اطلاعیه در خصوص خرید بن کتاب

قابل توجه دانشجویان و استادان دانشگاه خاتم

برای خرید بن کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می توانید با مراجعه به وبسایت زیر از ساعت 16 روز پنجشنبه 95/01/26  اقدام نمایید.

http://www.tibf.ir/page/548544e01f000036f7d36ff0

واحد کتابخانه