برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی

برنامه امتحانی دانشکده علوم انسانی
نام درس  استاد نام درس تاریخ امتحان ساعت
شروع
ساعت
پایان
تعداد
دانشجو
آسیب شناسی روانی خدابخشی کولایی  مشاوره خانواده 98/03/23 09 11 13
مشاوره ازدواج احمدی نوده  مشاوره خانواده 98/03/26 12 14 23
نظریه ها و روش های
مشاوره خانواده
خدابخشی کولایی  مشاوره خانواده 98/03/28 12 14 23
تمرین فنون مشاوره
در آزمایشگاه
حسینیان  مشاوره خانواده 98/03/30 12 14 23
روش های تحقیق
پیشرفته در علوم تربیتی
و روان شناسی
فلسفی نژاد  مشاوره خانواده 98/04/02 12 14 23
ادبیات آمریکا اکرمی ادبیات زبان انگلیسی 98/03/25 09 11 6
داستان بلند پرویزی برجوئی
راکی
ادبیات زبان انگلیسی 98/03/27 12 14 6
نقد ادبی 1 شب رنگ ادبیات زبان انگلیسی 98/03/29 12 14 7
دوره تجدید حیات ادبی رضائی ادبیات زبان انگلیسی 98/04/01 12 14 6
بررسی آثار نمایشنامه
نویسان بزرگ جهان
شب رنگ ادبیات زبان انگلیسی 98/04/03 12 14 7
شناخت ادبیات حبیب زاده ادبیات زبان انگلیسی 98/04/05 12 14 6
تجارت بین الملل وقوعی اقتصاد انرژی 98/03/23 09 11 4
اقتصاد انرژی عابدی اقتصاد انرژی 98/03/27 12 14 4
اقتصاد منابع طبیعی وقوعی اقتصاد انرژی 98/03/30 09 11 4
اقتصاد سنجی امین رستمکلائی اقتصاد انرژی 98/04/01 12 14 3
تجارت بین الملل وقوعی اقتصاد و تجارت
الکترونیک
98/03/23 09 11 8
اقتصاد کلان پیشرفته موسوی نیک اقتصاد و تجارت
الکترونیک
98/03/26 09 11 7
اقتصاد کلان پیشرفته موسوی نیک اقتصاد و تجارت
الکترونیک
98/03/26 09 11 7
مهندسی نرم افزار دقیقی اقتصاد و تجارت
الکترونیک
98/03/30 09 11 8
تجارت الکترونیکی 1 تاری اقتصاد و تجارت
الکترونیک
98/04/03 09 11 8
انگلیسی برای اهداف ویژه استاجی آموزش زبان انگلیسی 98/03/23 09 11 16
درآمدی بر تحلیل گفتمان رضایی آموزش زبان انگلیسی 98/03/26 12 14 16
تهیه و تدوین مطالب درسی استاجی آموزش زبان انگلیسی 98/03/29 09 11 16
روش تدریس حاج ملک آموزش زبان انگلیسی 98/03/30 12 14 10
بررسی آموزش زبان
در ایران
حاج ملک آموزش زبان انگلیسی 98/04/02 09 11 17
نرم افزار های پژوهشی
در آموزش زبان
سیری آموزش زبان انگلیسی 98/04/05 12 14 17
برنامه ریزی ریاضی احمدی برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
98/03/23 12 14 14
اقتصاد کلان موسوی نیک برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
98/03/26 09 11 3
اقتصاد کلان موسوی نیک برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
98/03/26 09 11 3
سیستم های دینامیکی 1 موسوی برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
98/03/27 09 11 14
اقتصاد ایران عبداللهی برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
98/03/29 12 14 10
برنامه ریزی اقتصادی بزازان برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
98/03/29 09 11 1
اقتصاد سنجی امین رستمکلائی برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی
98/04/01 12 14 7
موضوعات انتخابی
در اقتصاد اسلام
تاری توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی
98/03/25 12 14 12
برنامه ریزی اقتصادی بزازان توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی
98/03/29 09 11 12
