برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و علوم مالی

نام درس رشته گرایش مشخصات آزمون از
ساعت
تا
ساعت
نام استاد نام خانوادگی
استاد
منطق و روش شناسی حسابرسی 98/04/04 09 11 نجمه حاجیان
حسابداری مدیریت
پیشرفته با رویکرد
استراتژیک
حسابداری
مدیریت
98/03/28 12 14 رضوان حجازی
تئوری حسابداری 2 حسابداری 98/03/27 09 11 رضوان حجازی
حسابداری میانه 2 حسابداری
مدیریت
      الهام حمیدی باروق
اصول و مبانی
حسابرسی اسلامی
حسابرسی 98/03/29 09 11 الهام حمیدی باروق
حسابداری میانه 2 حسابرسی       الهام حمیدی باروق
تئوری حسابداری حسابداری
مدیریت
98/03/25 12 14 محسن خوش طینت
نیک نیت
بررسی موارد
خاص در حسابداری
حسابداری 98/03/23 09 11 محسن خوش طینت
نیک نیت
تئوری های حسابداری حسابرسی 98/04/02 09 11 محسن خوش طینت
نیک نیت
حسابرسی عمومی حسابداری
مدیریت
98/03/30 12 14 نظام الدین رحیمیان
حسابرسی
فناوری اطلاعات
حسابرسی 98/03/27 09 11 نظام الدین رحیمیان
روش تحقیق و سمینار حسابداری
مدیریت
98/04/04 09 11 لیلا زمانی
اقتصاد سنجی حسابداری
مدیریت
98/04/01 12 14 مریم قره داغی
شیخ طبقی
بررسی موارد خاص
در حسابرسی (افته کاوی)
حسابرسی 98/03/23 12 14 محمود لنگری
اقتصاد سنجی حسابداری 98/04/01 12 14 هاترا وقوعی
روش تحقیق پیشرفته حسابداری 98/04/04 09 11 فرزانه یوسفی اصل
مدیریت استراتژیک
پیشرفته
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات 98/03/26 09 11 سونا بایرام زاده
مدیریت استراتژیک
پیشرفته
مدیریت بازرگانی-بازاریابی 98/03/26 09 11 سونا بایرام زاده
مدیریت استراتژیک
پیشرفته
مدیریت بازرگانی بین الملل 98/03/26 09 11 سونا بایرام زاده
مدیریت استراتژیک
پیشرفته
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات 98/03/26 09 11 سونا بایرام زاده
مدیریت استراتژیک
پیشرفته
مدیریت کسب و کار-استراتژی 98/03/26 09 11 سونا بایرام زاده
مدیریت تبلیغات و برند مدیریت بازرگانی-بازاریابی 98/04/04 09 11 سیدرضا جلال زاده
مدیریت تبلیغات و برند مدیریت بازرگانی بین الملل 98/04/04 09 11 سیدرضا جلال زاده
بازاریابی صنعتی
و خدمات
مدیریت بازرگانی-بازاریابی 98/03/25 09 11 سیدمهدی جلالی
اصول اقتصاد مدیریت کسب و کار-استراتژی 98/03/23 12 14 ابوالقاسم جمشیدی
مدیریت منابع
انسانی پیشرفته
مدیریت بازرگانی-بازاریابی 98/04/06 09 11 عباسعلی حاجی کریمی
ساری
مدیریت منابع
انسانی پیشرفته
مدیریت بازرگانی بین الملل 98/04/06 09 11 عباسعلی حاجی کریمی
ساری
مدیریت رفتار
سازمانی
مدیریت کسب و کار-استراتژی 98/03/30 09 11 عباسعلی حاجی کریمی
ساری
برنامه ریزی و کنترل
تولید و موجودی
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات 98/03/30 12 14 مریم دانشور
کاربرد تئوری
تصمیم گیری
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات 98/03/28 12 14 مریم دانشور
کاربرد تئوری
تصمیم گیری
مدیریت بازرگانی-بازاریابی 98/03/28 12 14 مریم دانشور
کاربرد تئوری
تصمیم گیری
مدیریت بازرگانی بین الملل 98/03/28 12 14 مریم دانشور
کاربرد تئوری
تصمیم گیری
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات 98/03/28 12 14 مریم دانشور
تحقیق در
عملیات نرم
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات 98/03/23 09 11 بهروز دری نوکورانی
تحقیق در
عملیات پیشرفته
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات 98/04/03 12 14 سیدحسین رضوی
حاجی آقا
مدیریت زنجیره
تامین بین المللی
و واردات
مدیریت بازرگانی بین الملل       سیدحسین رضوی
حاجی آقا
تحقیق در
عملیات پیشرفته
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات 98/04/03 12 14 سیدحسین رضوی
حاجی آقا
تصمیم گیری
برای مدیران
مدیریت کسب و کار-استراتژی 98/03/28 12 14 سیدحسین رضوی
حاجی آقا
مدیریت عملیات مدیریت کسب و کار-استراتژی 98/04/05 09 11 مصطفی زندیه
پویایی سیستم ها مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات 98/04/02 09 11 حنان عموزاد
مهدیرجی
مدیریت منابع
انسانی پیشرفته
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات 98/04/06 09 11 فاطمه کریمی جعفری
اخلاق و احکام
کسب و کار
مدیریت بازرگانی-بازاریابی 98/03/23 12 14 فاطمه کریمی جعفری
اخلاق و احکام
کسب و کار
مدیریت بازرگانی بین الملل 98/03/23 12 14 فاطمه کریمی جعفری
مدیریت منابع
انسانی پیشرفته
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات 98/04/06 09 11 فاطمه کریمی جعفری
مهندسی مالی و
مدیریت ریسک
بانکداری 98/03/25 09 11 محمد علی رستگار سرخه
مدیریت سرمایه گذاری
پیشرفته
بانکداری 98/03/28 09 11 هادی جمالیان
اقتصاد سنجی مالی بانکداری 98/04/01 12 14 احمد پویانفر
مدیریت بانک و
بانکداری اسلامی
بانکداری 98/04/05 09 11 محمد پور غلامعلی
تئوری های سازمان
و مدیریت با رویکرد
اسلامی
بانکداری 98/03/30 09 11 احمد پویانفر