برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی


نام درس گروه آموزشي ارائه دهنده استاد زمانبندي تشکيل کلاس زمان امتحان
کنترل مدرن مهندسي برق- قدرت عبدالله شميسا چهارشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
ديناميک سيستم هاي قدرت الکتريکي1 مهندسي برق- قدرت سيد محمد تقي بطحايي چهارشنبه  از 09:00 تا 12:00  1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2 مهندسي برق- قدرت سيد ابراهيم افجه اي چهارشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
الکترونيک قدرت 1 مهندسي برق- قدرت سيد ابراهيم افجه اي چهارشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
مباحث ويژه در کنترل 1 مهندسي برق- کنترل مريم فتاحي چهارشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
اصول کنترل مدرن مهندسي برق- کنترل عبدالله شميسا چهارشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
رياضيات مهندسي پيشرفته مهندسي برق- کنترل محمدعلي نکويي چهارشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
شناسايي سيستم مهندسي برق- کنترل عبدالله شميسا پنج شنبه  از 09:00 تا 12:00  1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
کنترل ديجيتال مهندسي برق- کنترل احمد افشار پنج شنبه  از 09:00 تا 12:00  1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
کنترل بهينه مهندسي برق- کنترل عبدالله شميسا پنج شنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
سيستم هاي فازي مهندسي برق- کنترل مريم ايماني آراني چهارشنبه  از 09:00 تا 12:00  1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
مخابرات ديجيتال مهندسي برق- مخابرات سيستم کمال محامدپور چهارشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
پردازش سيگنال ديجيتال(DSP) مهندسي برق- مخابرات سيستم محمدباقر شمس الهي چهارشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
پردازش تصوير مهندسي برق- مخابرات سيستم حامد خوش نيت پنج شنبه  از 08:00 تا 10:00  1397/10/30 از 09:00 تا 11:00 
مخابرات ماهواره اي مهندسي برق- مخابرات سيستم حامد خوش نيت پنج شنبه  از 10:30 تا 13:00  1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
فرآيندهاي تصادفي مهندسي برق- مخابرات سيستم مهسا اخباري پنج شنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
اصول مهندسي مالي مهندسي صنايع- سيستم هاي مالي محمدعلي جمالي شنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
مدل هاي انتخاب سبد سرمايه مهندسي صنايع- سيستم هاي مالي فريماه مخاطب رفيعي يكشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيک مهندسي صنايع- سيستم هاي مالي اميد فتاحي شنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
بازارهاي مالي اسلامي مهندسي صنايع- سيستم هاي مالي مينو کياني راد يكشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
اقتصاد سنجي مهندسي صنايع- سيستم هاي مالي مجيد ميرزائي قزااني سه شنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
اصول و مباني لجستيک و زنجيره تامين مهندسي صنايع- لجستيک و زنجيره تأمين ندا معنوي زاده چهارشنبه  از 10:00 تا 13:00  1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي لجستيکي مهندسي صنايع- لجستيک و زنجيره تأمين سعيد علائي يكشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/24 از 09:00 تا 11:00 
تصميم گيري با معيار چندگانه مهندسي صنايع- لجستيک و زنجيره تأمين علي حاجي آقابزرگي اميري يكشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
مدل هاي زمانبندي و بهينه سازي حمل و نقل مهندسي صنايع- لجستيک و زنجيره تأمين سعيد علائي دوشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
طراحي سيستم هاي صنعتي مهندسي صنايع- لجستيک و زنجيره تأمين علي حاجي آقابزرگي اميري يكشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
بازاريابي مهندسي صنايع- مديريت مهندسي سيدرضا جلال زاده دوشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
مهندسي سيستم مهندسي صنايع- مديريت مهندسي سعيد علائي چهارشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
برنامه ريزي راهبردي مهندسي صنايع- مديريت مهندسي محمد رحيمي مقدم دوشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
اصول مهندسي لجستيک و زنجيره تأمين مهندسي صنايع- مديريت مهندسي ندا معنوي زاده چهارشنبه  از 10:00 تا 13:00  1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
تصميم گيري با معيار چندگانه مهندسي صنايع- مديريت مهندسي علي حاجي آقابزرگي اميري يكشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيک مهندسي صنايع- مديريت مهندسي اميد فتاحي شنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
طراحي سيستمهاي صنعتي مهندسي صنايع-بهينه سازي سيستم ها علي حاجي آقابزرگي اميري يكشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
برنامه ريزي خطي مهندسي صنايع-بهينه سازي سيستم ها مجيد رفيعي يكشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
اصول مهندسي لجستيک و زنجيره تأمين مهندسي صنايع-بهينه سازي سيستم ها ندا معنوي زاده چهارشنبه  از 10:00 تا 13:00  1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
تحليل آماري چند متغيره مهندسي صنايع-بهينه سازي سيستم ها محمد رحيمي مقدم چهارشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
