برنامه امتحانات مقطع کارشناسی در نیمسال 982

 

روز

تاریخ

ساعت 10-8

ساعت 13-11

شنبه

99/03/31

ریاضی پیش و-
 -پژوهش عملیاتی 1 و 2 -
 تحقیق در عملیات

- آمار
ریاضی کاربردی 1 و 2

یکشنبه

99/04/01

امور مالی بین الملل و
 حسابداری دولتی

کلیات حقوق

سه شنبه

99/04/03

مدیریت مالی  2 -
صنعتی 1 و 2 -
بهایابی 1 -
جغرافیای اقتصادی

حسابداری 1 و 2
- پیشرفته 1و2

چهار شنبه

99/04/04

 

روش تحقیق

پنجشنبه

99/04/05

فارسی -
 رفتار سازمانی -
 مدیریت منابع انسانی -
حقوق تجارت

- مدیریت مالی 1-
حسابداری مالیاتی

یکشنبه

99/04/08

اقتصاد  1 و 2-
حسابرسی 1 -
میانه 1و2

مالیه عمومی مباحث جاری -
 بانکداری خارجی 2

سه شنبه

99/04/10

اخلاق و اندیشه 1 و 2 و
 انقلاب اسلامی

تاریخ اسلام -
 تفسیر موضوعی
و ارزیابی طرحها

پنجشنبه

99/04/12

زبان عمومی -
بانکداری داخلی 1 -
 مدیریت تولید

زبان تخصصی 1 و 2-
حسابداری مالیاتی 2

یکشنبه

99/04/14

بانکداری خارجی 1 -
بودجه - روانشناسی

نرم افزارهای کاربردی حسابداری

کلیه دانشجویانی که یکی از دروس فوف را معرفی به استاد دارند در تاریخهای یاد شده همزمان با دیگر دانشجویان باید امتحان دهند .