برنامه امتحانی دوره کارشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

ردیف

كد درس

نام درس

رشته

استاد

زمان امتحان

تاریخ

1

1012038

حسابرسي داخلي بانکها

مديريت امور بانکي

اسماعيل تک دهقان

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

2

1012023

پژوهش عملياتي (1)

مديريت امور بانکي

جواد نوفرستي

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

3

2011

رياضي پيش دانشگاهي

مديريت امور بانکي

عبدالله شميسا

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

4

1012007

آمار و کاربرد آن در مديريت

مديريت امور بانکي

شيما اصغري

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

5

1012024

پژوهش عملياتي (2)

مديريت امور بانکي

جواد نوفرستي

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

6

1012025

حسابداري مالياتي

مديريت امور بانکي

محمدتقي قزلباش تبريزي

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

7

1012006

رياضيات و کاربرد آن در مديريت (2)

مديريت امور بانکي

عبدالله شميسا

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

8

1012016

حسابداري صنعتي (1)

مديريت امور بانکي

ناصر محمودزاده احمدي نژاد

از 13:00 تا 15:00

96/03/23

9

2006

انقلاب اسلامي ايران

مديريت امور بانکي

محمدجواد آقاجري

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

10

2004

تفسير موضوعي قرآن

مديريت امور بانکي

عليرضا شرفي جم

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

11

1012033

پول و بانک

مديريت امور بانکي

رافیک نظريان

از 09:00 تا 11:00

96/04/03

12

1012038

حسابرسي داخلي بانکها

مديريت امور بانکي

اسماعيل تک دهقان

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

13

1012039

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

مديريت امور بانکي

محمدعلي جمالي

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

14

1012039

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

مديريت امور بانکي

محمدعلي جمالي

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

15

1012037

ارزيابي طرح هاي اقتصادي

مديريت امور بانکي

فيالي

از 13:00 تا 15:00

96/03/22

16

1012037

ارزيابي طرح هاي اقتصادي

مديريت امور بانکي

فيالي

از 13:00 تا 15:00

96/03/22

17

1012009

حقوق و مقررات مدني

مديريت امور بانکي

سيدکمال سجادي

از 09:00 تا 11:00

96/03/24

18

1012009

حقوق و مقررات مدني

مديريت امور بانکي

سيدکمال سجادي

از 09:00 تا 11:00

96/03/24

19

1012031

بانکداري خارجي (1)

مديريت امور بانکي

منوچهر زماني

از 09:00 تا 11:00

96/03/22

20

1012031

بانکداري خارجي (1)

مديريت امور بانکي

منوچهر زماني

از 09:00 تا 11:00

96/03/22

21

1012026

مديريت رفتار سازماني

مديريت امور بانکي

محمدهادي صادق

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

22

1012026

مديريت رفتار سازماني

مديريت امور بانکي

محمدهادي صادق

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

23

2005

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

مديريت امور بانکي

محمد ناصر حقيقت

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

24

2005

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

مديريت امور بانکي

محمد ناصر حقيقت

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

25

2002

انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت)

مديريت امور بانکي

محسن آشوري

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

26

2002

انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت)

مديريت امور بانکي

محسن آشوري

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

27

1012001

روانشناسي عمومي

مديريت امور بانکي

هاشمی

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

28

1012013

ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها

مديريت امور بانکي

فرح بخش

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

29

1012039

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

مديريت امور بانکي

محمد وليمقدم زنجاني

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

30

2002

انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت)

مديريت امور بانکي

معرفی به استاد آشوری

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

31

1012039

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

مديريت امور بانکي

محمد وليمقدم زنجاني

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

32

1012014

فراگرد تنظيم کنترل بودجه دولتي

مديريت امور بانکي

محمد تقي ضيائي بيگدلي

از 09:00 تا 11:00

96/03/29

33

1012014

فراگرد تنظيم کنترل بودجه دولتي

مديريت امور بانکي

محمد تقي ضيائي بيگدلي

از 09:00 تا 11:00

96/03/29

34

1012017

حسابداري صنعتي (2)

