برنامه امتحانی دوره کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

برنامه امتحانی دوره کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

 

روز

تاریخ

ساعت 10-8

ساعت 13-11

پنجشنبه

10/28

ریاضی پیش
ریاضی پایه و
کاربردی

پژوهش 1 و 2

شنبه

10/30

روانشناسی
فارسی عمومی
  کلیا ت حقوق
بودجه

سازمان و مدیریت
جامعه شناسی

حسابرسی

سه شنبه

11/3

حسابداری
صنعتی 1
امور مالی
بین الملل

مدیریت مالی 1

چهارشنبه

11/4

اصول
حسابداری 1

اصول
حسابداری 3
میانه 2 و 1

پنجشنبه

11/05

مبانی کامپیوتر
روش تحقیق

مالیه عمومی
حسابداری
مالیاتی

یکشنبه

11/08

اقتصاد 1
بانکداری 2
صنعتی 2 
پیشرفته 1 و 2

پول و بانک
پول و ارز
بانکداری خارجی 2

سه شنبه

11/10

زبان پیش
زبان تخصصی 1
توسعه اقتصادی

حقوق تجارت و
اصول بانکداری

پنجشنبه

11/12

تاریخ اسلام و
ریشه های
انقلاب

ارزیابی طرحها
اخلاق اسلامی
اندیشه 1

شنبه

11/14

حسابرسی
داخلی بانکها

 

شنبه

11/21

امتحانات
معرفی
به استاد

 

روز

تاریخ

ساعت 16-14

پنجشنبه

10/28

آمار

شنبه

10/30

 

سه شنبه

11/3

 

چهارشنبه

11/4

اصول
حسابداری 2

شنبه

11/21