برنامه امتحانی دوره های کارشناسی ارشد

برنامه کامل امتحانات نیم سال دوم سال 95-94 دوره های کارشناسی ارشد به شرح زیر اعلام می گردد.

مدیریت بازرگانی ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

تحقیقات بازاریابی

2/4/95

دکتر جلال زاده

8

حسابداری مدیریت

30/3/95

دکتر رشیدی

8

تحقیق در عملیات پیشرفته

26/3/95

خانم دکتر دانشور

11

مدیریت استراتژیک پیشرفته

23/3/95

خانم دکتر بایرام زاده

11

مدیریت منابع انسانی

20/3/95

دکتر حاج کریمی

15

مدیریت صنعتی ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

مدیریت رفتار سازمانی

2/4/95

خانم دکتر غمخواری

11

مدل سازی ریاضی

31/3/95

دکتر عیوق

11

مدیریت استراتژیک

23/3/95

دکتر حاجی پور

11

تحقیق در عملیات

26/3/95

خانم دکتر دانشور

11

کاربرد تئوری تصمیم گیری

29/3/95

دکتر رضوی

8

مدیریت بیمه ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

حسابداری مدیریت

30/3/95

دکتر رشیدی

8

ریسک و بیمه

26/3/95

دکتر امیدی نژاد

8

مدیریت استراتژیک

23/3/95

دکتر بایرام زاده

11

بازارشناسی و مسائل بازار

2/4/95

دکتر جلال زاده

11

مدیریت منابع انسانی

20/3/95

دکتر حاج کریمی

15

MBA   ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

تصمیم گیری برای مدیران

30/3/95

دکتر رضوی

8

مدیریت استراتژیک

23/3/95

خانم دکتر بایرام زاده

11

مدیریت عملیات

25/3/95

خانم دکتر دانشور

8

رفتار سازمانی

2/4/95

دکتر حاج کریمی

11

حسابداری برای مدیران

27/3/95

خانم دکتر حمیدی

8

حسابرسی ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

تئوری حسابداری

2/4/95

دکتر خوش طینت

8

حسابرسی عملیاتی

23/3/95

دکتر رحیمیان

8

روش تحقیق

31/3/95

دکتر تقوی فرد

15

حسابرسی فناوری اطلاعات

25/3/95

دکتر رحیمیان

11

حسابداری ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

اقتصاد سنجی

22/3/95

خانم دکتر وقوعی

8

تئوری حسابداری 2

2/4/95

خانم دکتر حمیدی

8

حسابداری بخش عمومی

26/3/95

خانم دکتر زارعی

11

روش تحقیق

31/3/95

دکتر تقوی فرد

15

حسابداری مدیریت ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

حسابداری مدیریت پیشرفته

29/3/95

خانم دکتر حجازی

11

تصمیم گیری در مسائل مالی

27/3/95

دکتر اکبری

11

اقتصاد سنجی

22/3/95

خانم دکتر وقوعی

8

تئوری حسابداری

2/4/95

دکتر خوش طینت

8

روش تحقیق

31/3/95

دکتر تقوی فرد

15

مدیریت مالی بانکداری ورودی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

سرمایه گذاری پیشرفته

26/3/95

دکتر جمالیان

8

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

29/3/95

دکتر شیرزادی

8

ارزشیابی سرمایه گذاری ها

20/3/95

دکتر آسیما

8

مدیریت بانک

24/3/95

دکتر پورغلامعلی

8

تئوری های سازمان و مدیریت

31/3/95

دکتر پویانفر

11

مدیریت مالی بانکداری گرایش ریسک94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