مديريت امور بانکي

ناصر محمودزاده احمدي نژاد

از 13:00 تا 15:00

96/03/23

35

1012024

پژوهش عملياتي (2)

مديريت امور بانکي

سهيل جليلي

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

36

1012007

آمار و کاربرد آن در مديريت

مديريت امور بانکي

محسن تقوي طلب

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

37

1012029

بانکداري داخلي (1)

مديريت امور بانکي

محسن معلميان

از 13:00 تا 15:00

96/03/28

38

1012029

بانکداري داخلي (1)

مديريت امور بانکي

غلامرضا حسن شعباني

از 13:00 تا 15:00

96/03/28

39

1012005

رياضيات و كاربرد آن در مديريت(1)

مديريت امور بانکي

دلارام چقازردي

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

40

1012012

اصول حسابداري(2)

مديريت امور بانکي

فرزانه يوسفي اصل

از 09:00 تا 11:00

96/03/23

41

1012005

رياضيات و كاربرد آن در مديريت(1)

مديريت امور بانکي

دلارام چقازردي

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

42

1012012

اصول حسابداري(2)

مديريت امور بانکي

حسين بخشايي محبوب

از 09:00 تا 11:00

96/03/23

43

1012041

زبان تخصصي بانکداري (2)

مديريت امور بانکي

سيمين عبدالعليزاده شهير

از 09:00 تا 11:00

96/03/27

44

2007

فارسي عمومي

مديريت امور بانکي

مريم محمدي

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

45

2007

فارسي عمومي

مديريت امور بانکي

مريم محمدي

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

46

1012027

مديريت منابع انساني

مديريت امور بانکي

محمدجعفر زرين نگار

از 09:00 تا 11:00

96/03/27

47

1012027

مديريت منابع انساني

مديريت امور بانکي

محمدجعفر زرين نگار

از 09:00 تا 11:00

96/03/27

48

1012022

مديريت مالي (2)

مديريت امور بانکي

مينو کياني راد

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

49

1012022

مديريت مالي (2)

مديريت امور بانکي

مينو کياني راد

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

50

1012018

حسابرسي (1)

مديريت امور بانکي

نظام الدين رحيميان

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

51

1012018

حسابرسي (1)

مديريت امور بانکي

نظام الدين رحيميان

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

52

1012020

روش هاي تحقيق و مأخذشناسي

مديريت امور بانکي

محمد زرنگار

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

53

1012008

حقوق اساسي

مديريت امور بانکي

مهدي مدني الخوانساري و نورالهی

از 13:00 تا 15:00

96/04/01

54

1012019

مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت

مديريت امور بانکي

احسان اخترکاوان

از 09:00 تا 11:00

96/03/30

55

1012019

مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت

مديريت امور بانکي

احسان اخترکاوان

از 09:00 تا 11:00

96/03/30

56

2008

زبان انگليسي عمومي

مديريت امور بانکي

هليا واعظيان

از 09:00 تا 11:00

96/03/31

57

2008

زبان انگليسي عمومي

مديريت امور بانکي

محمدمهدي حاج ملک

از 09:00 تا 11:00

96/03/31

58

1012004

اصول اقتصاد 2(اقتصاد كلان )

مديريت امور بانکي

ايوب فرامرزي

از 09:00 تا 11:00

96/03/28

59

1012004

اصول اقتصاد 2(اقتصاد كلان )

مديريت امور بانکي

ايوب فرامرزي

از 09:00 تا 11:00

96/03/28

60

1012036

سازمان هاي پولي و مالي بين المللي

مديريت امور بانکي

مينو کياني راد

از 09:00 تا 11:00

96/03/29

61

1012036

سازمان هاي پولي و مالي بين المللي

مديريت امور بانکي

مينو کياني راد

از 09:00 تا 11:00

96/03/29

62

1012041

زبان تخصصي بانکداري (2)