اقتصاد سنجی امین رستمکلائی توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی
98/04/01 12 14 7
اقتصاد توسعه صفرزاده توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی
98/04/03 12 14 11
کلیات حقوق
مالکیت فکری
سجادی حقوق تجارت بین الملل 98/03/23 12 14 23
حقوق حمل و نقل
دریایی کالا
سجادی حقوق تجارت بین الملل 98/03/26 12 14 22
تعارض قوانین تطبیقی
و صلاحیت بین المللی
دادگاهها
ارفع نیا حقوق تجارت بین الملل 98/03/28 09 11 22
حقوق تجارت الکترونیکی نورالهی حقوق تجارت بین الملل 98/03/30 12 14 21
حقوق رقابت در
تجارت بین المللی
نورالهی حقوق تجارت بین الملل 98/04/01 12 14 22
بیع بین الملل 2 لبانی مطلق حقوق تجارت بین الملل 98/04/03 12 14 21
قراردادهای بین المللی لبانی مطلق حقوق تجارت بین الملل 98/04/06 09 11 21
حقوق مدنی 2 سجادی حقوق خصوصی 98/03/26 09 11 3
متون حقوقی به
زبان خارجی 2
نورالهی حقوق خصوصی 98/03/27 12 14 3
اصول فقه لبانی مطلق حقوق خصوصی 98/03/30 12 14 3
آیین دادرسی مدنی درخشان نیا حقوق خصوصی 98/04/01 09 11 3
حقوق بین الملل
خصوصی
(تعارض قوانین)
نورالهی حقوق خصوصی 98/04/03 09 11 3
حقوق تجارت لبانی مطلق حقوق خصوصی 98/04/05 12 14 3
حقوق سرمایه گذاری
خارجی در ایران
لبانی مطلق حقوق مالی-اقتصادی 98/03/23 09 11 9
حقوق رقابت نورالهی حقوق مالی-اقتصادی 98/03/25 09 11 9
متون حقوقی 2 نورالهی حقوق مالی-اقتصادی 98/03/27 12 14 9
سازمان های اقتصادی
بین المللی
سجادی حقوق مالی-اقتصادی 98/03/29 12 14 9
حقوق مسئولیت مدنی سجادی حقوق مالی-اقتصادی 98/04/01 09 11 9
تجزیه و تحلیل آراء قضائی
مرتبط با مسائل
مالی و اقتصادی
نورالهی حقوق مالی-اقتصادی 98/04/03 09 11 9
روش های استقراض
از منابع مالی بین المللی
لبانی مطلق حقوق مالی-اقتصادی 98/04/05 09 11 9
آسیب شناسی روانی کودک نیکنام روان شناسی عمومی 98/03/25 09 11 5
نظریه های شخصیت نیکنام روان شناسی عمومی 98/03/27 09 11 16
روانشناسی کودکان استثنائی خدابخشی کولایی روان شناسی عمومی 98/03/29 12 14 16
روشهای تحقیق در روانشناسی فلسفی نژاد روان شناسی عمومی 98/04/02 12 14 16
روانشناسی اجتماعی پیشرفته حسینی المدنی روان شناسی عمومی 98/04/04 12 14 22
روانشناسی یادگیری و تفکر حسینی المدنی روان شناسی عمومی 98/04/06 09 11 16
نقد و بررسی آثار ترجمه شده فرحزاد مترجمی زبان انگلیسی 98/03/23 12 14 13
نظریه های ترجمه بلوری مترجمی زبان انگلیسی 98/03/26 09 11 13
روشهای پیشرفته
تحقیق و ترجمه
واعظیان مترجمی زبان انگلیسی 98/03/29 12 14 13
مدلهای ترجمه واعظیان مترجمی زبان انگلیسی 98/04/01 09 11 13
فرهنگ و جامعه شناسی
در ترجمه
بلوری مترجمی زبان انگلیسی 98/04/04 09 11 13
نظارت و ارزشیابی
در آموزش عالی
صفری فارفار مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی
98/03/26 12 14 4
جامعه شناسی تغییر و نوآوری
در آموزش عالی
صادقی جعفری مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی
98/03/29 12 14 4
مدیریت منابع انسانی
در آموزش عالی
محب زادگان مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی
98/04/02 12 14 4
روش های تحقیق در
مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی
خدابخشی کولایی مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی
98/04/05 12 14 4