برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی

برنامه امتحانات دانشکده فنی مهندسی
کد درس نام درس نام خانوادگی استاد رشته گرایش مشخصات آزمون از ساعت تا ساعت
13-142-00086 اصول مهندسی مالی جمالی بهینه سازی سیستم ها 98/03/25 09 11
13-142-00042 آمار مهندسی حبیبی فر بهینه سازی سیستم ها 98/04/05 09 11
13-142-00012 تحقیق در عملیات سلطانی ازندریانی بهینه سازی سیستم ها 98/04/04 09 11
13-142-00055 فرآیندهای احتمالی سلطانی ازندریانی بهینه سازی سیستم ها 98/03/28 09 11
13-142-01600 مهندسی سیستم های اطلاعات فتاحی ولیلائی بهینه سازی سیستم ها 98/04/02 09 11
13-006-00042 آمار مهندسی حبیبی فر سیستم های کلان 98/04/05 09 11
13-006-00012 تحقیق در عملیات سلطانی ازندریانی سیستم های کلان 98/04/04 09 11
13-006-00023 شبیه سازی کامپیوتری،
مدل سازی و بهینه سازی
حاجیان حیدری سیستم های کلان 98/03/23 09 11
13-006-00106 فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک فتاحی ولیلائی سیستم های کلان 98/04/02 09 11
13-006-00047 مهندسی سیستم علائی سیستم های کلان 98/03/28 12 14
13-006-00046 نظریه تصمیم گیری رحیمی مقدم سیستم های کلان 98/03/25 12 14
13-009-00092 اقتصاد سنجی شوال پور سیستم های مالی 98/03/23 09 11
13-009-00042 آمار مهندسی حبیبی فر سیستم های مالی 98/04/05 09 11
13-009-00012 تحقیق در عملیات سلطانی ازندریانی سیستم های مالی 98/04/04 09 11
13-009-00034 تصمیم گیری با
معیار های چندگانه
حاجی آقا بزرگی امیری سیستم های مالی 98/04/01 12 14
13-009-00055 فرآیندهای احتمالی سلطانی ازندریانی سیستم های مالی 98/03/28 09 11
13-009-00089 مدیریت و تحلیل ریسک مالی امیدی نژاد سیستم های مالی 98/04/06 09 11
13-155-00161 بررسی حالات گذرا
در سیستم های قدرت
بطحائی قدرت 98/03/30 09 11
13-155-00151 بهره برداری از
سیستم های قدرت
عابدی قدرت 98/03/28 12 14
13-155-00154 حفاظت پیشرفته
سیستم های قدرت
افجهء قدرت 98/04/02 09 11
13-155-00147 ماشین های الکتریکی 3 عابدی قدرت 98/03/25 09 11
13-157-00201 اتوماسیون صنعتی افشار کنترل 98/03/27 12 14
13-157-02562 آزمایشگاه تخصصی کنترل افشار کنترل 98/04/02 12 14
13-157-00195 کنترل چند متغیره شمیسا کنترل 98/04/06 09 11
13-157-00193 کنترل غیرخطی شمیسا کنترل 98/03/23 09 11
13-004-00090 برنامه ریزی راهبردی رحیمی مقدم لجستیک و
زنجیره تامین
98/03/23 09 11
13-004-00019 سیستم های توزیع
و خرده فروشی
حاجیان حیدری لجستیک و
زنجیره تامین
98/03/27 09 11
13-004-00017 طراحی شبکه زنجیره تامین سلطانی ازندریانی لجستیک و
زنجیره تامین
98/03/30 09 11
13-004-00018 مدل های زمانبندی
و بهینه سازی حمل و نقل
علائی لجستیک و
زنجیره تامین
98/04/03 09 11
13-163-00249 پردازش سیگنال
دیجیتال پیشرفته
شمس الهی مخابرات سیستم 98/04/04 12 14
13-163-00247 تئوری پیشرفته
مخابرات
طباطباوکیلی مخابرات سیستم 98/03/25 12 14
13-163-00250 سیستم های
مخابرات بی سیم
محامد پور مخابرات سیستم 98/03/30 09 11
13-160-00286 امنیت شبکه پیشرفته اخترکاوان مدیریت سیستم های اطلاعاتی 98/03/25 12 14
13-160-00307 سیستم های پشتیبان
تصمیم گیری
مجیدی مدیریت سیستم های اطلاعاتی 98/04/02 12 14
13-160-00285 معماری سازمانی فا عشقی مدیریت سیستم های اطلاعاتی 98/03/28 09 11
13-010-00115 احتمال و آمار مهندسی حبیبی فر مدیریت مهندسی 98/04/05 09 11
13-010-00012 تحقیق در عملیات سلطانی ازندریانی مدیریت مهندسی 98/04/04 09 11
13-010-00023 شبیه سازی کامپیوتری،
مدل سازی و بهینه سازی
حاجیان حیدری مدیریت مهندسی 98/03/23 09 11
13-010-00138 مدیریت عملیات خدماتی معنوی زاده مدیریت مهندسی 98/04/01 09 11
13-010-00129 مدیریت کیفیت جامع ربانی مدیریت مهندسی 98/03/26 09 11
13-010-00139 مدیریت مالی کیانی راد مدیریت مهندسی 98/03/29 09 11
13-145-00356 شبکه های میان ارتباطی طهرانی معماری سیستم های کامپیوتری 98/03/27 12 14
13-145-00341 طراحی مدار با فناوری نانو طهرانی معماری سیستم های کامپیوتری 98/03/23 12 14
13-145-00505 مجموعه ها و
سیستم های فازی
ناوی معماری سیستم های کامپیوتری 98/04/04 12 14
13-003-00455 آزمون نرم افزار میریان حسین آبادی نرم افزار 98/04/06 09 11
13-003-01701 درستی یابی
سیستمهای واکنشی
موقر رحیم آبادی نرم افزار 98/03/27 09 11
13-003-01664 سیستم های
پشتیبان تصمیم گیری
مجیدی نرم افزار 98/04/02 12 14
13-146-00367 پردازش
سیگنال های دیجیتال
منظوری شلمانی هوش مصنوعی
و رباتیکز
98/04/01 09 11
13-146-00505 مجموعه ها و
سیستم های فازی
ناوی هوش مصنوعی
و رباتیکز
98/04/04 12 14
13-146-00499 هوش مصنوعی پیشرفته مجیدی هوش مصنوعی
و رباتیکز
98/03/28 09 11
50109 ادوات پيشرفته
نيمه رسانا
متقي زاده مهندسي فناوري
هاي نوين
98/03/25    10 12
50116 آشنايي با تکنيک هاي
مشخصه يابي مواد
 خازن مهندسي فناوري
هاي نوين
98/03/28    10 12
50117 علم مواد محاسباتي نصراصفهاني مهندسي فناوري
هاي نوين
98/03/29   10 12
50108 مغناطيس،اصول،
مواد و خواص
حق گو مهندسي فناوري
هاي نوين
98/03/26    10 12