مديريت امور بانکي

سيمين عبدالعليزاده شهير

از 09:00 تا 11:00

96/03/27

63

1012034

نظريه هاي پول

مديريت امور بانکي

محمد وليمقدم زنجاني

از 13:00 تا 15:00

96/03/29

64

1012034

نظريه هاي پول

مديريت امور بانکي

محمد وليمقدم زنجاني

از 13:00 تا 15:00

96/03/29

65

1012024

پژوهش عملياتي (2)

مديريت امور بانکي

جواد نوفرستي

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

66

12004

پژوهش عملياتي(1)

حسابداري

جواد نوفرسی

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

67

12039

توسعه اقتصادي

حسابداري

محمدعلي جمالي

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

68

12005

پژوهش عملياتي (2)

حسابداري

سهيل جليلي

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

69

12062

حسابداري صنعتي(2)

حسابداري

ناصر محمودزاده احمدي نژاد

از 13:00 تا 15:00

96/03/23

70

12019

روش تحقيق

حسابداري

محمد زرنگار

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

71

12063

حسابرسي(1)

حسابداري

نظام الدين رحيميان

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

72

12063

حسابرسي(1)

حسابداري

نظام الدين رحيميان

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

73

2005

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

حسابداري

دکتر حقیقت

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

74

12010

اصول تنظيم و کنترل بودجه

حسابداري

محمد تقي ضيائي بيگدلي

از 09:00 تا 11:00

96/03/29

75

12010

اصول تنظيم و کنترل بودجه

حسابداري

محمد تقي ضيائي بيگدلي

از 09:00 تا 11:00

96/03/29

76

12039

توسعه اقتصادي

حسابداري

محمد وليمقدم زنجاني

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

77

12039

توسعه اقتصادي

حسابداري

محمد وليمقدم زنجاني

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

78

12049

اصول حسابداري (3-ح)

حسابداري

محمدصادق طاهري

از 09:00 تا 11:00

96/03/23

79

12042

رياضي پايه

حسابداري

دلارام چقازردي

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

80

12054

حسابداري صنعتي(3)

حسابداري

الهام حميدي باروق

از 13:00 تا 15:00

96/03/23

81

12056

حسابداري و حسابرسي دولتي

حسابداري

محمد پورغلامعلي

از 13:00 تا 15:00

96/04/01

82

12051

حسابداري ميانه (2)

حسابداري

الهام حميدي باروق

از 09:00 تا 11:00

96/03/23

83

12043

رياضيات و كاربرد آن در مديريت

حسابداري

عبدالله شميسا

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

84

2011

رياضي پيش دانشگاهي

حسابداري

عبدالله شميسا

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

85

12052

حسابداري پيشرفته(1)

حسابداري

فرزانه يوسفي اصل

از 09:00 تا 11:00

96/03/23

86

12005

پژوهش عملياتي (2)

حسابداري

جواد نوفرستي

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

87

12042

رياضي پايه

حسابداري

عقيله محمودزاده

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

88

1012001

روانشناسي عمومي

حسابداري

م هاشمي

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

89

1012001

روانشناسي عمومي

حسابداري

ماندانا نيکنام

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

90

12048

اصول حسابداري (2-ح)

حسابداري

ليلا زماني

از 09:00 تا 11:00

96/03/23

91

12048

اصول حسابداري (2-ح)

حسابداري

ليلا زماني

از 09:00 تا 11:00

96/03/23

92

12057

مديريت مالي (2-ح)

حسابداري

مينو کياني راد

از 09:00 تا 11:00

96/03/20

93

12020

مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت

حسابداري

عبدالله شميسا

از 09:00 تا 11:00

96/03/30

94

12017

حسابداري مالياتي

حسابداري

محمدتقي قزلباش تبريزي

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

95

12017

حسابداري مالياتي

حسابداري

محمدتقي قزلباش تبريزي

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

96

12060

زبان تخصصي حسابداري (2

حسابداري

شيدا مهنام

از 09:00 تا 11:00

96/03/27

97

12060

زبان تخصصي حسابداري (2

حسابداري

شيدا مهنام

از 09:00 تا 11:00

96/03/27

98

2002

انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت)

