:00 13:00
مدیریت مالی فاطمه یاری مدیریت کسب و
کار-استراتژی
99/04/04 8:00 10:00
مدیریت استراتژیک
پیشرفته
سید امیر علی مهاجرانی مدیریت کسب و
کار-استراتژی
99/04/09 11:00 13:00
اصول اقتصاد ابوالقاسم جمشیدی مدیریت کسب و
کار-استراتژی
99/04/11 8:00 10:00
مدیریت تبلیغات
و برند
سیدرضا جلال زاده مدیریت کسب و
کار-استراتژی
99/04/11 8:00 10:00
مدیریت عملیات اشکان عیوق مدیریت کسب و
کار-استراتژی
99/03/31 11:00 13:00
تصمیم گیری
برای مدیران
مریم دانشور مدیریت کسب و
کار-استراتژی
99/04/14 11:00 13:00
حکمت معماری
در ایران
سعید حقیر معماری 99/04/08 11:00 13:00
مراتب اجرایی
ساختمان
محمدجواد ثقفی معماری 99/04/02 11:00 13:00
طرح معماری
ارشد 2
سیمون آیوازیان معماری      
معماری اسلامی
(حکمت و روش ها)
سیمون آیوازیان معماری- معماری 99/04/04 11:00 13:00
معماری معاصر
(نظریه ها و مکاتب)
داراب دیبا معماری- معماری 99/04/11 11:00 13:00
روش تحقیق پیشرفته امیر فرجی معماری- معماری      
زبان تخصصی کیانا ژاله معماری- معماری 99/04/08 11:00 13:00
تاریخ تحلیلی
تکنولوژی ساخت
اصغر ساعد سمیعی معماری- معماری 99/03/31 8:00 10:00
تجزیه و تحلیل
آثار معماری داخلی
داراب دیبا معماری داخلی 99/04/04 8:00 10:00
کاربرد پیشرفته
کامپیوتر در
معماری داخلی
آلان ابریشمی معماری داخلی 99/04/12 8:00 10:00
شیوه های بیان
معماری داخلی
آزاده شاه چراغی معماری داخلی 99/04/09 8:00 10:00
طرح معماری
داخلی دو
مهرانوش مفیدی معماری داخلی      
فضاهای
تفرجگاهی
مهران دشتی تهرانی معماری منظر 99/04/08 11:00 13:00
باغ ایرانی سپیده صمدزاده یزدی معماری منظر 99/04/05 8:00 10:00
طرح منظر 2 مهران دشتی تهرانی معماری منظر      
منظر معاصر آزاده شاه چراغی معماری منظر 99/03/31 8:00 10:00
تاریخ باغ و
منظر جهان
سپیده صمدزاده یزدی معماری منظر 99/04/10 8:00 10:00
طراحی فنی منظر محمدجواد ثقفی معماری منظر      
تئوری های سازمان
و مدیریت با رویکرد
اسلامی
احمد پویانفر مهندسی مالی و
مدیریت ریسک
99/04/10 11:00 13:00
اقتصاد سنجی مالی سعید رحیمیان مهندسی مالی و
مدیریت ریسک
99/03/31 11:00 13:00
روش ها و مدل های
ارزشیابی
سرمایه گذاری ها
مجید امروی مهندسی مالی و
مدیریت ریسک
99/04/21 11:00 13:00
فرآیندهای ت
صادفی در مالی
رباب کلانتری مهندسی مالی و
مدیریت ریسک
99/04/14 8:00 10:00
مهندسی مالی
و مدیریت ریسک
محمد علی رستگار سرخه مهندسی مالی و
مدیریت ریسک
99/04/03 8:00 10:00
مدیریت
سرمایه گذاری
پیشرفته
هادی جمالیان مهندسی مالی و
مدیریت ریسک
99/04/07 8:00 10:00
تحلیل آماری رباب کلانتری مهندسی مالی و
مدیریت ریسک
99/04/15 11:00 13:00