اطلاعیه در خصوص شروع کلاسهای کارشناسی

به آگاهی می رساند کلاس های درس رشته های کارشناسی طبق برنامه از تاریخ شنبه 10 مهرماه آغاز می گردد.

آموزش دانشگاه خاتم.