حسابداري

محسن آشوري

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

99

2002

انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت)

حسابداري

محسن آشوري

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

100

2008

زبان انگليسي عمومي

حسابداري

هليا واعظيان

از 09:00 تا 11:00

96/03/31

101

12003

آمار و كاربرد آن در مديريت

حسابداري

محسن تقوي طلب

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

102

12039

توسعه اقتصادي

حسابداري

محمدعلي جمالي

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

103

2006

انقلاب اسلامي ايران

حسابداري

محمدجواد آقاجري

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

104

2005

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

حسابداري

محمد ناصر حقيقت

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

105

2005

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

حسابداري

محمد ناصر حقيقت

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

106

2001

انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد)

حسابداري

عليرضا شرفي جم

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

107

2001

انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد)

حسابداري

عليرضا شرفي جم

از 09:00 تا 11:00

96/03/25

108

2004

تفسير موضوعي قرآن

حسابداري

عليرضا شرفي جم

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

109

2004

تفسير موضوعي قرآن

حسابداري

عليرضا شرفي جم

از 13:00 تا 15:00

96/03/25

110

12061

حسابداري صنعتي(1)

حسابداري

ناصر محمودزاده احمدي نژاد

از 13:00 تا 15:00

96/03/23

111

12050

حسابداري ميانه (1)

حسابداري

نجمه حاجيان

از 09:00 تا 11:00

96/03/28

112

12055

حسابرسي (2)

حسابداري

نظام الدين رحيميان

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

113

12055

حسابرسي (2)

حسابداري

نظام الدين رحيميان

از 09:00 تا 11:00

96/04/01

114

12009

ماليه عمومي و خط مشي دولت ها

حسابداري

فرح بخش

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

115

12044

مديريت توليد

حسابداري

حامد فرخي اصل

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

116

12044

مديريت توليد

حسابداري

حامد فرخي اصل

از 13:00 تا 15:00

96/03/20

117

12005

پژوهش عملياتي (2)

حسابداري

جواد نوفرستي

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

118

12003

آمار و كاربرد آن در مديريت

حسابداري

شیما اصغری

از 13:00 تا 15:00

96/03/18

119

12020

مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت

حسابداري

احسان اخترکاوان

از 09:00 تا 11:00

96/03/30

120

12020

مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت

حسابداري

عبدالله شميسا

از 09:00 تا 11:00

96/03/30

121

12042

رياضي پايه

حسابداري

عقيله محمودزاده

از 09:00 تا 11:00

96/03/18

122

2008

زبان انگليسي عمومي

حسابداري

مصطفي ميرزايي

از 09:00 تا 11:00

96/03/31

123

2008

زبان انگليسي عمومي

حسابداري

محمدجواد مستوفي نور

از 09:00 تا 11:00

96/03/31

124

12007

اصول اقتصاد 2(اقتصاد کلان)

حسابداري

اسماعيل ميرزايي

از 09:00 تا 11:00

96/03/28

125

12007

اصول اقتصاد 2(اقتصاد کلان)

حسابداري

شعله باقري پرمهر

از 09:00 تا 11:00

96/03/28

126

12052

حسابداري پيشرفته(1)

حسابداري

فرزانه يوسفي اصل

از 09:00 تا 11:00

96/03/23

127

2008

زبان انگليسي عمومي

حسابداري

محمدمهدي حاج ملک

از 09:00 تا 11:00

96/03/31

128

12058

مباحث جاري حسابداري

حسابداري

الهام حميدي باروق

از 09:00 تا 11:00

96/03/22

129

12058

مباحث جاري حسابداري

حسابداري

الهام حميدي باروق

از 09:00 تا 11:00

96/03/22