29/3/95

دکتر رستگار

8

سرمایه گذاری پیشرفته

26/3/95

دکتر جمالیان

8

اقتصاد سنجی

23/3/95

دکتر شمس

11

فرآیند های تصادفی

3/4/95

خانم دکتر حسنلو

11

تئوری های سازمان و مدیریت

31/3/95

دکتر پویانفر

11

مهندسی مالی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

اقتصادسنجی

25/3/95

دکتر موسوی

11

سیستمهای خبره در تصمیم گیری

20/3/95

دکتر پویانفر

8

اصول مهندسی مالی

29/3/95

دکتر حسنلو

11

مدلهای انتخاب سبد سرمایه

2/4/95

دکتر اسلامی

8

مهندسی صنایع-سیستم بهره وری 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

مدیریت تولید

25/3/95

دکتر معنوی­زاده

11

سیستمهای مدیریت

22/3/95

دکتر فتاحی

8

برنامه­ریزی استراتژیک

29/3/95

دکتر نوروزی

8

مدیریت کیفیت و بهره­وری

2/4/95

دکتر رفیعی

8

مهندسی صنایع-سیستم­های اقتصادی اجتماعی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

برنامه­ریزی استراتژیک

29/3/95

دکتر ستاک

8

داده کاوی

23/3/95

دکتر احسانی

11

اقتصادسنجی

1/4/95

دکتر صمیمی

8

مهندسی صنایع-لجستیک و زنجیره تأمین94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

طراحی و پیکره­بندی زنجیره تأمین

22/3/95

دکتر اکبری جوکار

11

شبیه سازی

25/3/95

دکتر آقایی

8

سیستم­های توزیع

1/4/95

دکتر شیخ سجادیه

11

مهندسی برق کنترل 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

کنترل چند متغیره

24/3/95

دکتر معاونی

11

کنترل غیر خطی

20/3/95

دکتر شمیسا

11

ابزار دقیق پیشرفته

27/3/95

دکتر افشار

8

رباتیک

1/4/95

دکتر شمیسا

11

مهندسی برق قدرت

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

بررسی حالت های گذرا

26/3/95

دکتر بطحایی

11

حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت

22/3/95

دکتر افجه ای

8

الکترونیک قدرت 2

30/3/95

دکتر افجه ای

8

تئوری جامع ماشینهای الکترونیکی

3/4/95

دکتر سیادتان

11

مهندسی کامپیوتر نرم افزار 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

درستی یابی سیستمهای واکنشی

27/3/95

دکتر موقر

8

سیستمهای پشتیبانی تصمیم­گیری

2/4/95

دکتر مجیدی

11

امنیت شبکه پیشرفته

20/3/95

دکتر اخترکاوان

8

مجموعه ها و سیستم های فازی

30/3/95

دکتر ناوی

11

مهندسی کامپیوتر معماری 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

پردازش سیگنال دیجیتال

24/3/95

دکتر منظوری

11

طراحی مدار با تکنولوژی

20/3/95

دکتر طهرانی

11

شبکه های بین ارتباطی

26/3/95

دکتر طهرانی

8

مجموعه ها و سیستم های فازی

30/3/95

دکتر ناوی

11

فناوری اطلاعات 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

معماری سازمانی فا

26/3/95

دکتر عشقی

11

مجموعه ها و سیستم های فازی

30/3/95

دکتر ناوی

11

سیستم­های پشتیبانی تصمیم­گیری

2/4/95

دکتر مجیدی

11

امنیت شبکه پیشرفته

20/3/95

دکتر اخترکاوان

8

 

