انتصاب اعضاي جديد شوراي دانشگاه

با حکم مورخ 06/17/1400 رئیس دانشگاه، سركار خانم دكترشهين اعواني، سركار خانم دكتر ندا معنوي زاده، جناب آقای دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا، و جناب آقای دکتر محمد مروتی به مدت 2 سال به عضويت شوراي دانشگاه  منصوب شدند.