برنامه امتحانی دوره کارشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395برنامه امتحانی دوره کارشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

                 
ساعت ساعت 8 ساعت 11
روز تاریخ
95/10/16 پنج شنبه ریاضی و کاربرد آن در مدیریت پژوهش عملیاتی 1 و 2
ریاضی پایه آمار کاربردی
ریاضی پیش دانشگاهی حسابداری پیشرفته 2
ریاضی 2    
   
95/10/18 شنبه سازمان و مدیریت روانشناسی
مدیریت منابع انسانی جامعه شناسی
روش تحقیق فارسی عمومی
     
95/10/21 سه شنبه حسابداری صنعتی 1 امور مالی بین الملل
مدیریت مالی 1 و 2 اصول حسابداری 2
  اصول حسابداری 3
95/10/22 چهارشنبه اصول حسابداری 1    
حسابداری میانه 1    
حسابداری میانه 2    
     
95/10/23 پنج شنبه حقوق اساسی جغرافیای اقتصادی  
حسابداری مالیاتی مدیریت تولید  
حقوق تجارت    
     
95/10/26 یک شنبه اصول علم اقتصاد 1 اصول بانکداری  
حسابداری صنعتی 2 بانکداری خارجی 2  
حسابداری صنعتی 3 بانکداری داخلی 2  
  پول و ارز و بانکداری  
95/10/28 سه شنبه مالیه عمومی زبان پیش دانشگاهی  
حسابرسی زبان تخصصی 2  
  پول و بانک  
حسابداری و حسابرسی دولتی        
اصول علم اقتصاد 2    
95/10/30 پنج شنبه تفسیر موضوعی قرآن اندیشه اسلامی 1 و 2
اخلاق اسلامی تاریخ اسلام