برنامه ريزي رياضي  مهندسي صنايع - سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي مسعود رباني سه شنبه  از 10:00 تا 13:00  1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
اصول مهندسي لجستيک و زنجيره تأمين مهندسي صنايع - سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي ندا معنوي زاده دوشنبه  از 09:00 تا 12:00  1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
برنامه ريزي حمل و نقل مهندسي صنايع - سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي سعيد علائي دوشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
مدل سازي پويايي سيستم مهندسي صنايع - سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي محمد رحيمي مقدم سه شنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/27 از 12:00 تا 14:00 
مکانيک آماري پيشرفته مهندسي فناوري هاي نوين عرفانه بهجت شنبه  از 09:00 تا 12:00 شنبه  از  از 14:00 تا 17:00  1397/11/07 از 09:00 تا 11:00 
فيزيک حالت جامد پيشرفته مهندسي فناوري هاي نوين عليرضا متقي زاده سه شنبه  از 09:00 تا 12:00 سه شنبه  از  از 14:00 تا 17:00  1397/11/06 از 09:00 تا 11:00 
مکانيک کوانتومي پيشرفته مهندسي فناوري هاي نوين داود نصراصفهاني يكشنبه  از 09:00 تا 12:00 يكشنبه  از  از 14:00 تا 17:00  1397/11/08 از 09:00 تا 11:00 
خواص مکانيکي جامدات مهندسي فناوري هاي نوين خشايار خازن چهارشنبه  از 09:00 تا 12:00 چهارشنبه  از  از 14:00 تا 17:00  1397/11/09 از 09:00 تا 11:00 
نانومغناطيس و اسپينترونيک:اصول و کاربرد مهندسي فناوري هاي نوين ساناز حق گو يكشنبه  از 09:00 تا 12:00  1397/11/07 از 09:00 تا 11:00 
نانو بيو تکنولوژي مهندسي فناوري هاي نوين الکساندرا ساتالوف يكشنبه  از 14:00 تا 16:00  1397/11/06 از 09:00 تا 11:00 
مواد آلي کاربردي مهندسي فناوري هاي نوين اميرحسين عليان چهارشنبه  از 09:00 تا 12:00  1397/11/09 از 09:00 تا 11:00 
معماري کامپيوتر پيشرفته مهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتر محمد  طهراني يكشنبه  از 09:00 تا 12:00  1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
طراحي با زبان هاي توصيف سخت افزار مهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتر محمد عشقي يكشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/24 از 09:00 تا 11:00 
طراحي مدارهاي پر تراکم پيشرفته  مهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتر کيوان ناوي يكشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
پول و بانکداري الکترونيک مهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتر محمد  طهراني يكشنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
سيستم هاي عامل پيشرفته مهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتر احسان اخترکاوان يكشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته مهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتر احسان اخترکاوان يكشنبه  از 09:00 تا 12:00  1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
شبکه هاي کامپوتري پيشرفته  مهندسي کامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعات احسان اخترکاوان يكشنبه  از 09:00 تا 12:00  1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
سيستم هاي عامل پيشرفته مهندسي کامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعات احسان اخترکاوان يكشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
داده کاوي مهندسي کامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعات بابک مجيدي شنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
ارزيابي کارائي سيستمهاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعات علي موقر يكشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
پول و بانکداري الکترونيک مهندسي کامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعات محمد  طهراني يكشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته مهندسي کامپيوتر- مهندسي نرم افزار احسان اخترکاوان يكشنبه  از 09:00 تا 12:00  1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
سيستم هاي عامل پيشرفته مهندسي کامپيوتر- مهندسي نرم افزار احسان اخترکاوان يكشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
داده کاوي مهندسي کامپيوتر- مهندسي نرم افزار بابک مجيدي شنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتر- مهندسي نرم افزار علي موقر يكشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
مهندسي نرم افزار پيشرفته مهندسي کامپيوتر- مهندسي نرم افزار سيد حسن ميريان حسين آبادي سه شنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
رباتهاي متحرک خودگردان مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيکز بابک مجيدي شنبه  از 09:00 تا 12:00  1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
يادگيري ماشين مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيکز بابک مجيدي شنبه  از 13:00 تا 16:00  1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
تصوير پردازي رقمي مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيکز محمدتقي منظوري شلماني يكشنبه  از 16:00 تا 19:00  1397/11/02 از 12:00 تا 14:00