اطلاعیه در خصوص امتحانات روز سه شنبه 21 دی ماه

به آگاهی می رساند کلیه امتحانات روز سه شنبه مورخ  21 دی ماه 1395 به روز شنبه 2 بهمن 1395 در همان ساعات قبلی منتقل گردید.

آموزش دانشگاه خاتم