برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی


روز تاریخ ساعت 11-9 ساعت 14-12 ساعت 16-14
پنجشنبه 97/10/20 ریاضی پیش وکاربردی 1 و 2 پژوهش عملیاتی 1و 2 - آمار  
شنبه 97/10/22 روان شناسی- سازمان مدیریت -فارسی حقوق اساسی و تجارت - بودجه  
یکشنبه 97/10/23 حسابرسی    
دوشنبه 97/10/24 پول و بانک - پول و ارز - روش تحقیق مالیه عمومی - بانکداری خارجی 2  
سه شنبه 97/10/25      
چهارشنبه 97/10/26 اصول حسابداری 1 و 2 و 3    
پنجشنبه 97/10/27 حسابداری صنعتی 1 و 2-بهایابی 1 مدیریت مالی 1 و 2  
شنبه 97/10/29 اقتصاد کلان اقتصاد خرد و مبانی کامپیوتر  
یکشنبه 97/10/30 بانکداری داخلی 2 - حسابداری مالیاتی حسابداری میانه 2 -پیشرفته 1 و 2  
دوشنبه 97/11/01 حسابداری میانه 1 - اصول حسابداری 3    
سه شنبه 97/11/02 زبان پیش و اصول بانکداری زبان تخصصی 1- امور مالی بین المللی  
چهارشنبه 97/11/03 توسعه اقتصادی    
پنجشنبه 97/11/04 اندیشه اسلامی - تاریخ اسلام - اخلاق تفسیر موضوعی - ریشه های انقلاب -ارزیابی ظرحها