انتشار کتاب "حقوق بین الملل سرمایه گذاری" توسط عضو هیات علمی دانشگاه خاتم