برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و علوم مالی

           امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 
كد درس نام درس كد ارائه کلاس درس استاد زمانبندي تشکيل کلاس زمان امتحان
1033009 تئوري حسابرسي حسابرسي96 محمدجواد صفارسفلائي يكشنبه  از 08:00 تا 11:00  1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
1033015 حسابرسي عملياتي حسابرسي96 محمود لنگري يكشنبه  از 11:00 تا 14:00  1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
1033008 بررسي مسائل کاربردي در حسابرسي حسابرسي96 نظام الدين رحيميان دوشنبه  از 15:00 تا 18:00  1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
96-1033003 کاربرد قوانين و مقررات مالي بانکي و بازرگاني در حسابرسي  حسابرسي97 نظام الدين رحيميان شنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
1033018 حسابداري مديريت (حسابرسي) حسابرسي97 محسن خوش طينت نيک نيت شنبه  از 14:00 تا 16:00  1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1033007 حسابرسي داخلي حسابرسي97 محمود لنگري يكشنبه  از 08:00 تا 11:00  1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
1003003 زبان تخصصي پيشرفته حسابرسي97 نجمه حاجيان  يكشنبه  از 11:00 تا 13:00  1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
1033019 تحليل آماري حسابرسي97 مريم قره داغي يكشنبه  از 14:00 تا 16:00  1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
93-1023019 تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري حسابداري96 ليلا زماني شنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
1023007 تصميم گيري در مسائل مالي حسابداري96 ليلا زماني شنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
93-1023020 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري حسابداري96 فرزانه يوسفي اصل شنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
93-1023018 حسابرسي پيشرفته حسابداري96 نظام الدين رحيميان دوشنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
93-1023023 مسائل جاري در حسابداري حسابداري96 فرزانه يوسفي اصل دوشنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
93-1023031 آمار پيش نياز حسابداري97 مريم قره داغي شنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
93-1023019 تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري حسابداري97 ليلا زماني شنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
93-1023028 زبان تخصصي حسابداري97 نجمه حاجيان  شنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
93-1023016 حسابداري مديريت حسابداري97 رضوان حجازي دوشنبه  از 17:00 تا 20:00  1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
93-1023021 تئوري حسابداري 1 حسابداري97 محسن خوش طينت نيک نيت دوشنبه  از 14:00 تا 17:00  1397/10/24 از 09:00 تا 11:00 
10231004 مديريت ارزيابي عملکرد حسابداري مديريت96 رضوان حجازي شنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
10231011 تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري با رويکرد استراتژيک حسابداري مديريت96 فرزانه يوسفي اصل شنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
10231012 سيستمهاي اطلاعات يکپارچه حسابداري مديريت حسابداري مديريت96 نجمه حاجيان  شنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
10231006 برنامه ريزي و مديريت استراتژيک حسابداري مديريت96 مهناز حسين زاده سه شنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
10231007 مسائل جاري در حسابداري مديريت حسابداري مديريت96 ليلا زماني سه شنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
10231002 آمار پيش نياز حسابداري مديريت97 مريم قره داغي شنبه  از 14:00 تا 16:00  1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
10231003 زبان پيش تخصصي حسابداري مديريت97 الهام حميدي باروق سه شنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
10231008 مباني حسابداري مديريت حسابداري مديريت97 محسن خوش طينت نيک نيت شنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
10231006 برنامه ريزي و مديريت استراتژيک حسابداري مديريت97 مهناز حسين زاده سه شنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
10231023 استانداردهاي بين المللي حسابداري  حسابداري مديريت96 الهام حميدي باروق سه شنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
10231023 استانداردهاي بين المللي حسابداري  حسابداري مديريت97 الهام حميدي باروق سه شنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
10231021 حسابداري ميانه 2 جبراني کارشناسي فرزانه يوسفي اصل شنبه  از 11:00 تا 13:00  1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
1023036 حسابداري صنعتي 2 جبراني کارشناسي نجمه حاجيان  دوشنبه  از 10:00 تا 13:00  1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
1023035 حسابداري پيشرفته 2 جبراني کارشناسي فرزانه يوسفي اصل چهارشنبه  از 08:00 تا 11:00  1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