مشاوره و راهنمایی 94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

نظریه های روانشناسی شخصیت

22/3/95

دکتر خدابخشی

11

نظریه ها و روشهای مشاوره حرفه ای

24/3/95

دکتر نورانی پور

11

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

29/3/95

دکتر خدابخشی

11

تهیه و کاربرد آزمونهای روانشناسی در مشاوره

31/3/95

دکتر خدابخشی

8

مسائل راهنمایی و مشاوره در ایران و جهان

27/3/95

دکتر حسینیان

11

تمرین فنون مشاوره در ایران

عملی

دکتر حسینیان

عملی

روشهای تحقیق پیشرفته درعلوم تربیتی و روانشناسی

03/04/95

فلسفی نژاد

8

روانشناسی عمومی94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

انگیزش و هیجان

02/04/95

دکتر رضا بخش

11

احساس و ادراک

31/3/95

دکتر اعتمادی

11

روشهای تحقیق در روانشناسی

29/3/95

دکتر فلسفی نژاد

15

آسیب شناسی روانی کودک

27/3/95

دکتر خدابخشی

11

روانشناسی کودکان استثنایی

25/3/95

دکتر پاکدامن

11

روانسنجی پیشرفته

22/3/95

دکتر حمیدی

8

علوم اقتصادی94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

اقتصاد کلان2(پیشرفته)

03/4/95

دکتر باقری

11

اقتصاد خرد2

23/3/95

دکتر بالونژاد

8

اقتصاد خرد2

23/3/95

دکتر وقوعی

8

اقتصاد اسلامی

26/3/95

دکتر تاری

11

اقتصاد سنجی تکمیلی

31/3/95

دکتر  بالونژاد

8

توسعه اقتصادی94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

اقتصاد کلان2(پیشرفته)

03/4/95

دکتر باقری

11

اقتصاد توسعه

24/3/95

دکتر عظیمی

8

اقتصاد اسلامی

26/3/95

دکتر تاری

11

اقتصاد سنجی تکمیلی

31/3/95

دکتر  بالونژاد

8

اقتصاد برنامه ریزی

20/3/95

فریدزاد

8

تجارت الکترونیک94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

تجارت بین الملل

22/3/95

دکتر وقوعی

11

تجارت الکترونیک1

29/3/95

دکتر مانیان

8

تجارت الکترونیک2

02/4/95

دکتر مانیان

8

مهندسی نرم افزار

20/3/95

دکتر اخترکاوان

15

اقتصاد اسلامی

26/3/95

دکتر تاری

11

حقوق اقتصادی و مالی94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

حقوق بانکی

22/3/95

دکتر نورالهی

11

روشهای استقراض از منابع بین المللی

27/3/95

دکتر نورالهی

11

حقوق کیفری

24/3/95

دکتر محمود صابر

8

حقوق بورس اوراق بهادار و کالا

30/3/95

دکتر  علی انصاری

11

حقوق پیمانکاری مهندسین مشاور

3/4/95

دکتر صاحب

11

متون حقوقی

1/4/95

دکتر ضرابی

8

سمینار

عملی

شهبازی نیا

عملی

آموزش زبان انگلیسی94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

زبان شناسی کاربردی

31/03/95

دکتر حاج ملک

11

کامپیوتر(spss)

3/4/95

دکتر سیری

8

تهیه و تدوین مطالب درسی

25/3/95

دکتر عنانی سراب

8

انگلیسی با اهداف ویژه

20/3/95

دکتر استاجی

8

تجزیه و تحلیل کلام

27/3/95

دکتر استاجی

8

زبان و ادبیات انگلیسی94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

مبانی کامپیوتر

23/3/95

دکتر مجیدی

11

نقد ادبی

31/3/95

دکتر احمدیان

8

بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان

20/3/95

دکتر رضایی

11

ادبیات امریکا

25/3/95

دکتر شبرنگ

11

داستان بلند

2/4/95

دکتر پرویزی

11

دوره تجدید حیات ادبی

27/3/95

دکتر لک

8

مترجمی زبان انگلیسی94

نام درس

تاریخ امتحان

نام استاد

ساعت امتحان

واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه

3/4/95

دکتر حیدر پور

8

نظریه های ترجمه

23/3/95

دکتر بلوری

8

فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه

1/4/95

دکتر بلوری

11

مدل های ترجمه

عملی

دکتر واعظیان

عملی

روش های پیشرفته تحقیق در ترجمه

عملی

دکتر واعظیان

عملی

نقد و بررسی آثار ترجمه شده

20/3/95

دکتر شاهمرادی

11