برنامه امتحانات ترم تابستان

برنامه امتحانات ترم تابستان 1394 موسسه آموزش عالی خاتم به شرح زیر اعلام می گردد.

روز تاریخ درس ساعت
شنبه 94/05/24 حسابداری صنعتی 1 9 صبح
شنبه 94/05/24 ریاضی پایه 9 صبح
سه شنبه 94/05/27 آمار 9 صبح
سه شنبه 94/05/27 زبان عمومی 9 صبح