1074001 روش تحقيق پيشرفته مديريت توليد97 محمود آقا حسينعلي شيرازي يكشنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1074002 زبان تخصصي مديريت توليد97 نيما لطفي فروشان يكشنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1074003 تئوري هاي مديريت پيشرفته  مديريت توليد97 فاطمه کريمي جعفري يكشنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
1074004 تحليل آماري مديريت توليد97 سيدحسين رضوي حاجي آقا چهارشنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1074005 پژوهش عملياتي  مديريت توليد97 مريم دانشور چهارشنبه  از 10:00 تا 12:00  1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
1074006 مديريت توليد پيشرفته  مديريت توليد97 مريم دانشور چهارشنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
1073023 اصول صف و شبيه سازي صنعتي96 سيدحسين رضوي حاجي آقا دوشنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
1073024 اخلاق و احکام کسب و کار  صنعتي96 فاطمه کريمي جعفري سه شنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
1073003 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته صنعتي96 امير مانيان دوشنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
1073021 هوش مصنوعي و روشهاي فرا ابتکاري صنعتي96 مصطفي زنديه سه شنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/10/30 از 09:00 تا 11:00 
1073022 مهندسي مجدد فرآيند صنعتي96 سيدحسين رضوي حاجي آقا سه شنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
1073018 روش تحقيق پيشرفته صنعتي97 محمود آقا حسينعلي شيرازي يكشنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1073016 زبان تخصصي صنعتي پيش نياز صنعتي97 نيما لطفي فروشان يكشنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1073002 تئوري هاي مديريت پيشرفته صنعتي97 فاطمه کريمي جعفري يكشنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
1073004 تحليل آماري صنعتي97 سيدحسين رضوي حاجي آقا چهارشنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1073017 پژوهش عملياتي  صنعتي97 مريم دانشور چهارشنبه  از 10:00 تا 12:00  1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
1073010 مديريت توليد پيشرفته صنعتي 97 مريم دانشور چهارشنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
1043006 حسابداري براي مديران mba96 فاطمه ياري دوشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
1043014 مديريت منابع انساني mba96 عباسعلي حاجي کريمي دوشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
1043034 اخلاق و احکام کسب و کار mba96 فاطمه کريمي جعفري سه شنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
1043035 مديريت بازاريابي mba96 سيدرضا جلال زاده سه شنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1043040 پياده سازي استراتژي mba96 حنان عموزاد مهديرجي چهارشنبه  از 08:00 تا 11:00  1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
1043030 روش تحقيق پيشرفته mba97 سونا بايرام زاده يكشنبه  از 14:00 تا 17:00  1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1043041 زبان تخصصي پيشرفته mba97 نيما لطفي فروشان يكشنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1043038 نظريه هاي سازمان و مديريت mba97 سميه قجاوند دوشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
1043039 مديريت استراتژيک پيشرفته mba97 سونا بايرام زاده دوشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
1043002 آمارواحتمال mba97 مصطفي زنديه سه شنبه  از 15:00 تا 18:00  1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1043016 مديريت استراتژيک mba97 سونا بايرام زاده دوشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
1053012 رفتارمصرف کننده بازاريابي96 سيدرضا جلال زاده يكشنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1053025 روش شناسي پژوهش کيفي و آميخته در مديريت بازاريابي96 سونا بايرام زاده يكشنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1053024 اصول مذاکرات مکاتبات و قراردادهاي تجاري  بازاريابي96 وحيد ناصحي فر سه شنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
1053022 مديريت استراتژيک بازاريابي بازاريابي96 سيدمهدي جلالي سه شنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
1053023 مديريت ارتباطات مشتري و عملکرد بازاريابي بازاريابي96 سيدمهدي جلالي سه شنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
1053016 تحليل آماري بازاريابي97 مريم دانشور يكشنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1053019 روش تحقيق پيشرفته بازاريابي97 محمود آقا حسينعلي شيرازي يكشنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1053030 بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته% بازاريابي97 سيدرضا جلال زاده يكشنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1053015 زبان تخصصي بازرگاني بازاريابي97 اميرمهدي ميثمي سه شنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1053002 تئوريهاي سازمان و مديريت پيشرفته بازاريابي97 عباسعلي حاجي کريمي سه شنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
1093015 روش شناسي پژوهش کيفي و آميخته در مديريت بازرگاني بين الملل96 سونا بايرام زاده سه شنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1093011 مديريت رفتار مصرف کننده بازرگاني بين الملل96 وحيد ناصحي فر سه شنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1093014 اصول مذاکرات و قراردادهاي بازرگاني بازرگاني بين الملل96 وحيد ناصحي فر سه شنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
