انتصاب مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه

به حكم رياست محترم دانشگاه، مديران گروه هاي آموزشي به شرح ذيل منصوب گرديدند:
  • سرکار خانم دکتررضوان حجازی مدير محترم گروه حسابداری
  • سرکار خانم دکترشعله باقری پرمهر مدير محترم گروه اقتصاد
  • سرکار خانم دکترآناهیتا خدابخشی کولائی مدير محترم گروه علوم تربیتی و مشاوره
  • جناب آقاي دكترعباسعلی حاج کریمی مدير محترم گروه مديريت
  • جناب آقاي دکترعبداله شمیسا مدير محترم گروه برق
  • جناب آقاي دکترخشايارخازن مسئول اجرائی دوره مشترک مواد،انرژي ها و فناوري های کوآنتومی
  • جناب آقاي دکتراميرفرجي مدير محترم گروه معماری
  • جناب آقاي دکترسید کمال سجادی مدير محترم گروه حقوق
  • جناب آقاي دکترمحمد مهدی حاج ­ملک مدير محترم گروه زبان انگلیسی
  • جناب آقاي دکترسعید رحیمیان مدير محترم گروه مالی