1093012 بازاريابي بين المللي و صادرات بازرگاني بين الملل96 محمدرضا کريمي علويجه پنج شنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
1093013 استراتژي هاي بازرگاني بين الملل بازرگاني بين الملل96 محمدرضا کريمي علويجه پنج شنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/10/27 از 12:00 تا 14:00 
1093001 تحليل آماري بازرگاني بين الملل97 مريم دانشور سه شنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1093003 زبان تخصصي بازرگاني بين الملل97 اميرمهدي ميثمي سه شنبه  از 15:00 تا 17:00  1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1093005 نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته بازرگاني بين الملل97 عباسعلي حاجي کريمي سه شنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
1093004 بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته بازرگاني بين الملل97 سيدرضا جلال زاده يكشنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1093002 روش تحقيق پيشرفته بازرگاني بين الملل97 محمود آقا حسينعلي شيرازي يكشنبه  از 17:00 تا 19:00  1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1113008 مهندسي مالي و مديريت ريسک ريسک 97 سعيد رحيميان دوشنبه  از 16:00 تا 18:00  1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
1113017 ابزارهاي مالي اسلامي ريسک96 حميدرضا آرين دوشنبه  از 13:00 تا 15:00  1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1113006 بازارها و نهادهاي مالي ريسک97 مهدي آسيما دوشنبه  از 18:00 تا 20:00  1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
1113019 مديريت مالي پيشرفته (سري هاي زماني مالي ) ريسک96 نادر مهرگان دوشنبه  از 15:00 تا 18:00  1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1113015 علوم رياضي اکچوري ريسک97 احسان محبيان فر يكشنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1113001 تحليل آماري ريسک97 مصطفي پورعليزاده جوبجارکلي يكشنبه  از 10:00 تا 12:00  1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1113016 ارزشيابي سرمايه گذاريها ريسک96 احمد پويانفر يكشنبه  از 14:00 تا 16:00  1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
1113003 زبان تخصصي ريسک97 مارال دادبين يكشنبه  از 16:00 تا 18:00  1397/10/26 از 12:00 تا 14:00 
1113011 مدلسازي مالي مديريت ريسک 97 سعيد رحيميان دوشنبه  از 16:00 تا 18:00  1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
1113018 مهندسي مالي پيشرفته 2 ريسک96 محمدعلي رستگار يكشنبه  از 16:00 تا 18:00  1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
1113005 تجزيه تحليل صورتهاي مالي ريسک97 سيد فرهنگ حسيني يكشنبه  از 14:00 تا 16:00  1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
1003002 تحليل آماري مالي بانکداري97 رباب کلانتري يكشنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1063016 علوم و رياضيات اکچواري مالي بانکداري97 احسان محبيان فر يكشنبه  از 10:00 تا 12:00  1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1063001 زبان تخصصي مالي بانکداري97 مارال دادبين يكشنبه  از 14:00 تا 16:00  1397/10/26 از 12:00 تا 14:00 
1063011 مديريت ريسک در بانکها مالي بانکداري96 احمد پويانفر يكشنبه  از 16:00 تا 18:00  1397/10/30 از 09:00 تا 11:00 
1063012 بانکداري بين المللي مالي بانکداري96 مهدي رشيدي دوشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/26 از 12:00 تا 14:00 
1063009 مدل سازي مالي مالي بانکداري97 سعيد رحيميان دوشنبه  از 18:00 تا 20:00  1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
1063003 تجزيه و تحليل صورتهاي مالي مالي بانکداري97 محمد پورغلامعلي دوشنبه  از 16:00 تا 18:00  1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
1063007 مديريت مالي پيشرفته مالي بانکداري96 مهدي آسيما دوشنبه  از 16:00 تا 18:00  1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1063004 بازارها و نهادهاي مالي مالي بانکداري97 هادي جماليان يكشنبه  از 16:00 تا 18:00  1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
1063019 حقوق قراردادها آموزش محور سيدکمال سجادي يكشنبه  از 12:00 تا 14:00  1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
1113002 حقوق قرار دادها  آموزش محور سيدکمال سجادي يكشنبه  از 12:00 تا 14:00  1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
1063031 تحليل فعال پرتفوليو آموزش محور(مالي بانکداري) علي جمالي يكشنبه  از 10:00 تا 12:00  1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
1113029 تحليل فعال پرتفوليو آموزش محور(ريسک) علي جمالي يكشنبه  از 10:00 تا 12:00  1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
1063032 مالي بين الملل آموزش محور(مالي بانکداري) علي جمالي يكشنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
1113030 مالي بين الملل آموزش محور(ريسک) علي جمالي يكشنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/10/23 از 09:00 تا 11:00